U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wandelen Naar De Beginselen Van Gods Geest

We hebben de opdracht begrepen. Niet meer vertrouwen op onze eigen aanpak. Niet meer vertrouwen op onze eigen inzichten. Niet meer vertrouwen op vlees of lichamelijke capaciteiten. Gods bedoeling is dat we ons door Zijn Geest laten leiden. We mogen wandelen vanuit Zijn genade.

Galaten 5: 16-18 Wandel door de Geest. Voldoe niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkaar) zodat jullie niet doen wat je maar wenst. Als jullie je echter door de Geest laten leiden, dan zijn jullie niet onder de wet.
Galaten 5: 24-25 Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de Geest leven, laten we dan ook door de Geest het spoor houden.

Wandel door de Geest. Paulus verwoordt dit grandioos voor de gelovigen van de huidige huishouding van God, waar wij nu toebehoren, in de volgende uitspraak:
Efeze 2:10 Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Er valt veel te zeggen over dat maaksel dat jij, ik en al de gelovigen nu samen met elkaar vormen. Dat kunnen we nu wel even laten liggen. Onze wandel, daar gaat het nu om. Die ligt vast in die goede werken, die God al lang van tevoren voor ons bereid heeft. Wat een genade!

Hierboven (in Galaten 5: 16-25) heb ik een geheel aan onderwijs van Paulus samengebald om nu dieper te duiken in onze praktische wandel, zoals God die voor ons in gedachten heeft.
Dit gedeelte begint namelijk met wandel: ‘Wandel door de Geest’.
Dit gedeelte eindigt ook met wandel: ‘Laten we door de Geest het spoor houden’.

Opnieuw, ook aan het eind van dit gedeelte, is het Gods Geest die ons doen en laten bepaalt. In onze Nederlandse vertaling valt het ‘wandelen’ , hier in de afsluiting van dit gedeelte, nou niet gelijk op. De Staten Vertaling en ook verschillende Engelse vertalingen hebben hier wel gewoon ‘wandelen’ neergezet.

In beide gevallen sta niet ik centraal, maar Gods Geest. In het eerste geval wordt ik opgeroepen om door of in Gods Geest te wandelen. In het laatste geval is het geen gebiedende wijs. Daarom luidt de tekst hier ook niet: ‘Als we door de Geest leven, wandel dan ook door de Geest.’ Dat zou gebiedende wijs zijn. Het is hier terecht als een aanbeveling neergeschreven: ‘Laten we dan ook door de Geest wandelen’.
Maar ik zou zeggen: ‘LATEN WE DAT DAN OOK DOEN!!!!’

Nou heeft de NBG het werkwoord hier niet vertaald met ‘wandelen’, zoals de Staten Vertaling dat wel heeft gedaan. De NBG heeft daar ook goede redenen voor. Er wordt hier namelijk een totaal ander woord gebruikt.

Het Griekse woord voor ‘wandelen’ in Galaten 5: 16 is: ‘Peripateo’. We zagen in onze vorige studie dat die vooral wijst op onze levenswijze.
Het Griekse woord voor ‘het spoor houden’, oftewel ‘wandelen’ in Galaten 5: 25 is ‘Stoicheõ’. We zullen ontdekken dat dit woord met de ‘beginselen’ van het wandelen te maken heeft.

Galaten 5: 16-25 begint dus met het gebod dat onze levenswijze gekenmerkt hoort te zijn door de leiding van Gods Geest. Het draait daar om Christus, die in ons werkt, Gods genade die in ons openbaar komt.
Dit gedeelte eindigt dus met de aansporing om te wandelen volgens de beginselen van Gods Geest. Dat betekent gelijk dat onze wandel niet volgens andere beginselen functioneert. Dat verband zullen we later ontdekken.

Net als in de vorige studie gaan we ontdekken dat met dit woord ‘wandelen volgens bepaalde beginselen’ bedoeld wordt, door de Bijbelteksten met ditzelfde woord voorbij te laten komen. In een volgende studie zullen we ook de direct verwante woorden nog bekijken. Hier komt het redelijk korte lijstje van Bijbelteksten met hetzelfde woord.

Stoicheõ – Wandelen Volgens Beginselen
Handelingen 21:24 Allen zullen merken, dat van alles, wat men hun over jou [Paulus] verteld heeft, niets waar is, maar dat jij ook zelf wandelt in de onderhouding van de wet.
(Wandelen volgens de beginselen van de wet.)

Romeinen 4:12 hen, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in het voetspoor van het geloof, dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat bezat.
(Wandelen volgens de beginselen van geloof.)

Galaten 5:25 Laten wij ook door de Geest wandelen.
(Onze uitgangstekst)

Galaten 6:16 En allen, die naar die regel zullen
wandelen, vrede en barmhartigheid zal over hen komen, en ook over het Israel Gods.
(Dit is misschien wel de allerduidelijkste tekst omdat de uitleg feitelijk al in de tekst zelf ligt. Het draait hier om het wandelen volgens de regel dat het niet om uiterlijkheden draait, maar om de nieuwe schepping.)

Filippi 3:16 Hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder.
(Ook hier zit het beginsel feitelijk al in de vertaling. Het ‘wandelen’ lijkt hier wat lastiger te vertalen omdat naast dit wandelen er ook nog ‘denken’ of ‘voelen’ in de tekst zit. De NBG heeft zich in dit lastige vers er een beetje van af gemaakt. De Staten vertaling is beter.)
SV Filippi 3:16 Laten we naar dezelfde regel wandelen, laten we hetzelfde voelen.
(Hier is dus het wandelen, denken en voelen afgestemd op het beginsel.)

Dat zijn alle teksten met hetzelfde werkwoord. Het wijst dus telkens op het wandelen volgens een bepaald beginsel. In Galaten 5: 25 is dit het beginsel van Gods Geest. We zagen in de voorbeelden van de Bijbelteksten al andere beginselen langskomen, zoals het beginsel van de wet. Al die andere mogelijkheden bewaar ik even voor de volgende studie. Wat leert ons deze omarming van ‘wandelen’ in Galaten 5: 16-25?

1. Ten eerste bepaalt Gods Geest onze levenswijze. Wij richten die niet in. De Geest doet Zijn werk en die openbaart de opgestane Heer Christus Jezus in ons.
2. Ten tweede wandelen we volgens de beginselen van Gods Geest. Andere beginselen hebben niks meer te zeggen. Het zijn de beginselen van Gods Geest, die de genade in jou en mij uitwerkt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende