U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wandel Door De Geest

Het wordt nu tijd om de tekst van ons Bijbelgedeelte uit Galaten eens nader te bekijken.
Galaten 5: 16-18 Wandel door de Geest. Voldoe niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkaar) zodat jullie niet doen wat je maar wenst. Als jullie je echter door de Geest laten leiden, dan zijn jullie niet onder de wet.
Galaten 5: 24-25 Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de Geest leven, laten we dan ook door de Geest het spoor houden.

Galaten 5: 16 Wandel door de Geest.
Je kan veel zaken opvatten als iets wat in je gedaan wordt, of iets wat aan je gedaan wordt, of iets wat er door je heen gedaan wordt. Het allereerste wat we hier tegenkomen in ons gedeelte kan absoluut, beslist, definitief niet zo opgevat worden.

Wandel door de Geest. Het staat in de tegenwoordige tijd. Het heeft de bedrijvende vorm en het is in de gebiedende wijs. Het werkwoord ‘wandelen’ wordt ons dus geboden, oftewel opgedragen, om dat in de tegenwoordige tijd, oftewel in het hier en nu, zelf actief te bedrijven. Je hebt hier dus een gebod, die in onze tijd zondermeer actueel is! Maar wat is dat gebod?

Het werkwoord wandelen zou je met twee verschillende betekenissen kunnen omschrijven:
1. Het is in de eerste plaats het simpele wandelen oftewel lopen.
2. Daarnaast heeft het ook heel duidelijk te maken met een levenswijze.

De overgrote meerderheid van de Bijbelteksten met dit woord slaan op de eerste omschrijving. De betekenis van een ‘wandeling’ zit ook zeker in de uitdrukking ‘wandel door de Geest’, zoals die hier gebruikt wordt. Het is een ontspannen, relaxte manier van omgang met de Heer. Maar natuurlijk ligt de nadruk hier op de tweede omschrijving.

Bijbelteksten met ‘Wandel’ als levenswijze:
Het wordt een hele lange lijst met Bijbelteksten, die ik toch allemaal, stuk voor stuk, de revue wil laten passeren. Laat ik de conclusie van al die teksten maar meteen noemen: Onze levenswijze wordt bepaald door de leiding van Gods Geest. Hij werkt het leven van Christus in ons uit. Dat is concreet onze wandel in genade. Het is dus een opdracht, die we actief moeten bedrijven om Gods Geest Zijn werk te laten doen.

Je hebt nu de conclusie. Je zou de lijst dus zo over kunnen slaan. Laat je echter eens heerlijk overdonderen door Gods getuigenis. Het is een veel langer dan gemiddelde studie, maar wordt overweldigd!

Markus 7:5 Waarom wandelen Uw discipelen niet naar de overlevering van de ouden,
(De levenswijze van de discipelen van Jezus werd niet gekenmerkt door wat de Talmoed leert.)

Handelingen 21:21 Nu heeft men hun van jullie verteld, dat jullie alle Joden onder de heidenen afval van Mozes leren, door te zeggen, dat zij hun kinderen niet hoeven te besnijden, en ook niet naar de gebruiken hoeven te wandelen.
(Er werd aan de Joodse gelovigen doorgeroddeld dat Paulus en Barnabas de joden een levenswijze zouden onderwijzen, die niet langer gekenmerkt zou worden door de Joodse gebruiken.)

Romeinen 6:4 Wij zijn met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van het leven zouden wandelen.
(Onze levenswijze als gelovigen wordt gekenmerkt door het nieuwe leven.)

Romeinen 8:4 opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
(Onze levenswijze als gelovigen wordt niet bestuurd door het vlees (eigen inspanningen), maar door de Geest.)

Romeinen 13:13 Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd!
(Onze levenswijze wordt nu gekenmerkt door eerbaarheid, niet door die andere zaken.)

Romeinen 14:15 Als je je broer door iets, wat jij eet, pijn doet, wandel je niet meer in overeenstemming met de liefde.
(Onze levenswijze wordt gekenmerkt en gedreven door onvoorwaardelijke liefde.)

1 Corinthe 3:3 Als er onder jullie nijd en twist is, zijn jullie dan niet vleselijk, en wandelen jullie dan niet als mensen?
(Levenswijze van mensen uit zich in nijd en twist. Die kenmerken geven aan dat je uit je eigen lichamelijke mogelijkheden put, oftewel vleselijk bent.)

1 Corinthe 7:17 Laat ieder alleen maar zo wandelen als de Here hem toebedeeld heeft,
(Onze levenswijze wordt gekenmerkt door wat de Heer ons toebedeelt.)

2 Corinthe 4:2 Wij wijzen het verborgene van de schande af omdat wij niet in sluwheid wandelen.
(Onze levenswijze wordt niet aangedreven door sluwheid. Dat heeft zijn gevolgen.)

2 Corinthe 5:7 Wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.
(De bron van onze levenswijze is geloof, niet wat je ziet.)

2 Corinthe 10:2 Sommigen, die van mening zijn, dat wij naar het vlees wandelen.
(Sommige Corinthiërs dachten dat Paulus zijn levenswijze fundeerde op zijn eigen prestaties.)

2 Corinthe 12:18 Hebben wij niet in dezelfde geest, in hetzelfde spoor gewandeld?
(De levenswijze van Paulus en Titus was identiek.)

Galaten 5:16 Wandel door de Geest.
Onze uitgangstekst

Efeze 2: 1-2 Overtredingen en zonden waarin jullie vroeger
gewandeld hebben.
(Vroeger een totaal andere levenswijze.)

Efeze 2:10 Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
(Het kenmerk van onze levenswijze.)

Efeze 4:1 Als gevangene in de Here, vermaan ik jullie om waardig aan de roeping te wandelen, waarmee jullie geroepen zijn,
(Onze levenswijze is dus opnieuw afhankelijk van onze roeping.)

Efeze 4:17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat jullie niet langer mogen wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken,
(De levenswijze van de niet joden werd gekenmerkt door een leeg verstand. Onze levenswijze moet niet langer putten uit dat lege verstand.)

Efeze 5:2 Wandel in de liefde,
(Opnieuw wordt onze levenswijze gekenmerkt door onvoorwaardelijke liefde.)

Efeze 5:8 Wandel als kinderen van het licht,
(Onze levenswijze wordt getekend doordat we kinderen van het licht zijn.)

Efeze 5:15 Let nauwkeurig op hoe je wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen,
(Onze levenswijze put uit wijsheid, als mensen met verstand.)

Filippi 3:17 Let op hen, die net zo wandelen, als jullie ons tot voorbeeld hebben.
(Onze levenswijze is dezelfde als die van Paulus.)

Filippi 3:18 Velen wandelen …. als vijanden van het kruis van Christus.
(Hier trekt Paulus al de conclusie dat er (helaas, helaas) veel gelovigen zijn, die hun levenswijze niet laten leiden door wat het kruis van Christus uitwerkt.)

Colosse 1:10 om de Here waardig te wandelen,
(Je levenswijze laten kenmerken door de waardigheid van de Heer.)

Colosse 2:6 Nu jij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandel in Hem,
(Voor de gelovige is er maar één levenswijze: In Christus Jezus.)

Colosse 3: 5-7 De leden, die op de aarde zijn: …..Daarin hebben jullie vroeger ook gewandeld,
(Het kenmerk van onze vroegere levenswijze.)

Colosse 4:5 Wandel als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan,
(Opnieuw put onze levenswijze uit wijsheid.)

1 Thessalonica 2:12 Wandel God waardig, die jou roept tot Zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid.
(Opnieuw je levenswijze laten kenmerken door de waardigheid van de Heer.)

1 Thessalonica 4:1 Wij vragen ……. jullie … te wandelen en God behagen, zoals jullie ook inderdaad wandelen,
(Aanmoediging tot verdere uitwerking van hun levenswijze.)

1 Thessalonica 4:12 opdat jullie gepast wandelen ten aanzien van hen, die buiten staan,
(Hun levenswijze diende overeen te komen met wie ze waren.)

2 Thessalonica 3:6 Onttrek je aan elke broer, die buitensporig wandelt.
2 Thessalonica 3:11 Wij horen namelijk, dat sommigen onder jullie buitensporig
wandelen, door geen werk te verrichten,
(Een levenswijze die buiten de orde omgaat.)

Hebreeën 13:9 Laat je niet meeslepen door allerlei vreemde leringen; want het is goed, dat het hart zijn vastheid vindt in genade en niet in spijzen: wie hierin wandelden, hebben er geen baat bij gevonden.
(Een levenswijze in uiterlijkheden en niet in genade.)

1 Johannes 1:6 Als we zeggen, dat we gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet;
(Leven met de Heer belijden, terwijl we voor onze levenswijze putten uit de duisternis.)

1 Johannes 1:7 Aangezien we in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar;
(Onze levenswijze is gefundeerd in het Licht. Daarom is het onderling contact ook okay!)

1 Johannes 2:6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft.
(Onze levenswijze is identiek aan Christus als onze bron in Hem is.)

1 Johannes 2:11 Wie zijn broer haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis.
(Je levenswijze is duister als je bron ook duister is. Het uit zich in het ontbreken van Gods liefde.)

2 Johannes 1:4 Jullie kinderen …., die in de waarheid wandelen.
3 Johannes 1:3 Zoals jullie in de waarheid
wandelen.
3 Johannes 1:4 Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid
wandelen.
(De levenswijze putten uit de waarheid.)

2 Johannes 1:6 En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, zoals jullie het vanaf het begin gehoord hebben, dat jullie daarin moeten wandelen.
(De levenswijze van deze gelovigen is in overeenstemming met al Gods geboden. Het spijt me voor die leraars die hier telkens over één gebod spreken, namelijk de liefde. Johannes spreekt hier zeer duidelijk over de geboden, in het meervoud. Voor hen die de Joodse adressering zien en iets begrijpen van het Nieuwe Verbond is dit ook totaal geen enkel probleem.)

Dat was de hele lijst. Een overdonderende lawine van bewijs dat ‘wandel’ telkens heen wijst naar een levenswijze, die ergens zijn bron en zijn leiding in vindt.
Galaten 5: 16-18 Wandel door de Geest.
Onze bron is Gods Geest. Die bepaalt ons leven. Die leidt ons. Die openbaart Christus in ons. Die werkt het leven uit genade in ons uit. Het is de opdracht aan ons om actief die Geest de leiding te laten hebben in ons leven!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende