U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Genade In Gods Oordeel

Deuteronomium 32: 4 Al Zijn wegen zijn oordeel;
We kunnen op allerlei manieren doordenken over Gods grote plan. We kunnen heel positief doordenken over Zijn oordeel. Maar naar de opvatting van velen betekent dit dat er een gruwelijk eind wacht voor hen die onder dat oordeel komen. Naar de opvatting van velen is dat oordeel van God niet louterend. God heeft niet, zoals goede ouders, de opvoeding van Zijn schepselen op het oog volgens die velen. Nee, Hij denkt bij Zijn oordeel, volgens alweer die velen, alleen maar aan een gruwelijke altijddurende wraak. Haat, geen liefde (wat God wezenlijk is), dat staat in dat oordeel centraal, volgens die velen.

Gods oordeel. Een altijddurende uitstorting van wraak zonder uitzicht. Dat is niet een Bijbels plaatje, maar wel de opvatting van velen. Voldaan kijken die velen om zich heen en vragen zich af: ‘Wie heeft daarvan terug?’
Nou, Degene die daarvan terug heeft is precies Diegene Die zij die afgrijselijke haat en wraakgedachten toedichten: God!
1 Samuel 12:22 Yahweh zal Zijn volk niet verstoten, om der wille van Zijn grote naam.
Psalm 77:7 Zal Adonai voor altoos verstoten, en niet meer goedgunstig zijn?
Psalm 94:14 Yahweh zal Zijn volk niet verstoten, en Zijn erfdeel niet verlaten;
Psalm 103:9 Niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen;
Jesaja 54:7 Een kort ogenblik heb Ik jullie verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik jullie bij Mij nemen;
Jesaja 54:8 In een uitstorting van toorn heb Ik Mijn aangezicht een ogenblik voor jullie verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over jullie, zegt jullie Losser, Yahweh.
Jesaja 57:16 k zal niet altoos twisten noch voor eeuwig toornig zijn, anders zou de geest voor Mijn aangezicht bezwijken, terwijl Ik toch zelf de levensadem heb gegeven.
Klaagliederen 3: 31-33 Niet voor eeuwig verstoot Yahweh. Want als Hij bedroefd heeft, ontfermt Hij Zich naar de grootheid van Zijn gunstbewijzen. Immers niet van harte verdrukt en bedroeft Hij de mensenkinderen.
Micha 7:18 Wie is een God als U, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van Zijn erfdeel voorbijgaat, die Zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een plezier heeft in goedertierenheid!

Jazeker, die velen die ervan overtuigd zijn dat Gods oordeel een uitleven van Zijn altijddurende wraak is, die zullen zich bij deze overgrote meerderheid van Bijbels geluid afvragen: ‘Wie is die God?’ Nou, die God is Yahweh, de Verbondsgod van Israel, de God Die een plezier heeft in goedertierenheid. Die God is namelijk Liefde in wezen. Oordeel is dus opvoeding tot afhankelijke kinderen. Oordeel is dus niet schenken wat verdiend is. Dan blijkt zelfs oordeel genade te zijn.
Deuteronomium 9:6 Weet dat Yahweh, jullie God, je dit goede land niet in bezit geeft vanwege jullie gerechtigheid; want jullie zijn toch zeker een hardnekkig volk.
Romeinen 11:6 Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.

Deuteronomium 32: 4 Wiens werk volkomen is, omdat al Zijn wegen
oordeel zijn;
Gods werk is volkomen. Mozes ziet hier a.h.w. al het eindresultaat van Christus verzoenend werk.
1 Corinthe 15:28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.
Het eindresultaat van Gods werk aan ieder schepsel. Een perfect resultaat!

Gods handelen met jou, met mij, met je atheïstische buurman, met je lesbische collega, met je hindoeïstische leraar Engels, met die Islamitische terroristen, met die rechts radicale maatschappijhervormers, met die socialistische betweters, met die wettische kerkgangers en de alles beter wetende vinger op de neus drukkers, Gods handelen met al die mensen is namelijk geheel volgens de lijnen van opvoedende genade, oftewel oordeel. God vormt hier, God vormt daar, Hij kastijdt hier, Hij sluist ze daar, alles werkt Hij naar de raad van Zijn wil. En dat is perfect!
Deuteronomium 32: 4 Zijn werk is volkomen, omdat al Zijn wegen oordeel zijn;

Hier, in het lied van Mozes, tekent Yahweh Zijn weg met het volk Israel. Zij weken af. Ze gingen een eigenwillige weg. Ze gaven zich zelfs over aan andere goden. God roept het uit dat de wraak Hem toekomt en dat er vergelding komt. Hij doodt ook inderdaad, maar doet dan ook herleven. Hij verbrijzelt ook inderdaad, maar Hij geneest dan ook weer. Dat is Zijn volkomen werk omdat al Zijn wegen oordeel zijn.

Deuteronomium 32: 4 Omdat al Zijn wegen oordeel zijn;
Wat heeft Gods Woord, de Bijbel, verder nog te zeggen over ‘Al Zijn Wegen’?
Deuteronomium 10:12 Nu dan, Israel, wat vraagt Yahweh, jullie God, van jullie dan Yahweh, jullie God, te vrezen door in al Zijn wegen te wandelen;
Deuteronomium 11:22 Als jullie … Yahweh, jullie God, liefhebben en
in al Zijn wegen gaan en Hem aanhangen,
Jozua 22:5 Dat jullie Yahweh, jullie God, zouden liefhebben,
in al Zijn wegen wandelen,
2 Kronieken 17:6 Met een moedig hart bewandelde hij
de wegen van Yahweh,
Psalm 138:5 Zij zullen zingen van
de wegen van Yahweh, want de heerlijkheid van Yahweh is groot.
Psalm 145:17 Yahweh is rechtvaardig in
al Zijn wegen, goedertieren in al Zijn werken.
Spreuken 10:29
De weg van Yahweh is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.

Gods werken zijn volmaakt omdat al Zijn wegen oordeel zijn. Gods weg is de beste. Dat zingen we altijd. Maar zodra er stormen opsteken, er ziekte in het spel komt, alles ons uit handen geslagen wordt, dan is nog steeds Gods weg de beste, ook al is dat inclusief die ellende. Het is goed om Gods soevereiniteit, Zijn grootheid, te erkennen. Dat opent onze ogen voor Zijn handelen in genade, ook dwars door bittere tegenslag.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende