U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

God Maakt Jou & Mij Volmaakt!

Deuteronomium 32: 4 De Rots, Wiens werk volkomen is, omdat al Zijn wegen oordeel zijn;
Zijn werk. Dit slaat zowel op Gods werkend handelen als op het werkproduct. Omdat Wiens (oftewel: Zijn) werk hier parallel staat aan Zijn wegen zal met name Zijn handelend optreden hier voorop staan. Het hele gedeelte gaat over Gods besturend oordeel.

Het hele werk van God is volmaakt. Was dat de schepping? Getuigt God van de schepping dat het volmaakt was?
Genesis 1:10-25 God noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeën. En God zag, dat het goed was…. En de aarde bracht jong groen voort, gewas, dat naar zijn aard zaad geeft, en geboomte, dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag, dat het goed was….. en om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis te scheiden. En God zag, dat het goed was…. Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
Als we op zoek zijn naar het volkomene, het volmaakte, dan mag het duidelijk zijn dat het werk, wat hier 'goed' genoemd wordt, nog niet aan die hoge maatstaf voldoet.

Het ‘Volkomen’ zijn, is in het Hebreeuws precies hetzelfde woord als ‘gaaf’ zijn. Hier komen een aantal teksten met precies hetzelfde Hebreeuwse woord:
Exodus 12:5 Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet je nemen;
Exodus 29:1 Dit nu is wat je met hun zal doen, om hen te heiligen om voor Mij het priesterambt te bekleden: Neem een jonge stier, en twee
gave rammen,
Zo kan je een hele lange waslijst maken met allerlei offerdieren. Alles wijst op Christus als het volkomen Lam van God.
Johannes 1:29 Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Johannes 1:36 Zie, het lam van God!
1 Petrus 1:19 Christus, … een onberispelijk en vlekkeloos Lam.

Deuteronomium 32: 4 Wiens werk volkomen is, omdat al Zijn wegen
oordeel zijn;
God zag dat de schepping goed was, maar niet perfect! Toch is Zijn werk perfect. Waarom? Omdat al Zijn wegen oordeel zijn. Al Zijn werken spreken feitelijk over dat grote plan van God.
Efeze 1:11 Het plan van Hem, die in alles werkt naar de raad van Zijn wil,
Efeze 3:11 Het plan van de aionen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd,

Gods werk is perfect omdat Hij alles werkt naar de raad van Zijn wil. Het is zowel Christus verzoenend werk eens voor altijd, als dat dit Zijn wegen nu en tot aan de voltooiing zijn. Al die wegen zijn namelijk oordeel van God.

Nee, de schepping was nog onvolmaakt. In dat plan van God zat dus ook de satan. In dat plan zat dus ook dat nemen van die vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. In dat plan zat de verwerping door het aardse volk van God van Messias Jezus. In dat plan zat het verraad door Judas.

In dat plan zat het definitief wegnemen van de zonde van de wereld. In dat plan zat de verzoening van alles en iedereen. In dat plan zat het herstel van Zijn aardse volk Israel. In dat plan zat het nieuwe leven in een opgestane Heer. In dat plan zaten alle rijkdommen van genade. In dat plan zaten al Gods wegen die oordeel zijn.

En brengt God Zijn plan tot een goed eind? Sommigen twijfelen daaraan. Die denken dat God wel een plan heeft, maar de mens moet ook willen. De mens zou dan dus dat plan kunnen verijdelen. Ik vermoed dat dergelijke gelovigen de verhoudingen een beetje uit het oog zijn verloren.

Job 42: 1-2 Toen antwoordde Job Yahweh: Ik weet, dat U alles kan, en dat geen enkel plan van U wordt verijdeld.
Spreuken 19:21 De overleggingen in het hart van de mens zijn er veel, maar de raad van Yahweh, die zal bestaan.
Prediker 3:14 Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwig is; daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen; en God doet het, opdat men voor Zijn aangezicht zal vrezen.
Jesaja 14:27 Yahweh Zebaoth heeft een besluit genomen; wie zal het verijdelen? En zijn hand is uitgestrekt; wie zal haar afwenden?
Jesaja 46:10 Ik, die vanaf het begin de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal alles doen waar Ik plezier in heb;
Daniël 4:35 Hij doet naar Zijn wil met de hemelse legers en de bewoners van de aarde: en niemand is er, die Zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet U nou?
Efeze 1:11 Het plan van Hem, die in alles werkt naar de raad van Zijn wil,

Deuteronomium 32: 4 Gods werk is volkomen, omdat al Zijn wegen
oordeel zijn;
Gods plan houdt dus in dat Hij via de weg van oordeel tot Zijn doel komt. Hij heeft ons goed geschapen, met dit perspectief. Zijn volkomen werk in ons komt uitsluitend tot voltooiing via het volkomen gave Lam van God. We hebben deze weg van oordeel nodig om uitsluitend uit genade te leven.

Gods plan met Zijn aardse volk was volmaaktheid.
Mattheus 5:48 Jullie zullen dus volmaakt zijn, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.
Jakobus 1:4 De volharding moet
volkomen doorwerken, zodat jullie volkomen en onberispelijk zijn en in niets te kort schieten.

Gods plan met ons als Lichaam van Christus is ook volmaaktheid.
Efeze 4:13 totdat wij allen de eenheid van het geloof, en van de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de groei van de volheid van Christus.
Paulus onderwijst ons ook met het oog daarop.
Colosse 1:28 Hem [Christus] verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.

Om dit volkomen werk tot stand te brengen heeft Christus geroepen: ‘Het is volbracht!’ Je kan dit ook weergeven met: ‘Het is volkomen gemaakt’. Ons rusten in dit werk van God is waar Gods hele plan naartoe werkt, omdat Zijn wegen oordeel zijn. Proef je hoe dicht Gods oordeel bij Gods genade staat?
2 Corinthe 12:9 Mijn genade is genoeg voor jou, want de kracht wordt pas volkomen in zwakheid.
Deuteronomium 32: 4 Gods werk is volkomen,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende