U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Gods Oordeel Doodt & Doet Herleven

Dit totale hoofdstuk in de Bijbel is het lied van Mozes. Een vreugdelied. Begrijpelijk zodra we zien dat dit lied feitelijk een proclamatie is van wie Yahweh is.
Deuteronomium 32:3-4 Ik [Mozes] zal de naam Yahweh proclameren; geeft grootheid onze God,de Rots, wiens werk volkomen is, omdat al Zijn wegen oordeel zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij.
Al Gods wegen zijn oordeel. Mozes beschrijft in zijn lied Gods opvoedend handelen met Zijn aardse volk Israel, maar hij noemt die wegen van God hier het oordeel van God. Hoe krijgt Mozes dat hier gepast?

Gelijk al in het volgende vers beschrijft Mozes hoe het volk Israel op al Gods genadig en barmhartig handelen reageerde.
Deuteronomium 32:5 Verderfelijk hebben tegen Hem gehandeld, die zijn zonen niet zijn, maar een schandvlek, een verkeerd en vals geslacht.
Ze hadden het zoonschap ontvangen, maar gedroegen zich alsof ze in het geheel geen zonen waren. Ze gedroegen zich als een schandvlek, een verkeerd en vals geslacht.

Indien het oordeel van God inderdaad zo'n onherroepelijke verwerping voor altijd zou moeten inhouden, zoals het helaas binnen de christenheid wordt verkondigd, dan moet je dat toch zeker in dit lied terugvinden. Israel wordt inderdaad een schandvlek genoemd, een verkeerd en vals geslacht, een dwaas en onwijs volk. Maar in Zijn oordeel roept Yahweh dit volk op om zich de dagen van vroeger te herinneren. In Zijn oordeel spreekt Yahweh hun hart aan.
Deuteronomium 32:7 Gedenk aan de dagen van weleer let op de jaren van geslacht na geslacht; vraag jullie vader, dat hij het jullie vertelt, jullie oudsten, dat zij het jullie zeggen.

Nou is het heel makkelijk om hier tegenin te werpen dat Yahweh Zijn aardse volk toch zeker verworpen heeft. Je kan aangeven dat Hij Zijn gezicht voor hen verbergt. Je gaat er wellicht zelfs vanuit dat Hij helemaal niks meer van hen moet weten.
Deuteronomium 32:19-20 Toen Yahweh dat zag, heeft Hij hen verworpen, omdat Hij gekrenkt was door Zijn zonen en dochters; Hij zei: Ik wil Mijn gezicht voor hen verbergen en zien, wat hun einde wezen zal, want zij zijn een verkeerd geslacht, kinderen, die geen trouw kennen.

Okay, dus jij gaat ervan uit dat het einde van het aardse volk Israel er eentje is van verwerping. Dan heb je blijkbaar niet met de oordelende God Yahweh gerekend.
Deuteronomium 32:35-36 Mij komt de wraak toe en de vergelding tegen de tijd, dat hun voet zal wankelen, want de dag van hun verderf is nabij, snel komt nader wat over hen is beschikt. Yahweh zal Zijn volk oordelen en Zich ontfermen over Zijn knechten;

O, ik begrijp het al. Binnen de gebruikelijke opvatting over Gods oordeel past er helemaal geen ontferming. Ja, de Bijbel leert heel duidelijk wel deze combinatie van oordeel en ontferming. Al Gods wegen zijn namelijk oordeel. Dus ook Gods handelen in genade is oordeel. De hele duidelijke kenmerken van Gods oordeel tekent Mozes in de volgende verzen:
Deuteronomium 32:39-41 Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, daar is geen God, behalve Mij. Ik dood en doe herleven, Ik verbrijzel en Ik genees, en niemand is er die redt uit Mijn macht. Voorwaar, Ik hef Mijn hand ten hemel en zeg: Zowaar Ik in eeuwigheid leef: als Ik Mijn bliksemend zwaard wet, en Mijn hand grijpt naar het gericht, dan zal Ik wraak oefenen aan Mijn tegenstanders, en vergelding brengen over wie Mij haten.

Doden, verbrijzelen, wraak oefenen en vergelden staan in de gebruikelijk ‘christelijke’ opvatting over Gods oordeel stevig gegrift. Maar na doden komt herleven, na verbrijzeling komt genezing. Ja, God oordeelt en ontfermt zich. Al Gods wegen zijn namelijk oordeel. Het voert te ver om hier een hele uitvoerige verhandeling over dit lied van Mozes neer te leggen, maar Yahweh voedt Zijn volk op. Het lijkt in eerste instantie helemaal niet op echte zonen. Het is eerder een verkeerd geslacht. Maar God brengt hen op wegen, waardoor ze leren het steeds meer alleen van Yahweh te verwachten. Yahweh voedt hen op en dat eindigt in feest.
Deuteronomium 32: 43 Jubelt, jullie natiën, om Zijn volk, want Hij wreekt het bloed van Zijn knechten, Hij oefent wraak aan Zijn tegenstanders en verzoent Zijn land, Zijn volk.

Hoe kan je feest vieren als er een God is die wrekend bezig is, die wraak oefent? Omdat Yahweh dat doet terwijl Hij gelijktijdig Zijn land, Zijn volk, verzoent. Al Gods wegen zijn oordeel. Dat oordeel gaat hand in hand met ontferming. Dat oordeel gaat hand in hand met verzoening. Dat oordeel doodt, maar doet ook herleven. Dat oordeel verbrijzelt, maar geneest ook.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende