U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Voor Niets Verkocht. Voor Niets Vrijgekocht!

Deuteronomium 32:30-33 Hoe zou één er duizend kunnen najagen en zouden twee er tienduizend op de vlucht kunnen drijven, als niet hun Rots hen verkocht en Yahweh hen prijsgegeven had. Want hun rots is niet als onze Rots; onze vijanden mogen zelf oordelen. Waarlijk, hun wijnstok stamt uit de wijnstok van Sodom en uit de wijngaarden van Gomorra; hun druiven zijn giftige druiven, bitter zijn hun trossen. Hun wijn is slangevenijn en wreed addervergif.

Deuteronomium 32:30 als niet hun Rots hen verkocht.
God, die Zijn volk verkoopt om hen genade te leren. Het komt veel keren terug in de Bijbel. We hebben in de vorige studie de voorbeelden uit Richteren al gezien. Nou is het niet voortdurend duidelijk uit onze vertaling op te maken omdat de vertaler deze radicale weergave nogal eens vermijdt.

Hier komen nog enkele Bijbelgedeelten, waar God Zijn volk eveneens verkoopt:
1 Samuel 12: 9-11 Zij vergaten Yahweh, hun God, en Hij verkocht hen in de macht van Sisera, …. Zij riepen tot Yahweh: Wij hebben gezondigd, want wij hebben Yahweh verlaten en de Baäls en Astartes gediend; … Daarop zond Yahweh Jerubbaal, Barak, Jefta en Samuel, en Hij redde jullie uit de macht van de vijanden die jullie omringden, zodat jullie veilig woonden.
Psalm 44: 11-12 U hebt ons overgeleverd als slachtvee, ons onder de volken verstrooid;
U hebt Uw volk verkocht voor een spotprijs [Letterlijk: voor niets], en U bent niet rijk geworden door hun koopsom;
Jesaja 50:1 Zo zegt Yahweh: Waar is de scheidbrief van jullie moeder, waarmee Ik haar verstoten heb? Of wie van Mijn schuldeisers is het,
aan wie Ik jullie verkocht heb? Zie, om jullie ongerechtigheden zijn jullie verkocht en om jullie overtredingen is jullie moeder verstoten.
Jesaja 52:3 Zo zegt Yahweh:
Voor niets zijn jullie verkocht, zonder geld zullen jullie worden gelost.

1 Samuel 12: 9-11 Zij vergaten Yahweh, hun God, en
Hij verkocht hen in de macht van Sisera, …. Zij riepen tot Yahweh: Wij hebben gezondigd, want wij hebben Yahweh verlaten en de Baäls en Astartes gediend; … Daarop zond Yahweh Jerubbaal, Barak, Jefta en Samuel, en Hij redde jullie uit de macht van de vijanden die jullie omringden, zodat jullie veilig woonden.
Hier vinden we feitelijk weer precies dezelfde tekening. Het volk Israel verlaat Yahweh, hun God. Evenals in de voorgaande voorbeelden richten ze zich tot Baäl en Astarte. Ze blijven dus wel degelijk vroom godsdienstig, maar dan wel op hun eigen wijze. God verkoopt hen, maar zodra ze hun afhankelijkheid van God zelf weer zien, is God daar. Zijn trouw en genade is nooit weggeweest.

Psalm 44: 11-12 U hebt ons overgeleverd als slachtvee, ons onder de volken verstrooid; U hebt Uw volk verkocht voor een spotprijs [Letterlijk: voor niets], en U bent niet rijk geworden door hun koopsom;
In dit gedeelte leren we iets heel aparts. Als wij iets verkopen, dan doen we dat met de bedoeling iets te verdienen. Evenals onze verlossing, redding, oftewel vrijkoping, staat ook bij deze verkoop er echter totaal geen enkele prijs tegenover. Het is gratis voor niks! Gods werk van genade, ook als dat inhoud dat Hij Zijn uitverkoren volk verstrooit onder de volkeren, is altijd zonder dat wij als mens God ook maar iets aan kunnen bieden. Al Gods handelen in Zijn reddingsplan is gratis voor niks!

Jesaja 50:1 Zo zegt Yahweh: Waar is de scheidbrief van jullie moeder, waarmee Ik haar verstoten heb? Of wie van Mijn schuldeisers is het, aan wie Ik jullie verkocht heb? Zie, om jullie ongerechtigheden zijn jullie verkocht en om jullie overtredingen is jullie moeder verstoten.
Hier wordt de verstrooiing van Israel onder de volkeren in twee beelden uitgedrukt. We komen onze uitdrukking van verkoop hier opnieuw tegen, maar in de eerste plaats spreekt Yahweh over Zijn scheiding van Zijn vrouw Israel. We weten: Israel is verkocht, maar ook opnieuw vrijgekocht. Israel is een gescheiden vrouw, maar zal weer teruggenomen worden.

Aan dit Bijbelvers lijkt geen wit randje te zitten. Het lijkt menselijkerwijs hopeloos. Maar Gods genade gaat zich juist in de diepste diepte openbaren. Het is zwart. Er is uitsluitend rouwgewaad.
Jesaja 50:3 Ik kleed de hemelen in het zwart en geef hun een rouwgewaad tot bedekking.

Maar in de verzen 4 t/m 7 tekent God dan in prachtige bewoordingen de komst van Israëls Messias, Jezus Christus.
Jesaja 50:4-6 Adonai Yahweh heeft Mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt Mij het oor, opdat Ik hoor zoals leerlingen doen. Adonai Yahweh heeft Mij het oor geopend en Ik ben niet weerspannig geweest, Ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en Mijn wangen aan wie Mij de baard uittrokken; Mijn gelaat heb Ik niet verborgen voor smadelijk speeksel.
Een sterke beschrijving van de openbaring van Gods genade in de Persoon Christus Jezus.

Wat is het resultaat? Overvloeiende genade!
Jesaja 50:8-9 Hij is nabij, die mij recht verschaft; wie wil met mij een rechtsgeding voeren? …. Zie, Adonai Yahweh helpt mij, wie zal mij dan schuldig verklaren?
Dezelfde juichkreet, die we uit de Romeinenbrief kennen:
Romeinen 8: 1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.

En dan nog ons laatste citaat:
Jesaja 52:3 Zo zegt Yahweh: Voor niets zijn jullie verkocht, zonder geld zullen jullie worden gelost.
Genade en genade alleen! O ja, God verkocht Zijn volk! Maar dat is geen eindstation. Gods definitieve plan is niet een altijddurende verdoemenis! Gods einddoel is de vrijkoping, de loskoping, de lossing. Alles zonder geld, alles onverdiend, alles zonder onze eigen inspanningen, alles overvloeiende rijkdommen van genade alleen!

Deuteronomium 32:30 Hoe zou één er duizend kunnen najagen en zouden twee er tienduizend op de vlucht kunnen drijven, als niet hun Rots hen verkocht.
In de dag van Jacobs benauwdheid zit het volk Israel in een beroerd pakket. God zelf heeft hen daarin geplaatst, maar wel vanuit Zijn genade, vanuit Zijn liefde. Zoals Hij hen verkocht heeft (voor niets), zo koopt Hij hen ook vrij. Alles genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende