U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

God Erkennen Als Onze Despoot

We gaan nu de Bijbel doorlopen over onze Despoot Jezus Christus. De vier Bijbelteksten over menselijke despoten sla ik over. Wat daar wel heel duidelijk getekend wordt is het definitieve bezit van de despoot, namelijk: zijn slaaf. Hij handelt met zijn slaaf naar zijn goeddunken. Het absoluut gezag en de algehele macht wordt daarin getekend die bij deze uitdrukking hoort.

Als we de Bijbel bekijken worden daar vier zaken getekend over Gods despotisme.
1. We zijn Gods eigendom als schepsel.
2. We zijn Zijn eigendom dankzij Zijn verzoenend werk.
3. In Zijn handen zijn we bruikbare werktuigen, waaraan Hij in genade werkt.
4. Hem erkennen als de Soeverein in ons leven betekent dat de genade krachtig werkt.

Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat ik met name de laatste twee punten verder wil uitdiepen. Maar eerst lopen we netjes de bijbehorende Bijbelteksten langs.
1. We zijn Gods eigendom als schepsel.
Handelingen 4:24 U, Despoot, bent het, die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is;

2. We zijn Zijn eigendom dankzij Zijn verzoenend werk.
2 Petrus 2:1 De Despoot, die hen gekocht heeft,

3. In Zijn handen zijn we bruikbare werktuigen, waaraan Hij in genade werkt.
Lukas 2: 25-29 Er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, deze man was rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van Israel, en de Heilige Geest was op hem. En hem was door de Heilige Geest een godsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, voordat hij de Gezalfde van de Heer gezien had. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen overeenkomstig de gewoonte van de wet, nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en zei: Laat U nu maar, Despoot, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord,
2 Timotheus 2: 21 Een voorwerp met eervolle bestemming, geheiligd, bruikbaar voor
de Despoot, voor iedere goede taak gereed.

4. Hem erkennen als de Soeverein in ons leven betekent dat de genade krachtig werkt.
Judas 1: 3-4 Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver om jullie te schrijven over ons gemeenschappelijke redding, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning om tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnengeslopen (reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven) goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Despoot en Here, Jezus Christus, verloochenen.

Parallel hieraan loopt de uitspraak van Petrus uit het tweede punt:
2 Petrus 2: 1-2 Er zijn valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder jullie valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Despoot, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.
2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen,

De eerste twee punten zijn overduidelijk. God is onze Despoot omdat Hij ons geschapen heeft en omdat Hij ons met een prijs gekocht heeft. We zijn als het ware dubbel Zijn eigendom. Dat hij dus met absolute macht over ons beschikt is dan ook logischerwijs vanzelfsprekend. Wat totaal niet vanzelfsprekend is, is wanneer wij als Zijn eigendom zouden zeggen: ‘Ja, maar wij hebben ook wat inbreng!’ Dat is namelijk het verloochenen van Christus Jezus als onze Despoot. Een soort ‘christelijk’ democratisch gedrag, oftewel opstand tegen God.

Gods genade werkt nou juist binnen dat Despotisme van God. Dat komt met name in dat derde punt naar voren: In Gods handen zijn wij bruikbare werktuigen, waaraan Hij in genade werkt. Paulus verwoordt het als volgt:
2 Timotheus 2: 21 Een voorwerp met eervolle bestemming, geheiligd, bruikbaar voor de Despoot, voor iedere goede taak gereed.

Een heel mooi voorbeeld van hoe genade functioneert, zien we in het leven van die oude profeet: Simeon.
Lukas 2: 25-29 Er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, deze man was rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van Israel, en de Heilige Geest was op hem. En hem was door de Heilige Geest een godsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, voordat hij de Gezalfde van de Heer gezien had. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen overeenkomstig de gewoonte van de wet, nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en zei: Laat U nu maar, Despoot, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord,

Hij heeft niet de moeite die wij tegenwoordig kennen tegen de titel ‘Despoot’ voor God. Zo spreekt Hij God regelrecht aan. Maar dat God ook inderdaad de Despoot in zijn leven is blijkt overtuigend uit de woorden: ‘hij kwam door de Geest in de tempel’. Voor heel veel gelovigen tegenwoordig is dit een soort mystiek of men beschouwt het als oud taalgebruik. Dat Gods Geest hem daadwerkelijk leidde in zijn leven heel simpel om het doodeenvoudige feit dat God zijn Despoot was, dat ontgaat vrijwel de overgrote menigte.

Voor Simeon was het niet bij elke stap die hij zette, dat hij weer op de knieën ging om een duidelijk aanwijzing te krijgen waar hij nu weer eens naar toe moest. Heel gewoon: God was zijn Despoot. Dat betekende simpelweg dat alles in zijn leven geleid werd en dus kwam hij vanzelfsprekend door de Geest in de tempel. Dat is nou ontspannen wandelen in genade. God leidt je. Punt uit!

Natuurlijk hoorde Simeon bij Israel en niet, zoals wij, bij de Gemeente, het Lichaam van Christus. Dat leverde inderdaad verschillen op. Wij krijgen niet zomaar spontaan een godsspraak. Een dergelijke profetische gave hoorde thuis bij het aardse volk Israel. Evenmin hebben wij een aardse uiterlijke tempel. Maar God als Despoot is iets wat alle huishoudingen van God doortrekt, net zoals het wandelen in genade ook in alle tijden past.

Het feit dat God dus het ultieme gezag in ons leven heeft, oftewel dat Hij onze Despoot is, houdt dan ook vanzelfsprekend in dat God aan ons werkt, maar ook in ons werkt, en ook door ons werkt. Hij handelt naar believen. Zijn wil voltrekt Hij aan, in en door ons heen. Dat is dus inderdaad wat wij mogen kennen als onze wandel in genade. Puur volkomen vrijheid is Zijn autoriteit erkennen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende