U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Het Atoompje Van De Tijd

De verborgenheid, die Paulus in het volgende Bijbelgedeelte met “verborgenheid” erin behandeld, is opnieuw een behoorlijk verborgen verborgenheid.
1 Corinthe 15: 51-53 Zie, ik zeg jullie een “VERBORGENHEiD” (MUSTERION), Wij zullen niet allemaal ontslapen, maar wij zullen allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen.

We hebben nu vanuit de Romeinenbrief en de Corinthebrief al diverse verborgenheden binnen het Nieuwe Verbond met het volk Israel bekeken. Dit is niet plotseling een volkomen uitschieter, die niks met Gods relatie met Zijn volk Israel te maken zou hebben. Paulus blijft hier simpelweg de boodschap van het Nieuwe Verbond aan de plaatselijke synagoge-gemeenten voortzetten. Eveneens is dit Bijbelgedeelte slechts een onderdeeltje van Paulus hoofdstuk 15, het hoofdstuk over de opstanding.

Hoe komen we erachter waar deze verborgenheid over spreekt?
1e/ Door het antwoord op die vraag in de letterlijke bewoordingen van het Bijbelgedeelte zelf te zoeken.
2e/ Door dit Bijbelgedeelte met andere Bijbelteksten te vergelijken, die exact hetzelfde onderwerp hebben.
3e/ Door er consequent rekening mee te houden waar het Bijbelgedeelte staat.
Kortweg gezegd: Door het gezaghebbend Woord van God gezag te laten hebben over ons inzicht als we lezen.

Hoe omschrijft Paulus de verborgenheid, die hij hier openbaart? Die verborgenheid zit ergens in dat lange Bijbelgedeelte, dat ik hier in wat korte zinnen zal proberen weer te geven: We gaan niet allemaal dood, maar we worden wel allemaal veranderd. Dat gebeurt in een ondeelbaar ogenblik. Het tijdstip waarop dit gebeurt wordt helder aangegeven, want dat is bij de laatste bazuin. Die bazuin zal weerklinken en dan worden de doden onvergankelijk opgewekt en dan zullen we veranderd worden. Waarom? Nou dit lijf dat eenmaal zal vergaan wordt ingeruild voor iets dat nooit meer vergaat. Dit lijf dat eens komt te sterven wordt ingeruild voor iets dat nooit meer zal sterven.

Wat is dan wel die verborgenheid, die hier plotseling openbaar komt? Volgens mij beschrijft Paulus dat als volgt:
“en atomos en rhipe ophthalmos”
“Jaja, weer lekker dik doen, hè Hein?”
Nou, het is wat in onze vertaling staat als: “In een ondeelbaar ogenblik”, in de Staten vertaling weergegeven als: “In een punt des tijds, in een ogenblik”.

We zien in het Grieks al het woordje “atomes”, waar we heel makkelijk ons eigen Nederlandse woord “atoom” in terugvinden. Het draait hier dus om wat een hele tijd wel beschouwd werd als het allerkleinste deeltje van een stof. Maar hier heeft het geen betrekking op een stof, maar op de tijd. Voordat je dus de kans hebt gehad om met je vingers te klikken, nog voordat je een honderdste van een seconde hebt kunnen aftellen, heeft die verandering plaats gevonden. Welke verandering? Het ene moment zit je in een lijf dat vergaat, wat duidelijk blijkt aan je ziektes, je aandoeningen, je tekortkomingen, je veroudering. Het andere moment zit je in een fris, jeugdig lijf, dat weer alles kan, geen pijn heeft en nooit meer ouder wordt. Je bent overgegaan van het vergankelijke naar het onvergankelijke, van het sterfelijke naar het onsterfelijke. Al de voorgaande teksten had Paulus al uitgebreid de geweldige uitwerkingen van de opstanding beschreven.

Dat Paulus over de opstanding schrijft was dus op zich nog geen openbaring van een verborgenheid. Ook het feit dat Paulus spreekt over het tijdstip van die opstanding, namelijk bij de laatste bazuin, was op zich nog geen openbaring van een verborgenheid. Maar dat het in zo korte tijd zal plaatsvinden, dat was nieuw. Dat was een ware openbaring van een verborgenheid.

1 Corinthe 15: 51-53 Zie, ik zeg jullie een “VERBORGENHEiD” (MUSTERION), Wij zullen niet allemaal ontslapen, maar wij zullen allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen.

Kennen we inmiddels de logica van letterlijk Bijbellezen? Er staat dat wij (dat zijn die gelovigen binnen die plaatselijke synagoge-gemeente) niet allemaal zullen ontslapen (dus sterven). Maar dan staat er wel achter dat we allemaal veranderd zullen worden. En dan hoe dat plaatsvindt: in dat ondeelbare ogenblik.
Bedoelt Paulus hier nou dat zij allemaal niet sterven? Dat staat er toch? Maar ja….
1 Corinthiërs 11:30 Velen zijn ontslapen,
1 Corinthiërs 15:6 Sommigen zijn ontslapen.
1 Corinthiërs 15:18 Die in Christus ontslapen zijn.
1 Corinthiërs 15:20 Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden van hen, die ontslapen zijn.
Nee, dat bedoelt Paulus dus duidelijk niet. Hij is niet zo gek dat hij in één en hetzelfde hoofdstuk aangeeft dat er velen ontslapen om dan te verklaren dat we niet allemaal ontslapen.

Maar bedoelt Paulus dan dat ze dan wel niet allemaal ontslapen, maar dat “sommigen” veranderd zullen worden? Dat is voor velen de conclusie, ook al staat er dat ze “allemaal” veranderd zullen worden. De vraag is dan: Is Christus nu de eersteling alleen van hen die ontslapen zijn? Zijn er echt uitzonderingen, die niet ontslapen, maar die veranderd zullen worden? Dan zou Christus dus geconfronteerd worden met deze uitzonderingsgroep, voor wie Hij dan niet de eersteling uit de doden is? Let goed op want deze schijnbare botsing van waarheden zou dan in hetzelfde Bijbelgedeelte met ook nog hetzelfde onderwerp plaatsvinden.
Hebreeën 9:27 Zoals het de mensen beschikt is éénmaal te sterven en daarna het oordeel,

Tweemaal hebben we in 1 Corinthe 15: 51 dat woordje “allemaal”. Het bijzondere van het woord “allemaal” is dat het expres zo gebruikt wordt om aan te geven dat het niemand uitsluit. Dan had Paulus echt niet zo´n vergissing gemaakt en gewoon geschreven: “Wij zullen niet allemaal ontslapen, maar sommigen zullen veranderd worden”. Kijk, dan had je een uitzonderingsgroep, die duidelijk niet sterft en dan had God echt wel een weg getekend waardoor die uitzonderingsgroep toch in die rij met Christus als eersteling was gekomen. Ik vermoed dat Paulus die hele aparte uitzondering dan wel duidelijk zou hebben uitgelegd in Gods Woord. Maar niets van dat alles, want Christus is de Eersteling van hen (ten overvloede: Alleen van hen), die ontslapen zijn.

Zoals je mag verwachten, helemaal passend binnen het hoofdstuk en het onderwerp, waar het middenin staat (de opstanding), wijst Paulus hier dus op de verandering in de opstanding van vergankelijk naar onvergankelijk, van sterfelijk naar onsterfelijk, zoals hij in vers 43 & 44 tekent dat een zwak lichaam verandert in een krachtig lichaam, een lichaam door de ziel beheerst verandert in een lichaam door de geest beheerst. Hoe dat plaatsvindt? Daar heb je de openbaring van een verborgenheid: Binnen een tel, in een atoom van de tijd.

Wanneer zal deze opstanding plaatsvinden? Bij de laatste bazuin!
Jesaja 27:13 In die tijd zal men met één grote bazuin blazen; dan zullen komen de verdoolden in het land van Assur, en de verdrevenen in het land van Egypte, en zullen Yahweh aanbidden op de heilige berg te Jeruzalem.

Weer een gegeven die helder en duidelijk reeds bekend was in de profetieën. Daarvoor hoefde geen verborgenheid openbaar gemaakt te worden. Natuurlijk valt over de opstanding en de bazuin nog van alles en nog wat te zeggen, maar dat is hier niet het onderwerp en daar voel ik me ook niet echt capabel toe. Paulus openbaarde hier een bijzondere verborgenheid: In de opstanding veranderen we allemaal. En in hoe zo´n korte tijd zal die opstanding dan een concreet feit zijn, in een atoom van de tijd, oftewel een ondeelbaar ogenblik. “Zie, ik zeg jullie een verborgenheid”.
1 Corinthe 15: 22 Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende