U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Verborgen wijsheid van God

Voorlopig zijn we nog bij lange na niet door de diverse verborgenheden heen. Naast de verborgenheid, waar wij nu deel van uitmaken binnen de nieuwe mens, het lichaam van Christus, zijn er al drie andere verborgenheden langs gekomen.
1. De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen:
2. De verborgenheid van een gedeeltelijke verharding over Israel:
3. De verborgenheid van het Evangelie van Paulus, dat aionen lang verzwegen is.

En vandaag voegen we nummer 4 hieraan toe.
4. De verborgenheid van de bedekte wijsheid van God
1 Corinthe 2: 4-7 Mijn (Paulus) woord en mijn prediking bestond niet in overredende woorden van wijsheid, maar in betoon van de Geest en van kracht; opdat jullie geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Maar wij spreken wijsheid onder de volmaakten; maar dat is een wijsheid niet van deze aioon, ook niet van de oversten van deze aioon, die te niet gedaan worden; maar wij spreken Gods wijsheid in “VERBORGENHEID” (MUSTERIO), de bedekte wijsheid, die God vóór alle aionen bestemd heeft tot in onze heerlijkheid,

Ik begin zo aan de uitleg wat dit voor een verborgenheid is, maar mensen die dit gedeelte aanwijzen als dat er ook hier al naar de verborgenheid van de nieuwe mens, het lichaam van Christus, gewezen wordt, die kan ik echt niet volgen. Dan is blijkbaar de aanwezigheid van hetzelfde woord (zij het in een andere vervoeging) meer dan voldoende. We zijn nu al een aantal keren dit woord in meervoud tegen gekomen. Dat op zich is al voldoende voor een normale verstaander van de taal om te beseffen dat er meerdere verborgenheden zijn en dat die uitdrukking dus op meerdere zaken kan slaan.

Het verlangen om de verborgenheid van de nieuwe mens, het lichaam van Christus, terug te kunnen lezen in de vroegste dienst van Paulus lijkt me zo intens groot bij velen dat men deze Bijbeltekst een eigenwillige draai geeft. Wat pretendeert men namelijk dat hier staat?
1 Corinthe 2: 7 Gods wijsheid is de “VERBORGENHEID” (MUSTERION), die bedekt is, die God vóór alle aionen bestemd heeft tot in onze heerlijkheid,

De vervoeging van “Musterion” naar “Musterio” is maar één heel klein lettertje. Moet ik daar nou zo moeilijk over doen? Ja. Heel simpel: Ja!!! Het onderwerp in deze tekst is, zoals Paulus het in het Grieks schreef “Gods wijsheid”, die in deze verdraaide versie vervangen wordt door “de verborgenheid”. Men leest dus dat de verborgenheid bedekt is en dat de verborgenheid door God voor alle aionen tot in onze heerlijkheid bestemd was. Dat lijkt toch zeker naadloos aan te sluiten op Paulus spreken over de verborgenheid betreffende de nieuwe mens, het lichaam van Christus, in Efeze en Colosse. Ja! Dat doet het ook! Maar daarvoor moesten we dan ook wel eerst de tekst eigenmachtig verdraaien. Bovendien halen we dan dit gedeelte ook nog eens helemaal uit zijn context. Voortdurend is namelijk (al vanaf het eerste hoofdstuk) de wijsheid het centrale onderwerp van Paulus schrijven.

Nee, in dit Bijbelgedeelte is het niet de verborgenheid, die bedekt is en die door God voor alle aionen tot in onze heerlijkheid bestemd was. Het onderwerp in deze tekst is “Gods wijsheid”. Het is Gods wijsheid, die bedekt is en die door God voor alle aionen voor ons bestemd was.

Ondanks dat “Wijsheid” hier twee hoofdstukken lang het centrale thema van Paulus schrijven is, blijft toch voor velen de vraag: “Wat is dan die wijsheid en vooral: Wat is die wijsheid van God?” Laat ik nou weer blijken een vervelende klier te zijn!!! Dit is de verkeerde vraag. Dat blijkt namelijk als we Gods wijsheid gaan uitzoeken in Gods Woord zelf. Dan blijkt dat het er niet om gaat wat dat dan wel is, maar de vraag is: “Wie is de wijsheid van God?”.
1 Corinthiërs 1:24 Aan hen, die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, Gods kracht en Gods wijsheid.

Paulus predikte Christus, die Gods wijsheid is. Er staat niet dat hij Jezus predikte, nee hij predikte Christus, oftewel de opgestane en verheerlijkte Heer. Wat houdt zo´n prediking nou concreet in?
1 Corinthe 1:23-24 wij prediken Christus, de Gekruisigde, …… , wij prediken Christus, de kracht van God, en de wijsheid van God.
1 Corinthe 2:2 Ik heb besloten niets te weten onder jullie, dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.

Deze boodschap van Jezus Christus, de Gekruisigde, betekent niet dat Paulus een boodschap verkondigde over een op aarde rondwandelende Jezus die goeddeed totdat Hij stierf op het kruis. Ik gaf al aan dat Paulus dan niet “Christus”, maar “Jezus” had gepredikt. (Ja, zo secuur is Gods Woord. Er zou geen tittel of jota verloren gaan) De Gekruisigde is niet een Jezus die dan wel voor onze zonden gestorven is, maar waar we nu alleen nog maar als een soort inspiratiebron naar kunnen kijken om er zelf het beste van te maken. Wanneer Paulus Christus als de Gekruisigde predikt en daarmee aangeeft dat Hij de kracht van God en de wijsheid van God is, dan blijkt wel dat de prediking van Christus, de Gekruisigde, veel meer is. Hij is de kracht van God en de wijsheid van God, gewoon in de praktijk van vandaag.

De boodschap van Christus, de gekruisigde als de kracht van God en de wijsheid van God betekent heel praktisch:
Galaten 2: 20-21 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. Ik ontneem aan de genade van God haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

Jij bent gestorven!
Jij leeft!
Dat ben jij niet!
Dat is Christus!
Jij leeft nu rustend in het geloof van Christus Jezus!
Dat is de prediking van Jezus Christus, de Gekruisigde!

Ja, dat is allemaal concreet een feit in jouw leven. We zijn namelijk zelf tot wijsheid gemaakt in Christus.
1 Corinthiërs 1:30 Door Hem zijn jullie nu in Christus Jezus, die ons van God gemaakt is tot wijsheid, en gerechtigheid, en heiliging en verlossing;

En nou juist dat is dwaasheid voor de wereld en ook voor de godsdienstige wereld. Maar dat is de wijsheid van God. En nu terugkerend naar onze uitgangstekst:
1 Corinthe 2: 7 Wij spreken Gods wijsheid in “VERBORGENHEID” (MUSTERIO), de bedekte wijsheid, die God vóór alle aionen bestemd heeft tot in onze heerlijkheid,

De opgestane en verheerlijkte Christus, de wijsheid van God, was door God voor alle aionen bestemd tot in de heerlijkheid van de gelovigen. Vraag jij je nog af hoe dat kon?
Spreuken 8:22-30 Yahweh bezat mij in het begin van Zijn wegen; voordat Hij iets maakte, was ik er. Ik ben voortgebracht vanaf een aioon, vanaf het begin, voordat de wereld er was. Toen de diepten nog niet waren, was ik geboren, toen aan de fonteinen nog geen water ontsprong; Toen de diepten nog niet waren, was ik geboren, toen aan de fonteinen nog geen water ontsprong; voordat de bergen gegrondvest waren, vóór alle heuvelen was ik geboren: Hij had de aarde nog niet gemaakt en wat daarop is, en ook de bergen van de aardbodem niet. Toen Hij de hemelen bereidde, was ik daar; toen Hij de diepte met zijn perk omvatte, toen Hij de wolken daarboven vestigde, toen Hij de fonteinen der diepte grondvestte, toen Hij aan de zee haar perk stelde, dat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden, toen Hij de grondslagen der aarde vestte: toen was ik werkmeesteres bij Hem, en verlustigde Hem dagelijks en vermaakte mij voor zijn aangezicht altoos,
Nog even een vraagje: “Wie was daar bij God?” DAT WAS DE WIJSHEID!!!
Spreuken 8:1 Roept de wijsheid niet, en laat de wetenschap zich niet horen?

Christus, de wijsheid van God,
Colossenzen 2:3 In Christus liggen alle schatten aan wijsheid en kennis verborgen.

Christus, door God voor alle aionen bestemd tot in de heerlijkheid van de gelovigen.
Johannes 17:24 U (God, de Vader) hebt Mij (Zoon van God) liefgehad, voor de grondlegging der wereld.
Colossenzen 1:17 Christus is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem;
1 Petrus 1:20 Jezus Christus is wel voorgekend vóór de grondlegging van de wereld, maar in het einde van de tijden geopenbaard ter wille van jullie,
Met name Petrus heeft in die laatste tekst exact dezelfde boodschap als Paulus in 1 Corinthe 2: 7.

Die prachtige boodschap van Gods wijsheid in Christus Jezus was (en is nog steeds) pure dwaasheid voor de wereld. Het is dan ook wijsheid, die verborgen is. Vandaar dat Paulus het hier Gods wijsheid in verborgenheid noemt. Ga maar eens willekeurig luisteren in de wereld. Nergens is de volgende boodschap te beluisteren:
Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.
Jij bent gestorven!
Jij leeft!
Dat ben jij niet!
Dat is Christus!
Jij leeft nu rustend in het geloof van Christus Jezus!

Dat is dwaasheid, ook voor de godsdienstige wereld. Loop de kerken maar af en beluister de toespraken. Telkens is daar een oproep tot vroom leven, dat het eigen vlees aanspreekt. Dat heet in die wereld wijsheid. Christus, namelijk de wijsheid van God, dat is verborgen in heel het godsdienstig leven. Als ze het horen, dan vinden ze het dwaasheid. Vandaar deze vermelding van een verborgenheid. Maar let wel, iets totaal anders dus als de verborgenheid in Efeze en Colosse betreffende de nieuwe mens, het lichaam van Christus, waar wij als gelovigen in deze tijd nu uit genade toe behoren.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende