U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Helemaal over het hoofd gezien!

Het heeft wat tijd gekost om de draad van mijn reeks aan studies over de verborgenheid weer op te pakken, maar hier is weer gelijk een extra lange.

Ik heb nog eens de voorgaande studies doorgelopen en vanaf MUSTERION 24 tot en met de allerlaatste (nummer 29) heb ik eigenlijk met mijn neus de Bijbeltekst in Efeze 3 zitten lezen. Dat zal waarschijnlijk wel veel vaker voorkomen, maar ditmaal viel het me op. Ik was voortdurend over een heel helder verschil in de verborgenheden heen gestapt zonder het ook maar enigszins in de gaten te hebben. Ik zal hier de tekst langs laten komen en de verschillen, waar het me nu om gaat, extra benadrukken.
Efeze 3: 2-7 Jullie hebben gehoord van de huishouding van de genade van God, DIE MIJ voor jullie GEGEVEN IS, dat MIJ door openbaring de verborgenheid IS BEKEND GEMAAKT, zoals ik te voren in het kort geschreven heb, wanneer jullie dit lezen, kunnen jullie mijn inzicht opmerken in de verborgenheid van de Christus, die in andere geslachten de zonen van de mensen niet bekend gemaakt is, zoals zij nu in de Geest GEOPENBAARD IS AAN ZIJN HEILIGE APOSTELEN EN PROFETEN: dat zij uit de heidenen samen mee erfgenamen zijn en samenlichaam en samen mee deelgenoten van Zijn belofte in Christus Jezus door het evangelie; WAARVAN IK EEN DIENAAR GEWORDEN BEN naar de gave van de genade van God, DIE MIJ GEGEVEN IS naar de werking van Zijn kracht.

Wat is nou dat grote verschil waar ik nu plotseling helemaal niet meer omheen kom? Wat wil ik dus nu tot de bodem toe uitzoeken? Dat is de volgende vraag: Is de verborgenheid betreffende de gemeente, het lichaam van Christus met Christus als Hoofd, uitsluitend een zaak dat aan Paulus is geopenbaard of is het aan een hele groep apostelen en profeten geopenbaard en is Paulus de enige, die deze verborgenheid verder uitlegt?

De belangrijkste aanleiding tot deze vraag is de unieke dienst, die Paulus beschrijft in Efeze 3: 2, die hem met het oog op dat lichaam van Christus door Gods genade geschonken is, namelijk dat hem door openbaring de verborgenheid is bekend gemaakt. Dat lijkt een vrij unieke openbaring van deze verborgenheid aan Paulus alleen.

Paulus gaat echter in zijn betoog verder en geeft dan in Efeze 3: 5 aan dat de verborgenheid van Christus nu door Gods Geest geopenbaard is aan de heiligen, namelijk zijn apostelen en profeten. Diezelfde apostelen en profeten worden ook al in Efeze 2: 20 genoemd als het fundament van het lichaam van Christus. Dus, of er zijn meerdere gelovigen die deze openbaring hebben ontvangen met Paulus als hun spreekbuis, of er deugt iets niet in de vertaling betreffende de meervoudsvorm van die apostelen en profeten, of ik kijk nog over een duidelijke verschillende lijn in vers 2 en vers 5 heen.

Als eerste komt bij mij de vraag naar boven: Hoe staat het met die meerdere apostelen en profeten terwijl Paulus toch zo nadrukkelijk over zijn unieke dienst spreekt? Ik ga proberen door in de grondtekst te wroeten daar iets meer helderheid in te krijgen.

Bekijk ik de titel “Apostel” in een gewoon Bijbelprogramma, zoals De Online Bijbel, dan wordt ongeacht of het om enkelvoud of meervoud draait telkens het Griekse woordje “apostolos” weergegeven, het basiswoord voor “apostel” zowel als voor “apostelen”. Het is echter een feit dat het woord in het Grieks in de uitgang van het woord verandert bij een verandering van enkelvoud naar meervoud. Dat is echter niet terug te vinden in zo´n simpel Bijbel computerprogramma. Wijzelf hebben in het Nederlands een vrij simpele verandering van apostel naar apostelen als het woord van enkelvoud naar meervoud overgaat. Simpel een “EN” er achter plaatsen. Zo simpel blijkt het in het Grieks niet te zijn.

Er zijn in het Grieks verschillende enkelvouden en verschillende meervouden. Hier komen eerst de Griekse woorden voor het consequent enkelvoudig “Apostel”. Dat is: het bekende basiswoord “apostolos” & een vervoeging “apostolou”. Er is dus bij deze woorden geen enkele vergissing mogelijk. Telkens wordt er over een apostel in het enkelvoud gesproken. Deze Griekse woorden vind je echter niet terug in Efeze 2: 20 en Efeze 3: 5. De teksten, die ik graag onder de loep neem. Die kunnen we dus laten voor wat ze zijn. Een enkelvoudige “Apostel”.

We stappen nu naar de Griekse woorden voor het consequent meervoudige “Apostelen”. Dat zijn de afgeleide woorden: “apostoloi & “apostolous. Ook bij deze woorden is er geen enkele vergissing mogelijk. Telkens wordt er over apostelen in het meervoud gesproken. Maar ook deze Griekse woorden vind je niet terug in Efeze 2: 20 en Efeze 3: 5. De teksten, die ik graag onder de loep neem. We kunnen ze dus weer laten voor wat ze zijn. Meervoudige “Apostelen”.

Nu pakken we toch even de belangrijkste tekst met die discutabel meervoudige apostelen erbij.
Efeziërs 3:4-5 De verborgenheid van Christus, die in andere geslachten de zonen van de mensen niet bekend gemaakt is, zoals zij nu in de Geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten:
Het Griekse woord, dat hier met “apostelen” is vertaald is: “apostolois”.
Is het woord in deze vervoeging een consequent meervoudig woord?

Het Griekse woordje “apostoloiskomt op deze wijze 6 maal voor in Gods Woord. Telkens heeft het een meervoudige betekenis. We doen Gods Woord dus echt geweld aan als we hier één enkele apostel, namelijk Paulus, onder verstaan. Kijk en dat maakt het nou juist behoorlijk lastig.

Had Paulus namelijk niet in Efeze 3: 2 gezegd dat God hem juist een bijzondere dienst met het oog op dat lichaam van Christus door Gods genade geschonken had, namelijk dat hem door openbaring de verborgenheid is bekend gemaakt? Hier geeft Paulus echter nou juist aan dat die verborgenheid in de Geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten. Zonder meer in de meervoudige betekenis van “apostelen”. Voorlopig heb ik hier met deze eerste zoektocht geen sluitend antwoord op.

We hebben nog één Bijbeltekst met meervoudige Apostelen over.
Efeziërs 2:20 Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten,
Het Griekse woord, dat hier met “apostelen” is vertaald is: “apostolon”.

Deze Griekse vervoeging “apostolon heeft nou juist iets verrassends! Het wordt de ene keer, zoals hierboven, vertaald met het meervoudige “Apostelen”. De andere keer is de vertaling volkomen terecht helemaal enkelvoudig en dus “Apostel”. Deze Griekse vervoeging komt 24 maal in Gods Woord voor en meestal draait het dan om het meervoudige “Apostelen”. Maar hier volgen de uitzonderingen:
Filippenzen 2:25 Maar ik heb het nodig geacht, Epafróditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, maar jullie apostel en dienaar in mijn behoeften,
Hebreeën 3:1 Let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis, Christus Jezus,

Kunnen we op grond van deze twee behoorlijk uitzonderlijke teksten de vertaling van Efeze 2: 20 zomaar omgooien naar apostel en profeet? Ik heb de neiging om dat een zeer verwrongen interpretatie te vinden. Dit woord wordt namelijk 22 tegenover deze 2 keer weergegeven als uitgesproken meervoudige apostelen. Waarom zou dat hier anders zijn. De tekst in Filippi is al uitzonderlijk omdat het niet om apostelen van de Heer gaat, maar om gezanten van mensen. Je zou kunnen zeggen een apostel zonder goddelijk gezag. In Hebreeën draait het nou juist om de ene Apostel, de Zoon van God: Christus Jezus, die Apostel voor het volk Israël is. Dus juist veel meer gezag dan de gebruikelijke apostelen.

De eerste zoektocht om te ontdekken of deze meervoudige apostelen en profeten dus ook een enkelvoudig apostel en profeet kan zijn heeft alvast niks opgeleverd. Al met al vind ik dus geen verdere Bijbelse onderbouwing van mijn begrip dat alleen Paulus de openbaring van de verborgenheid zou hebben ontvangen. Vrij onbevredigend maar misschien ontdekken we nog meer aanknopingspunten om dit dilemma te onderzoeken.

Misschien komt mijn zoektocht op jou veel te theoretisch en technisch over. Leraars van Gods Woord volgen soms een veel simpeler pad. Zo las ik ook een heel eenvoudige oplossing voor de tegenstelling in deze twee teksten. Laat ik die eens als tweede oplossing ter sprake brengen.

Tweede mogelijke antwoord:
In Efeze 3: 2 tekent Paulus dat God hem de openbaring van de verborgenheid heeft geschonken met daaraan verbonden een unieke dienst ten behoeve van het lichaam van Christus met Christus als Hoofd. In het vijfde daaropvolgende vers tekent hij dat die openbaring aan de heilige apostelen en profeten geschonken is.
Conclusie van die leraar was dus dat die verborgenheid aan alle apostelen en profeten, waaronder dus ook Paulus, geschonken was, maar dat de bijzondere dienst om die geopenbaarde verborgenheid bekend te maken uniek voor Paulus was.

Blijkbaar kunnen velen met zo´n uitleg leven. Alle apostelen en profeten zouden het allerheerlijkste van onze bijzondere positie in Christus in de bovenhemelse in de rechterzij van God door God onderwezen hebben gekregen, maar ze hielden verder daar hun mond over. Ze bleven gewoon bij de boodschap die hen al bekend was voordat God dit prachtige nieuws aan hen tentoon stelde. Aan het eind van Paulus dienst moet Paulus zelfs concluderen:
2 Timotheüs 4:16 Allen hebben mij verlaten; het wordt hun niet toegerekend.

Ze hebben dus Paulus in zijn sop gaar laten koken terwijl God hen ook diezelfde openbaring had bekend gemaakt volgens die uitleg. Wat een vreemde manier van doen bij die apostelen en profeten, als dit juist zou zijn. Ze wisten toch dat deze dienst van Paulus afkomstig was van God, want God had dit hen toch zelf geopenbaard? Goed, okay, zij hadden die dienst niet, zij hielden er hun mond over omdat het hun taak niet was, maar ze wisten vanuit Goddelijke openbaring toch dat dit Gods boodschap was. Ze hadden Paulus dan toch bij kunnen staan?

Ik denk het niet. Ze konden dat nou juist niet omdat ze, behalve dan uit de mond van Paulus, totaal onbekend waren met deze boodschap en dus hun twijfels hadden, waardoor Paulus nou juist verlaten werd. Zelfs Petrus geeft aan dat Paulus boodschap maar moeilijk te volgen is.
2 Petrus 3:15 In al zijn brieven schrijft onze geliefde broeder Paulus over het geduld van onze Heer, waarin sommige dingen moeilijk te verstaan zijn,
Logisch, hij begreep er geen snars van, het paste namelijk niet binnen de boodschap waar hij vertrouwd mee was.

Je merkt het. Voor mij is deze tweede oplossing al helemaal geen antwoord op de tegenstelling tussen vers 2 en 5 van Efeze 3. Ik erken dat dit onbevredigend is, maar zolang ik vanuit Gods Woord geen helder en duidelijk antwoord vind op deze schijnbare tegenstelling, hou ik toch het liefst gewoon mijn vraag staande.

Derde mogelijke antwoord:
Sommige leraars lezen Efeze 3: 4 & 5 als een tussenzin. Bekijken we dit hoofdstuk op die manier, dan zou er sprake zijn van twee verborgenheden in dit gedeelte. Tot nu toe vraag ik me af of daar echt grond voor is in Gods Woord zelf, maar hier komt alvast de indeling, die dan bedoeld zou zijn:

De verborgenheid, die aan Paulus is geopenbaard, waarvoor we vers 4 & 5 overslaan:
Efeze 3: 2-7 Jullie hebben gehoord van de huishouding van de genade van God, die mij voor jullie gegeven is, dat mij door openbaring de verborgenheid is bekend gemaakt, zoals ik te voren in het kort geschreven heb …………….. dat zij uit de heidenen samen mee erfgenamen zijn en samenlichaam en samen mee deelgenoten van Zijn belofte in Christus Jezus door het evangelie; waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave van de genade van God, die mij gegeven is naar de werking van Zijn kracht.
Hier zien we in deze dienst en openbaring opnieuw in vers 7 de unieke plek van Paulus naar voren komen.

De verborgenheid, die aan alle apostelen en profeten geopenbaard is, waarvoor we nou juist vers 4 & 5 citeren.
Efeze 3: 4-5 Wanneer jullie dit lezen, kunnen jullie mijn inzicht opmerken in de verborgenheid van de Christus, die in andere geslachten de zonen van de mensen niet bekend gemaakt is, zoals zij nu in de Geest geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten:
Een openbaring van de verborgenheid van Christus, die nou juist niet beperkt is gebleven tot Paulus alleen.

Je hebt dus een bijzondere openbaring van de verborgenheid van Christus. Die verborgenheid is aan alle apostelen en profeten geopenbaard, terwijl de openbaring van de huishouding van Gods genade als het samenlichaam nou juist niet aan alle apostelen en profeten is geopenbaard.

Focussen we ons nu even helemaal op die ene verborgenheid van Christus, dan is daar een openbaar komen van het Hoofd, Christus Jezus zelf, die de plek in de bovenhemelse heeft ingenomen in Gods rechterzijde. Dat zou dan dus, als je dit echt eerlijk letterlijk neemt, een openbaring zijn aan alle apostelen en profeten. Let eens op de volgorde bij een geboorte. Daar komt eerst het Hoofd, daarna het lichaam. Daar, met dat openbaar komen van dat lichaam, heb je dan als het ware de openbaring van die huishouding van de genade Gods als het samenlichaam. Daar heb je ons dus als het lichaam van Christus, maar nu in Christus, in de bovenhemelse, in Gods rechterzij. Dat zou dan dus, als je het echt eerlijk letterlijk neemt, een unieke openbaring aan Paulus alleen zijn.

De openbaring aan de apostelen en profeten (waaronder Paulus) betreft dus eigenlijk alleen Christus zelf. Binnen dat beeld van de geboorte zou je dus kunnen zeggen dat zij bij de openbaring van die verborgenheid alleen nog maar de geboorte van het hoofd hebben gezien. De openbaring aan Paulus zelf betreft dus de huishouding van de genade als zijnde het lichaam van Christus. Binnen dat beeld van de geboorte zou je dus kunnen zeggen dat Paulus in zijn eentje ook nog een aparte openbaring van de geboorte van het hele verdere lichaam ontvangen heeft.

Hoewel ik dit nu nog verder in Gods Woord bevestigd wil zien om zekerheid te krijgen, kan ik wel al zeggen dat dit derde mogelijke antwoord mij als het meest logische en het meest vanzelfsprekende overkomt. Maar bevestigt Gods Woord nu ook deze indeling van twee verschillende verborgenheden, die openbaar gemaakt zijn? Met alleen een leuke theorie hebben we net zoveel als bij die tweede mogelijkheid dat apostelen een openbaring gehad hebben van de verborgenheid, maar dat alleen Paulus een dienst zou hebben gehad om dit ook wereldwijd bekend te maken.

Kortweg gezegd zou je volgens deze derde theorie een verborgenheid betreffende Christus hebben en een verborgenheid betreffende het lichaam van Christus. Laten we eens gaan kijken of we meer terug kunnen vinden over die verborgenheid betreffende Christus.
Efeze 3: 4-5 Wanneer jullie dit lezen, kunnen jullie mijn inzicht opmerken in de verborgenheid van de Christus, die in andere geslachten de zonen van de mensen niet bekend gemaakt is, zoals zij nu in de Geest geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten:

Hoe je het ook wendt of keert, Paulus geeft nadrukkelijk aan dat deze verborgenheid in andere geslachten niet bekend gemaakt is aan de mensenkinderen, zoals ze nu dus wel in de Geest geopenbaard is aan Gods heilige apostelen en profeten. Die duidelijke uitspraak hakt volgens mij al gelijk een gedachte aan moes, die ik toch door velen hoor verkondigen, namelijk dat deze boodschap over Christus gelijk in het begin al door God bekend gemaakt werd met het feit dat het zaad van de vrouw het zaad van de slang zal vermorzelen. Die uitspraak van God wijst inderdaad op de beloofde Messias, oftewel de Christus. Maar wijst het ook op de verborgenheid van Christus? Nee! Was die verborgenheid toen namelijk reeds in de Geest geopenbaard aan Gods heilige apostelen en profeten? Het antwoord lijkt me overduidelijk. Dat was nou juist de tijd van die andere geslachten, toen juist nog niet die verborgenheid van Christus bekend gemaakt was. Paulus is hier toch overduidelijk over?

Het hele oude testament spreekt over Christus, zoals de Heer dat zelf ook aangaf.
Lukas 24:27 Jezus begon van Mozes en alle Profeten, en legde hun in alle Schriften uit wat er over Hem gesproken was.
Lukas 24:44 Alles moest vervuld worden, wat er over Mij geschreven is in de wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.
Johannes 5:39 Onderzoekt de Schriften; want jullie denken daarin het leven van de aioon te hebben; en die (Schriften) zijn het, die van Mij getuigen.
Maar de verborgenheid van Christus was daarmee nog niet bekend gemaakt, zoals Paulus hier overduidelijk aangeeft.

De vraag is natuurlijk: Wat is die verborgenheid van Christus, die aan alle apostelen en profeten is geopenbaard, en wat is die verborgenheid van de huishouding van Gods genade, die slechts aan Paulus geopenbaard is? We beginnen bij die verborgenheid van Christus.

De verborgenheid van Christus is aan alle apostelen en profeten geopenbaard. Dat kan al veel eerder gebeurd zijn dan de openbaring van het samenlichaam, dat uitsluitend aan Paulus was voorbehouden, zolang we maar in de tijdsperiode van de apostelen en profeten blijven. Welke tijdsperiode omvat dat? Een apostel moet getuige geweest zijn van Christus omwandeling op aarde van begin tot einde (Handelingen 1: 22). Een apostel is een fundamentlegger van zowel de gemeenten van het nieuwe verbond als de onzichtbare mondiale gemeente, het lichaam van Christus (1Corinthe 12: 28; Efeze 2: 20 & 4: 11). De verborgenheid betreft Christus en niet zozeer het lichaam van Christus. Het is dus een algemene waarheid voor elke gelovige uit welke huishouding dan ook, alleen onbekend in de geslachten daarvoor.

Wat is dan concreet die verborgenheid van Christus? Was dit iets wat uitsluitend tot Paulus dienst behoorde en waar de anderen over zwegen? Nee, kijk maar eens hoe Petrus (toch wel een uitgesproken slaaf van de besnijdenis) de geweldig hoge positie van de opgestane Christus omschrijft:
1 Petrus 3: 22 Jezus Christus, die in de rechterzijde van de God is, opgevaren tot in de hemel, terwijl de Engelen en de machten en de krachten hem onderdanig zijn.

Het was reeds bekend in het Oude Testament dat de Messias in de rechterzijde van de God Zijn plaats zou innemen om te wachten totdat zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gelegd zou zijn. De bijzondere dienst en zegen van die allerhoogste positie werd echter nergens getekend, behalve na de openbaring van deze verborgenheid van Christus.

Romeinen 8:34 Wie veroordeelt er nou? Christus is het, die gestorven is, ja veel meer, die ook opgewekt is, die ook in de rechterzijde van de God is, die ook voor ons bidt.
Efeziërs 1:19-20 Wat is Gods kracht uitnemend groot tot in ons die geloven, naar de werking van de kracht van Zijn sterkte, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, en in Zijn rechterzijde gezet heeft in de bovenhemelse,
Hebreeën 8:1-2 Wij
(Israël) hebben zo´n Hogepriester, die is gaan zitten in de rechterzijde van de troon van de Majesteit in de hemelen, een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel, die de Heer heeft opgericht, niet een mens.

Hier zien we de gelovigen uit diverse huishoudingen van God, die allemaal rijkelijk gediend worden vanuit de dienst van de Heer in de rechterzijde van God, de Vader. Een verborgenheid, die we vergeefs voor die tijd terug zoeken. Het is een verborgenheid, niet betreffende een volk van God, niet betreffende diverse plaatselijke gemeenten onder het nieuwe verbond en ook zeker niet betreffende het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is. Het is de verborgenheid van Christus zelf, die aan de apostelen en profeten geopenbaard is. Die verborgenheid heeft, zoals we zagen, wel degelijk rijke gevolgen voor de gelovigen in de diverse huishoudingen van God.

Ikzelf heb nu zo´n sterk vermoeden dat het nou juist deze verborgenheid was, die Paulus reeds aan het eind van de Romeinenbrief ter sprake brengt.
Romeinen 16: 25 Mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, volgens de openbaring van de verborgenheid, die in de tijden van de aionen verzwegen is geweest, maar die nu is geopenbaard,
Zie je dat het onderwerp van de prediking volgens de openbaring van de verborgenheid niet het lichaam van Christus of de huidige huishouding van Gods genade is, maar dat het onderwerp hier, net als bij de verborgenheid van Christus, de persoon van Jezus Christus zelf is. Dus al gaat het hier over het openbaren van een verborgenheid moeten we wel goed opletten wat het exacte onderwerp hier is. Jezus Christus, niet de gelovigen, niet een groep gelovigen of een volk of nog iets anders. Het onderwerp hier is Jezus Christus en de verborgenheid over Hem. Ik neig er nu sterk toe om dat gelijk te scharen met die verborgenheid van Christus.

Bij de eerste twee oplossingen om een Bijbels antwoord te vinden op deze schijnbare tegenstrijdigheid eindigde ik in een onbevredigend antwoord. In deze laatste oplossing lijkt me dat Gods Woord ons toelacht en ons de twee verschillende verborgenheden toont.
1/ De verborgenheid van Christus, die aan al de apostelen en profeten geopenbaard was en niet alleen de verhoogde en verheerlijkte Christus tekent zoals Hij ook al bekend was in de profetieën, maar de geweldige resultaten voor de gelovige tekent van die verhoogde en verheerlijkte Heer in de bovenhemelse. (De geboorte van het Hoofd).
2/ De verborgenheid betreffende de huishouding van de genade van God, oftewel de verborgenheid van het samenlichaam, die uitsluitend aan Paulus geopenbaard is. (De geboorte van het lichaam).
Een voor mij zeer bevredigend antwoord op een verschil, dat ik eerst totaal over het hoofd had gezien.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina