U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Het Evangelie van Paulus

Naast de verborgenheid, waar wij nu deel van uitmaken binnen de nieuwe mens, het lichaam van Christus, zijn er in onze vorige studie al twee andere verborgenheden langs gekomen.
1. De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen:
2. De verborgenheid van een gedeeltelijke verharding over Israel:

Wellicht dat je zelf in het zoeken in een concordant of computer Bijbelprogramma de Bijbelteksten mee opzoekt? (Altijd goed om zelfstandig te checken en je niks op de mouw te laten spelden door mij of wie dan ook). Dan heb je al gezien welk Bijbelgedeelte met welk onderwerp nu aan de beurt is.

3. De verborgenheid van het Evangelie van Paulus, dat aionen lang verzwegen is.
Romeinen 16:25-26 Hem nu, die machtig is u te bevestigen, naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, volgens de openbaring van de “VERBORGENHEID” (MUSTERIOU), die in de tijden van de aionen verzwegen is geweest, maar die nu is geopenbaard, en die door profetische Schriften, naar het bevel van de God van de aioon, tot geloofsgehoorzaamheid onder alle volken bekend is gemaakt,

Het allereerste wat opvalt in dit Bijbelgedeelte is dat Paulus hier over zijn eigen evangelie spreekt (“Mijn Evangelie) en daarmee zijn prediking van Jezus Christus. Bekijken we de tekst weer een stukje verder dan zien we dat die Evangelieprediking van Paulus volgens de openbaring van de verborgenheid loopt. Oppervlakkig genomen zijn er nu vast al meerdere lezers die zullen concluderen dat Paulus dus vanaf het allereerste begin dat hij het Evangelie bracht al de boodschap van die nieuwe mens, het lichaam van Christus, bracht. Laten we eerst gewoon even verder lezen hoe Paulus deze verborgenheid hier omschrijft.

Paulus zegt hier dat deze verborgenheid in de tijden van de aionen verzwegen is geweest. Nou heeft die uitspraak inderdaad wel iets weg van wat Paulus schrijft over de verborgenheid betreffende de nieuwe mens, het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is. Maar laten we die teksten er nog eens naast leggen.
Efeziërs 3:9 De “VERBORGENHEID” (MUSTERION), die vanaf de aionen verborgen was in de God, die alle dingen geschapen heeft;
Colossenzen 1:26 De “VERBORGENHEID”
(MUSTERION), die verborgen is geweest vanaf de aionen en vanaf de geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;

De teksten in Efeze en Colosse zijn totaal eensluidend en spreken dus inderdaad over hetzelfde, namelijk de nieuwe mens, het lichaam van Christus, waar Christus het Hoofd van is. Van die gemeente zijn wij allemaal leden simpelweg omdat we geloven. Dat is het onderwerp in Efeze en Colosse. Waarin zijn deze teksten dan zo eensluidend? Nou, vanaf het moment dat de tijd begon (oftewel vanaf de schepping) en dus ook de aionen (de tijdperken), vanaf dat moment was deze verborgenheid volledig verborgen. In Efeze zegt Paulus er zelfs nog bij waar die verborgen was. Dat was in God. Dus niet in het Woord van God, zodat je het eventueel met veel kunst en vliegwerk nog in beelden of types terug kan vinden. Nee, in God.

Deze twee zaken: 1e. dat het vanaf de start van de tijdperken/de aionen verborgen was en 2e. dat het verborgen was in God, dat zijn twee kenmerkende verschillen met de verborgenheid in Romeinen 16. Die verborgenheid was namelijk niet verborgen in God. Die verborgenheid was wel openbaar gemaakt, maar was verzwegen.
Romeinen 16:25-26 Hem nu, die machtig is u te bevestigen, naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, volgens de openbaring van de “VERBORGENHEID” (MUSTERIOU), die in de tijden van de aionen verzwegen is geweest, maar die nu is geopenbaard, en die door profetische Schriften, naar het bevel van de God van de aioon, tot geloofsgehoorzaamheid onder alle volken bekend is gemaakt,

Deze verborgenheid is in de tijden van de aionen verzwegen geweest. Dat schrijft Paulus over deze verborgenheid. Je daar iets bij voorstellen is op zich niet zo moeilijk. Neem bijvoorbeeld dit voorbeeld uit het Oude Testament:
2 Koningen 7:9 Toen zeiden zij, de één tegen de ander: Wij doen niet recht; deze dag is een dag van goede boodschap, en wij zwijgen stil.
Kenden deze mensen een goede boodschap? Ja! Maar kregen anderen dat te horen? Nee! Die goede boodschap was openbaar gemaakt, maar onbekend omdat het verzwegen werd. Dat was ook het geval met het evangelie dat Paulus zijn eigen evangelie noemde. Paulus evangelie was namelijk het onderwerp in deze Bijbeltekst en nou juist dat evangelie was volgens de openbaring van deze verborgenheid. Wat is dan Paulus evangelie? Eigenlijk is het simpel als wat. Paulus spreekt over “zijn” Evangelie aan het slot van de brief waar hij zijn hele Evangelie uiteenzet, de Romeinenbrief.

Wat was het evangelie van Paulus? Loop de hele brief van Paulus aan de Romeinen door en je ontdekt dat er één vraag voortdurend gesteld en beantwoord wordt. Dat is de vraag: “Hoe wordt een mens rechtvaardig voor God?” De gerechtigheid of de rechtvaardigheid van God is het centrale thema van de brief. Hier een paar voorbeelden:
Romeinen 3:22 De rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot in allen,
Romeinen 3:26 God betoont Zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, zodat Hij rechtvaardig is, en hem rechtvaardigt, die uit het geloof van Jezus is.

Onze rechtvaardiging is dus op grond van het feit dat Christus Jezus God de Vader volledig geloofde/vertrouwde. Het was het werk van God, de Vader, in Zijn Zoon waardoor wij allen gerechtvaardigd worden. Totaal geen enkel werk van ons mensen.

Was dit gegeven, dat zo specifiek als Paulus Evangelie bekend werd, nou een totaal onbekend gegeven in het Oude Testament?
Jesaja 61:3 Zij worden bomen van de gerechtigheid genoemd, planten van Yahweh, tot Zijn verheerlijking.
Jesaja 61:10 Ik verheug mij in Yahweh, en mijn ziel is vrolijk in mijn God; want Hij heeft mij kleren van redding aangetrokken, en met de rok van de gerechtigheid bekleed,
Lukas 15:22 De vader zei tegen zijn knechten: Brengt het beste kleed,

Vader bekleedt ons met Zijn gerechtigheid. Het is Zijn werk in de Zoon. Het is het geloof van Christus Jezus. Dat was al bekend bij de profeten in het Oude Testament. In de Evangeliën werd er door de Heer al onomwonden over gesproken. En natuurlijk liggen de typen en schaduwbeelden van het evangelie van Paulus vanaf het allereerste begin van de Schepping in de Bijbel al voor het oprapen. Denk alleen maar aan de bekleding van Adam en Eva in de boeken van Mozes, oftewel in de wet. Maar wist Israel hiervan? Nee, totaal onbekend. De godsdienstige Joden waren wel ijverig, maar…..
Romeinen 10:2 Ik getuig van hen, dat zij een ijver tot God hebben, maar zonder kennis.
Ze wisten het niet. Ze waren er onbekend mee. De heerlijke boodschap van rechtvaardiging op grond van het geloof van Christus Jezus was voor hen een onbekend gegeven omdat het verzwegen was, terwijl het wel open en bloot in Gods Woord staat.

De verborgenheid van het Evangelie van Paulus was vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel terug te vinden, namelijk dat de mens gerechtvaardigd wordt op grond van het geloof van Christus Jezus. Maar die verborgenheid was in al de tijden van de aionen verzwegen. Het gevolg was dat de godsdienstige Joden wel degelijk op zoek gingen naar gerechtigheid, maar op de verkeerde plekken zochten.
Romeinen 9: 31-32 Israël, dat een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het niet op grond van geloof, maar op grond van werken gebeurde. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots,

Hier staat duidelijk dat Israel niet aan de echte inhoud van de wet was toegekomen. Wat was die inhoud? Dat was dat evangelie van Paulus, dat was zijn prediking van Jezus. Dat was dat ieder mens uitsluitend gerechtvaardigd wordt door het geloof van Christus Jezus. Dat had iedere jood al kunnen weten vanuit het getuigenis van de wet over de bekleding met Gods gerechtigheid. Dat was de echte inhoud van de wet. Dat was die steen des aanstoots: Christus Jezus. Maar ze hadden nou juist wet opgepikt alsof die opdroeg hoe ze zich moesten gedragen. Daarmee gingen ze voorbij aan de inhoud. De hele inhoud van de wet was al die aionen lang verzwegen. Werken werden gepredikt in plaats daarvan.

Nou was Paulus ook nog eens de apostel van de heidenen. Het Joodse volk had de mogelijkheid om zich op de wet te richten en eventueel de werkelijke inhoud van de wet te ontdekken. De heidenen hadden die wet zelfs niet. De woorden van God waren aan hen niet toevertrouwd en niemand had hen daarover geïnformeerd. Voor hen nog meer dan voor de Joden was dit een verborgenheid gebleven.

Nog even doordenkend in dat verzwijgen. Nog steeds 2.000 jaar later is deze boodschap een verborgenheid. En nu is het heel actueel zo voor de meeste christelijke gelovigen. Het is een verborgenheid binnen het christendom omdat de boodschap van genade alleen vrijwel allerwege simpelweg verzwegen wordt.

3. De verborgenheid van het Evangelie van Paulus, dat aionen lang verzwegen is.
Conclusie:
De verborgenheid in Romeinen 16 betreft de boodschap van rechtvaardiging, die in heel de Bijbel is terug te vinden, maar die allerwege verzwegen werd, en we kunnen ook wel rustig zeggen “wordt”. Deze verborgenheid is dus geheel iets anders dan de verborgenheid, die verborgen was in God, zoals Paulus dat in Efeze en Colosse over ons schrijft als die nieuwe mens, het lichaam van Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende