U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Overzicht van "Ethnos" in meerdere betekenissen

Efeziërs 3: 6 Dat de volken (ETHNE) tezamen-ërfgenamen (SUGKERONOMA), tezamen-lichaam (SUSSOMA) en tezamen-deelgenoten (SUMMETOCHA) zijn van Zijn belofte in Christus Jezus door het evangelie;
Wie zijn die volken in dit vers? Wie zijn zo wie zo de “Ethnos” in heel Gods Woord?

Voordat ik begin even dit: Ik schrijf niet meer over het Samen-Lichaam of dat Samen-Lichaam, maar ik schrijf in het vervolg over de Samen-Lichaam of die Samen-Lichaam (Gaat enorm tegen mijn taalgevoel in, maar toch). Waarom? Omdat een meervoud nooit een “het” of “dat” oplevert. Het Samen-Lichaam zou als uitdrukking puur een enkelvoud zijn. Om het meervoud van dit woord, dat ook in het Grieks als woord niet duidelijk herkenbaar is als meervoudig woord, toch duidelijk te laten uitkomen, kies ik dus voor het duidelijke meervoud in het lidwoord “De”.

We hebben inmiddels ruimschoots die Samen-Lichaam aan allerlei Bijbelse onderzoeken onderworpen. We weten nu heel zeker dat die Samen-Lichaam een meervoud is van een samengestelde eenheid. Je zou dat woord dus kunnen omschrijven met de woorden: Een samen met Lichaam behorenden, oftewel meerdere mensen, die samen met Christus gevormd zijn tot lichaam. Dat “samen met” wordt nog een heel onderwerp apart om de geweldige zegenrijke positie van deze mensen, waar wij toe behoren, te ontdekken. Maar helaas zijn we daar voorlopig nog zeker niet aan toe.

De onderzoekers, die me wat dichter op de huid zitten door alles na te gaan in Gods Woord of het ook klopt (hartstikke goed!), zullen wellicht al gezien hebben dat ik deze Bijbeltekst niet meer begin met die “uit de” volken. Die twee woordjes vind je namelijk niet in de grondtekst. Maar de vraag blijft wel staan wie Paulus hier dan zo nadrukkelijk bedoelt met “De Volken”? Daar duiken we de komende studies uitgebreid in.

We gaan de hele weg door het Woord van God om Gods gedachte over de “Ethnos” te achterhalen. Juist daardoor is dit keer deze studie zo extra lang geworden. Ik vond namelijk geen mogelijkheid om bijvoorbeeld deze uitgebreide lijst in twee stukken te verdelen. Dat maakt het alleen maar onoverzichtelijk. De lijst met alle Bijbelteksten is wel van belang omdat ik anders, net als veel andere leraars, mijn eigen favoriete Bijbelteksten zou laten spreken en daardoor met overtuiging mijn eigen leer neer zou kunnen zetten, daarbij de andere teksten (die net zo goed Gods Woord zijn) negerend. Nee, ik kan niet anders dan eerst de basis van alle Bijbelteksten neer te zetten.

Het is dus het Griekse woord “Ethnos”, dat ik aan het volgend overzicht onderwerp. Ik beperk deze studie dit keer tot slechts het overzichtelijk lijstje met daarachteraan de diverse Bijbelteksten. De conclusies houd ik dus voorlopig nog eventjes voor me. Die komen in de volgende studie. Hier volgt het lijstje:
1/ Paulus specifieke dienst aan de heidenen (niet Joden): 21 Bijbelteksten
2/ De niet Joodse volken: 11 Bijbelteksten
3/ De heidenen (niet Joden): 74 Bijbelteksten
4/ Alle volken (Joden & Heidenen): 35 Bijbelteksten
5/ Het volk Israël: 14 Bijbelteksten
6/ Het geslacht, dus niet het volk Israel, niet de niet joodse volken, niet de heidenen, zelfs niet alle volken. Nee het hele mensengeslacht: 1 tekst
7/ De “Ethnos” in de nieuwe mens: 6 Bijbelteksten

Dus alle teksten met “Ethnos” bij elkaar zijn 163 Bijbelteksten.
Laten we maar eens gaan kijken naar de teksten zelf:

1/ Paulus specifieke dienst aan de heidenen (niet Joden):
Handelingen 9:15 De Heer zei tegen hem: Ga heen; want deze (Paulus) is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen van Israël.
Handelingen 13:46-48 Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig, dat we jullie
(Israel) eerst het woord van God gesproken hebben; maar nu jullie (Israel) het van je afstoten en jezelf het leven van de aioon dus niet waardig oordeelt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen. Want zo heeft de Heer ons geboden: ‘Ik heb jou gesteld tot een licht van de volken, opdat jij tot heil zou zijn tot aan het einde van de aarde. Toen nu die uit de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en verheerlijkten het woord van de Heer en er geloofden zo velen, als er tot het leven van de aioon bestemd waren.
Handelingen 14:27 Ze vertelden wat voor grote dingen God met hen gedaan had, en dat Hij de heidenen de deur van het geloof geopend had.
Handelingen 15:12 De hele menigte zweeg, en zij hoorden Barnabas en Paulus vertellen, welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had.
Handelingen 21:19 Hij vertelde in bijzonderheden, wat God onder de heidenen door zijn dienst gedaan had.
Handelingen 22:21 God zei tegen mij: Ga heen; want Ik zal jou ver naar de heidenen zenden.
Handelingen 26:17 Ik neem jou uit dit volk en uit de heidenen om je weer tot hen te zenden,
Romeinen 1:5 Door Wie wij genade en het apostelschap hebben ontvangen, tot gehoorzaamheid van het geloof onder al de heidenen, voor Zijn Naam;
Romeinen 11:13 Tot jullie, heidenen, zeg ik: omdat ik een apostel van de heidenen ben, maak ik mijn dienst heerlijk,
Romeinen 15:16 Ik zou een dienaar van Christus Jezus zijn voor de heidenen, om als priester te dienen in het evangelie van God, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn, geheiligd door de Heilige Geest.
Romeinen 15:18 Ik
(Paulus) zou het niet durven om iets zeggen wat Christus niet door mij uitgewerkt heeft tot gehoorzaamheid van de heidenen, met woorden en werken;
Galaten 1:15-16 Toen het God, die mij vanaf de moederschoot afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagde, Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidenen zou verkondigen, ging ik terstond niet te rade met vlees en bloed,
Galaten 2:2 Ik
(Paulus) stelde hun het evangelie voor dat ik onder de heidenen predik,
Galaten 2:8 Hij die in Petrus werkte tot het apostelschap onder de besnedenen, die werkte ook in mij onder de heidenen,
Galaten 2:9 Jakobus, Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden, gaven mij en Barnabas de rechterhand van de gemeenschap, opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan;
1 Timotheüs 2:7 Ik ben aangesteld tot een prediker en apostel…, een leraar van de heidenen, in geloof en waarheid.
2 Timotheüs 1:11 Ik ben aangesteld als prediker, apostel en leraar van de heidenen.
2 Timotheüs 4:17 De Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt, opdat de prediking door mij ten volle volbracht zou worden en al de heidenen haar horen zouden;

2/ De niet Joodse volken:
Mattheüs 4:15 Het land Zebulon en het land Nafthali aan de weg van de zee over de Jordaan, Galiléa van de volken;
Mattheüs 21:43 Het Koninkrijk van God zal van jullie weggenomen worden, en aan een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt.
Mattheüs 24:14 Dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan allen volken;
Mattheüs 28:19 Gaat heen, onderwijst al de volken door hen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest;
Handelingen 7:7 Het volk, dat zij dienen zullen, zal Ik oordelen, sprak God;
Handelingen 7:45 Zij namen de landen in bezit van de volken die God voor het aangezicht van onze vaderen uitdreef,
Handelingen 8:9 Een man, Simon geheten, …bracht het volk van Samaria in vervoering;
Handelingen 13:19 Zeven volken uitgeroeid hebbend in het land Kanaän, heeft Hij hun door het lot het land daarvan uitgedeeld.
Romeinen 10:19 Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door hen, die geen volk zijn; door een onverstandig volk zal ik jullie tot toorn verwekken.

3/ De heidenen (niet Joden):
Mattheüs 6:32 Al deze dingen zoeken de heidenen;
Mattheüs 10:5 Jezus gaf hun het bevel: Jullie zullen niet heengaan op de weg van de heidenen,
Mattheüs 10:18 Jullie zullen om Mij voor stadhouders en koningen geleid worden, hun en de heidenen tot getuigenis.
Mattheüs 12:18 Mijn Knecht, …, Mijn Beminde, … Hij zal het oordeel aan de heidenen verkondigen.
Mattheüs 12:21 In Zijn Naam zullen de heidenen hopen.
Mattheüs 20:19 Zij zullen Hem aan de heidenen overleveren, om Hem te bespotten en te geselen, en te kruisigen;
Markus 10:33 Zij zullen Hem ter dood veroordelen en Hem aan de heidenen overleveren;
Lukas 2:32 Een Licht tot verlichting van de heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.
Lukas 18:32 Hij zal aan de heidenen overgeleverd worden,
Lukas 21:24-25 Zij zullen … weggevoerd worden onder alle heidenen; en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. …, en op de aarde radeloze angst onder de heidenen,
Handelingen 4:27 In waarheid zijn tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zowel Herodes als Pontius Pilatus vergaderd, met de heidenen en de volken van Israël;
Handelingen 10:45 Zij ontzetten zich, dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd.
Handelingen 11:1 Zij hebben gehoord dat ook de heidenen het Woord van God aangenomen hadden.
Handelingen 11:18 Zo heeft God ook aan de heidenen de bekering ten leven gegeven!
Handelingen 13:42 Toen de Joden de synagoge uitgegaan waren, baden de heidenen, dat de volgende sabbat deze woorden tot hen gesproken zouden worden.
Handelingen 14:2 Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen van de heidenen tegen de broeders.
Handelingen 14:5 Als er een oploop geschiedde, beiden van heidenen en van Joden,
Handelingen 14:16 Die in het verleden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen;
Handelingen 15:3 Zij vertelden van de bekering van de heidenen;
Handelingen 15:7 Petrus stond op en zei: Mannen broeders, jullie weten, dat God mij vanaf het begin onder ons verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord van het Evangelie zouden horen, en geloven.
Handelingen 15:14 Simeon heeft verteld hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor Zijn Naam.
Handelingen 15:17 Opdat de overblijvende mensen de Heer zoeken, en al de heidenen, over wie Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de Heer, Die dit alles doet.

Handelingen 15:19 Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, het niet moeilijk moet maken;
Handelingen 15:23 De apostelen, en de ouderlingen, en de broeders wensen de broeders uit de heidenen veel plezier.
Handelingen 18:6 Jullie bloed is op jullie eigen hoofd; ik ben rein; en van nu af aan zal ik naar de heidenen toegaan.
Handelingen 21:11 De man, van wie deze gordel is, zullen de Joden zo in Jeruzalem binden, en overleveren in de handen van de heidenen.
Handelingen 21:21 Men heeft over jou het volgende bericht, dat jij alle Joden, die onder de heidenen zijn, afval van Mozes leert door te zeggen dat zij de kinderen niet zouden besnijden en ook niet naar de wijze van de wet zouden wandelen.
Handelingen 21:25 Wat de heidenen die geloven betreft, hebben wij geschreven en goed gevonden, dat zij niets dergelijks zouden onderhouden, dan dat zij zich wachten van wat aan de afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij.
Handelingen 26:20 Eerst heb ik hen die in Damaskus en in Jeruzalem en in het hele land Judéa waren en aan de heidenen verkondigd, dat zij zich zouden beteren, en tot God bekeren door werken te doen die de bekering waardig waren.
Handelingen 26:23 Namelijk dat de Christus lijden moest, en dat Hij, die de Eerste uit de opstanding van de doden is, een licht zou verkondigen aan dit volk, en aan de heidenen.
Handelingen 28:28 Het zij jullie dan bekend, dat het heil van God naar de heidenen gezonden is, zij zullen horen.
Romeinen 1:13 Opdat ik ook onder jullie enige vrucht zou hebben, zoals ook onder de andere heidenen.
Romeinen 2:14 Als de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die bij de wet horen, terwijl zij de wet niet hebben, dan zijn zij zichzelf tot een wet;
Romeinen 2:24 De Naam van God wordt om jullie gelasterd onder de heidenen.
Romeinen 3:29 Is God alleen een God van de Joden? Is Hij het ook niet van de heidenen? Ja, ook van de heidenen;
Romeinen 9:24 Hij heeft ons geroepen, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.
Romeinen 9:30 Heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, hebben de rechtvaardigheid verkregen,
Romeinen 11:11 Door hun val
(Israel) is het heil naar de heidenen gegaan, om hen tot jaloersheid te verwekken.
Romeinen 11:12 Als hun
(Israel) val de rijkdom van de wereld is, en hun vermindering de rijkdom van de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!
Romeinen 11:25 Voor een deel is de verharding over Israël gekomen totdat de volheid van de heidenen zal zijn ingegaan.
Romeinen 15:9 De heidenen zouden God verheerlijken vanwege de barmhartigheid; zoals er geschreven is: Daarom zal ik U belijden onder de heidenen,.
Romeinen 15:10 Weest vrolijk, jullie heidenen met Zijn volk!
Romeinen 15:11 Looft de Heer, jullie heidenen allemaal, en prijst Hem, jullie volken allemaal!
Romeinen 15:12 De wortel van Isaï zal er zijn, Die opstaat om over de heidenen te heersen; op Hem zullen de heidenen hopen.
Romeinen 15:27 Als de heidenen aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, zijn zij ook schuldig hen met de stoffelijke te dienen.
Romeinen 16:4 Ik bedank hen niet alleen, maar ook alle gemeenten van de heidenen,
Romeinen 16:26 Die nu is geopenbaard, en die door profetische Schriften, naar het bevel van de God van de aioon, tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen bekend is gemaakt,
1 Corinthiërs 5:1 Men hoort van hoererij onder jullie, en zo´n hoererij, die zelfs niet onder de heidenen bestaat,
1 Corinthiërs 10:20 Wat de heidenen offeren, dat offeren zij aan de boze geesten en niet aan God;
1 Corinthiërs 12:2 Jullie weten dat jullie heidenen waren,
2 Corinthiërs 11: 26 In gevaren van de heidenen,
Galaten 2:12 Voordat er sommigen van Jakobus gekomen waren, at hij
(Petrus) mee met de heidenen;
Galaten 2:14 Als jij, die een Jood bent, naar heidense wijze leeft, en dus niet naar Joodse wijze, waarom dwing jij de heidenen dan naar de Joodse wijze te leven?
Galaten 2:15 Wij zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen;
Galaten 3:8 De Schrift zag van tevoren dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen,
Galaten 3:14 Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus,
1 Thessalonicenzen 2:16 Zij
(Israel) verhinderen ons tot de heidenen te spreken om hen te redden.
1 Thessalonicenzen 4:5 De heidenen, die God niet kennen,
1 Timotheüs 3:16 De verborgenheid van de godsvrucht is groot; …, is gepredikt onder de heidenen,
1 Petrus 2:12 Hou je wandel eerlijk onder de heidenen;
1 Petrus 4:3 In het verleden hebben wij tijd genoeg besteed aan het volbrengen van de wil van de heidenen,
3 Johannes 1:7 We hebben niets genomen van de heidenen.
Openbaring 2:26 Ik zal hem macht geven over de heidenen;
Openbaring 11:2 Laat de voorhof, die aan de buitenkant van de tempel is, erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven;
Openbaring 12:5 Zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede;
Openbaring 16:19 De steden van de heidenen zijn gevallen;
Openbaring 19:15 Een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenen zou slaan.

4/ Alle volken (Joden & Heidenen):
Mattheüs 20:25 Jullie weten dat de hoofden van de volken heerschappij voeren over hen,
Mattheüs 24:7 Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan,
Mattheüs 24:9 Jullie zullen gehaat worden door alle volken vanwege Mijn naam.
Mattheüs 25:32 Voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt.
Markus 10:42 Jullie weten dat zij, die geacht worden hoofden te zijn van de volken, heerschappij voeren over hen,
Markus 11:17 Mijn huis
(de tempel) zal een huis van het gebed genoemd worden voor alle volken.
Markus 13:8 Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan,
Markus 13:10 Het Evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken.
Lukas 12:30 Al deze dingen zoeken de volken van de wereld;
Lukas 21:10 Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan,
Lukas 22:25 De koningen van de volken heersen over hen;
Lukas 24:47 In Zijn Naam wordt bekering en vergeving van de zonden gepredikt, onder alle volken, om te beginnen in Jeruzalem.
Handelingen 2:5 Er woonden Joden te Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die onder de hemel zijn.
Handelingen 4:25 Waarom woeden de natiën en bedenken de volken ijdele dingen?
Handelingen 10:35 In ieder volk is wie Hem vreest en gerechtigheid werkt, Hem aangenaam.
Romeinen 4:17 Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld,
Romeinen 4:18 Hij heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij een vader zou worden van vele volken;
Galaten 3:8 In u zullen alle volken gezegend worden.
Openbaring 5:9 U bent geslacht, en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;
Openbaring 7:9 Ik zag een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie,
Openbaring 10:11 Je moet opnieuw profeteren voor veel volken, en natiën,
Openbaring 11:9 De mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen zien,
Openbaring 11:18 De volken waren toornig geworden,
Openbaring 13:7 Het werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.
Openbaring 14:6 Hij had het Evangelie van de aioon, om aan hen te verkondigen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk;
Openbaring 14:8 Uit de wijn van de toorn van haar hoererij heeft zij alle volken gedrenkt.
Openbaring 15:4 Alle volken zullen komen, en voor U aanbidden;
Openbaring 17:15 De wateren, die je gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natiën, en tongen.
Openbaring 18:3 Uit de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken,
Openbaring 18:23 Door uw toverij zijn alle volken verleid geweest.
Openbaring 20:3 In de afgrond, opdat hij
(satan) de volken niet meer verleiden zou,
Openbaring 20:8 Hij
(satan) zal uitgaan om de volken te verleiden,
Openbaring 21:24 De volken, die gered worden, zullen in haar licht wandelen;
Openbaring 21:26 Zij zullen de heerlijkheid en de eer van de volken daarin brengen.
Openbaring 22:2 De bladeren van de boom waren tot genezing van de volken.

5/ Het volk Israël:
Lukas 7:5 Hij (de hoofdman van Kapernaüm) heeft ons volk lief, en heeft zelf ons de synagoge gebouwd.
Lukas 23:2 Wij hebben bevonden dat deze ons volk afvallig maakt en verbiedt de keizer belasting te betalen en van zichzelf zegt dat hij Christus is, een koning.
Johannes 11:48 Als wij Hem zo laten begaan, dan zullen ze allemaal in Hem geloven, en de Romeinen zullen dan komen om zowel onze plaats als ons volk weg te nemen.
Johannes 11:50 Overleggen jullie niet, dat het nuttig voor ons zou zijn dat één mens sterft voor het volk, zodat het hele volk niet verloren gaat?
Johannes 11:51-52 Hij profeteerde dat Jezus zou sterven voor het volk; En niet alleen voor het volk, maar opdat Hij ook de kinderen van God, die verstrooid waren, tot één zou vergaderen.
Johannes 18:35 Pilatus antwoordde: Ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat heb Jij gedaan?
Handelingen 10:22 Cornelius, …, en die een goed getuigenis heeft van het hele volk van de Joden,
Handelingen 24:3 Dat wij door u grote vrede genieten en uitnemende maatregelen voor dit volk door uw beleid tot stand komen, zeer geëerde Felix, dat erkennen wij altijd en overal met alle dankbaarheid.
Handelingen 24:10 Omdat ik weet dat u al veel jaren over dit volk rechter bent, verantwoord ik mij over mijn zaak met des te meer moed.
Handelingen 24:17 Na vele jaren kwam ik om aalmoezen aan mijn volk en offeranden te brengen.
Handelingen 26:4 Mijn levenswandel dan van jongs af, die van het begin af onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, daarvan weten alle Joden,
Handelingen 28:19 Toen de Joden dat tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen; niet alsof ik iets had om mijn volk te beschuldigen.
1 Petrus 2:9 Jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een volk ten eigendom,

6/ Het geslacht, dus niet het volk Israel, niet de niet joodse volken, niet de heidenen, zelfs niet alle volken. Nee het hele mensengeslacht:
Handelingen 17:26 God heeft uit één bloed het hele menselijke geslacht gemaakt om op de hele aardbodem te wonen,

7/ De “Ethnos” in de nieuwe mens:
Efeziërs 2:11 Bedenk daarom dat jullie eertijds “Ta Ethne” waren in het vlees,
Efeziërs 3:1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor jullie, die “Ton Ethnon” zijn.
Efeziërs 3:6 De “Ta Ethne” zijn samen-erfgenamen, samen-lichaam, en samen-deelgenoten van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie;
Efeziërs 3:8 Mij … is deze genade gegeven, om onder de “Tois Ethnesin” door het Evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus,
Efeziërs 4:17 Ik betuig in de Heer dat jullie niet meer wandelen, zoals de andere “Ethne” wandelen in de ijdelheid van hun denken.
Colossenzen 1:27 De rijkdommen van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de “Tois Ethnesin”, welke is Christus in jullie, de Hoop van de heerlijkheid;

Voor dit laatste punt is het van belang te weten wat Gods Woord onder die nieuwe mens verstaat:
Efeze 2: 14-18 Christus Jezus is onze (Jood & Heiden) vrede, die beiden (Jood & Heiden) één gemaakt en de scheidsmuur van de omheining (die de heidenen buiten liet) weggebroken heeft, toen hij (Christus Jezus) in Zijn vlees de vijandschap (tussen Jood & Heiden), de wet van de geboden, die in inzettingen bestaat, te niet gedaan had, opdat hij die twee (Jood & Heiden) in zichzelf tot één nieuwe mens (Lichaam van Christus) zou scheppen, vrede makende (tussen Jood & Heiden), en beiden (Jood & Heiden) in één lichaam (Lichaam van Christus, de nieuwe mens) met God verzoenen zou door het kruis, terwijl hij daardoor de vijandschap (tussen Jood & Heiden) gedood heeft. En Hij is gekomen en heeft vrede (tussen Jood & Heiden) verkondigd aan jullie (Heidenen) die veraf waren, en vrede (tussen Jood & Heiden) aan hen (Joden) die nabij waren. Want door Hem hebben wij beiden (Jood & Heiden) door één Geest de toegang tot de Vader.

Efeziërs 3: 6 Dat de
volken (ETHNE) tezamen-ërfgenamen (SUGKERONOMA), tezamen-lichaam (SUSSOMA) en tezamen-deelgenoten (SUMMETOCHA) zijn van Zijn belofte in Christus Jezus door het evangelie;
Wie zijn die volken in dit vers? Wie zijn zo wie zo de “Ethnos” in heel Gods Woord?
Deze vragen blijven nog even staan tot de volgende studie. We hebben nu wel wat meer zicht op het diverse gebruik van dit woord “Ethnos” in Gods Woord.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende