U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Een voorlopige samenvatting

Ik gooi er dit keer een kleine terugblik tussendoor. Dan kunnen we samenvatten wat we tot nu toe ontdekt hebben over de gemeente, waar wij als gelovigen in deze tijd toe behoren.

1./ Wij vormen als gelovigen in deze tijd het Samen/Lichaam.
Efeze 3: 6 samen-erfgenamen, en samen-lichaam, en samen-deelgenoten van Gods belofte in Christus door het Evangelie,

2./ God had het plan van dit Samen-Lichaam al klaar liggen voordat er sprake van tijd was.
Efeziërs 3:9 De verborgenheid, die vanaf de aionen verborgen was in God,
Colossenzen 1:26 de verborgenheid, die vanaf de aionen verborgen is geweest,

3./Het Samen-Lichaam is de universele, mondiale & verborgen gemeente, terwijl gemeenten onder het nieuwe verbond plaatselijke & duidelijk aardse, zichtbare gemeentes waren en in de toekomst zullen zijn.
Efeziërs 4:12 De opbouw van het lichaam van Christus;

4./ Dit Samen-Lichaam is Gods Maaksel, dat tot in goede werken geschapen is.
Efeziërs 2:10 Wij zijn Gods maaksel, geschapen tot in goede werken in Christus Jezus,

5./ Dit Samen-Lichaam is “De Nieuwe Mens”. Dus niet een vernieuwde mens (gemeentes uit het nieuwe verbond, die verder doorgegroeid zouden zijn).
Efeziërs 2:15 Christus Jezus heeft die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens geschapen,

6./ Die nieuwe mens is letterlijk nieuw “geschapen”. Dus niet uitgegroeid tot zoiets.
Efeziërs 2:15 Christus Jezus heeft die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens geschapen,

7./ De nieuwe mens kent geen onderscheid tussen Jood en Heiden. Dat onderscheid is juist een kernpunt in de gemeentes onder het nieuwe verbond. Je had Joden & Heidenen (Niet Joden). Ik als niet Jood kom tot geloof en krijg dus deel aan die nieuwe mens, het Samen-Lichaam. Dan ben ik niet langer Heiden. Stel dat een Jood ook tot geloof komt en dus deel krijgt aan het Samen-Lichaam. Dan is ook hij/zij Jood af. Geen enkel onderscheid in het Samen-Lichaam. Geen enkele voorrangspositie bestaat daar. Iedereen gelijk. Dus ook geen voorrangspositie in de vorm van ambten of gaven. Iedereen gelijk.
Efeziërs 2:15-16 Die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens ….., opdat Hij beiden in één lichaam…..,

8./ Het Samen-Lichaam is het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is. Dus geen menselijk hoofdschap, zoals dat in de plaatselijke gemeentes van het nieuwe verbond het geval was.
Colossenzen 1:18 Christus Jezus is het Hoofd van het lichaam, namelijk van de Gemeente,

9./Christus Hoofd zijn blijkt uit de redding van Zijn lichaam.
Efeziërs 5:23 Christus is het Hoofd van de Gemeente; en Hij is de Redder van het lichaam.
Colossenzen 2:19 Het Hoofd, uit Wie het hele lichaam, door gewrichten en banden ondersteund en samengehouden, opgroeit met de Goddelijke groei.

10./ Totdat Paulus in de gevangenis in Rome de verborgenheid openbaarde waren wij als dit lichaam verborgen in God.
Efeziërs 3:9 De verborgenheid, ….. verborgen in God,

11./ Het Samen-lichaam heeft een hemelse positie, hemelse zegeningen, een hemelse roeping, een hemelse taak een hemelse toekomst en dus een hemelse wandel.
Efeze 1: 3 gezegend met alle geestelijke zegen in hemelse in Christus,

12./ Het Samen-Lichaam is ver boven alle hemelen en alle geestelijke machten in Christus in de rechterzij van Vader God geplaatst.
Efeziërs 1:21 Ver boven alle overheid en gezag en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige aioon.

13./ Het Samen-Lichaam verkondigt nu (en dat is dus echt heden ten dage) aan alle geestelijke machten en krachten in de hemelse de veelkleurige wijsheid van God. Heel andere taak als het uitgaan in de hele wereld, wat volledig bij het nieuwe verbond hoort.
Efeziërs 3:10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt wordt aan de overheden en de machten in de hemel de veelkleurige wijsheid van God ;

14./ God heeft het Samen-Lichaam Zijn eigen wapenrustig geschonken om te blijven staan in die bovenhemelse positie. Dus niet om grond te veroveren of om die machten en krachten te overwinnen. Die overwinning is in Christus allang binnen. De verovering is een voldongen feit. Het draait alles om eenvoudigweg die plek in te blijven nemen, die ons geschonken is. Geen eigen strijd. Zijn strijd en dus Gods wapenrusting.
Efeziërs 6:13 Neemt de hele wapenrusting van God op, om …… te blijven staan.

15./ Het Samen-Lichaam heeft niets met de wet van doen, terwijl tot op de openbaring van deze verborgenheid de gelovige Joden ijveraars van de wet waren en de gelovige Heidenen (niet Joden) het verkorte uittreksel van de wet uit Handelingen 15 vervulden.
Efeziërs 2:15 Christus Jezus heeft de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande;
Colossenzen 2:14 Christus Jezus heeft het handschrift, dat tegen ons getuigde, dat in inzettingen bestond, en tegen ons was, uitgewist en uit de weg geruimd door het aan het kruis te hechten,

16./ Kenmerk van het Samen-Lichaam is het met Christus opgewekt zijn, waar gelovigen onder het nieuwe verbond uitzien naar de opwekking in de opstanding en dus juist tijdens het leven hier er geen deel aan hebben.
Colossenzen 3:1 Aangezien je nu samen met Christus opgewekt bent,
1 Corinthiërs 15:52 De bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt.

17./ Het Samen-Lichaam heeft in de bedeling van de volheid der tijden de geweldige taak alles & allen in Zichzelf te hoofden. Christus is het Hoofd van het Samen-Lichaam, oftewel de Christus. De Christus het Hoofd van alles en allen. (Baas? Nee! Degene die het Hoofd is en dus Zijn nek uitsteekt.)
Efeze 1: 10 De bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één Hoofd samen te brengen in de Christus;

18/ De boodschap van deze verborgenheid van het Samen-Lichaam levert onder godsdienstige mensen enorme tegenstand op. Paulus vraagt daarom dan ook om gebed.
Efeziërs 6:19 Bidt voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord gegeven wordt om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken,
Colossenzen 4:3 Bidt voor ons, dat God ons een deur voor het woord opent, om de verborgenheid van Christus te verkondigen, ter wille waarvan ik ook een gevangene ben;

Dat was eventjes een korte opsomming van wat we tot nog toe over ons gelovigen in deze tijd als de gemeente, het Samen-Lichaam, de nieuwe mens, Gods maaksel, het lichaam van Christus, waarvan Christus zelf het Hoofd is, tegen zijn gekomen. In de volgende studie pakken we gewoon de draad weer verder op.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende