U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Het Samen-Lichaam

De komende studies duiken we in een zuiver Bijbels gegeven dat in vrijwel de hele christenheid een volslagen onbekend iets is: “Het Samen-Lichaam”. Zelfs onder die gelovigen waar de verborgenheid of het geheimenis uitermate populair is, zelfs daar lijkt het Samen-Lichaam nog een complete verborgenheid te zijn, alsof het nooit aan Paulus geopenbaard is.

Je bent tot nu toe ook in mijn studies alleen mijn verwijzing naar die lange uitdrukking tegen gekomen: Het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is. Nu zal in de komende studies blijken dat dit specifieke lichaam van Christus, waar wij als gelovigen in deze tijd toe behoren, Bijbels gezien simpelweg het Samen-Lichaam is. We pakken nu de draad weer op betreffende de verborgenheden in Efeze 3.

Efeziërs 3:3-6 Aan mij (Paulus) is door openbaring (APOCALUPSIN) de “VERBORGENHEiD” (MUSTERION) bekend gemaakt, zoals ik hiervoor in het kort geschreven heb. Wanneer jullie dit lezen, dan kunnen jullie daarin mijn inzicht ontdekken in de “VERBORGENHEiD” (MUSTERIO) van de Christus, die in andere geslachten aan de mensenkinderen niet bekend is gemaakt, zoals zij nu in de Geest geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten: namelijk dat zij uit de volken tezamen-ërfgenamen (SUGKERONOMA) zijn en tezamen-lichaam (SUSSOMA) en tezamen-deelgenoten (SUMMETOCHA) van Zijn belofte in Christus Jezus door het evangelie;

Tezamen, tezamen, tezamen!!! Ja okay, je vindt die uitdrukking nergens in één of andere vertaling terug. Toch zal in de komende studies blijken dat dit typisch Paulinische woordje “SUN”, dat het beste te vertalen valt met “SAMEN MET” of “SAMEN MEE”, dat dit kleine woordje een hele bovenhemelse wereld voor ons opent.

In het vorige hoofdstuk ging het over dat unieke maaksel van God, de nieuwe mens, het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is. Dat zijn allemaal uitdrukkingen om de gemeente waar wij als gelovigen in deze tijd toe behoren te benoemen. In dit Bijbelgedeelte, Efeze 3, waar wij nu aan beginnen, worden we omschreven als in Christus tezamen-erfgenaam, een tezamen-lichaam en we zijn hier tezamen-deelgenoten aan Zijn belofte. Daar lezen we heel makkelijk over heen. Het lijkt niet zo iets bijzonders.

In deze studie wil ik vooral op die heel aparte Griekse uitdrukking “sussoma” (wat ik zo letterlijk mogelijk weergeef met “het Samen-Lichaam”) ingaan. Een volkomen apart staande uitdrukking in het Woord van God. Nergens kom je het woord “sussoma” verder tegen in Gods Woord. Ik zou zeggen: vanzelfsprekend! Wat volkomen verborgen was in God is ook niet in het Woord van God terug te vinden.

Wat verzwegen werd of waar de ogen voor gesloten waren, dat is vanzelfsprekend wel in Gods Woord terug te vinden. Vandaar dat Paulus in hun geval wel spreekt van typen, oftewel beelden van het Nieuwe Verbond onder het Oude Verbond.
1 Corinthiërs 10:6 Deze dingen gebeurden ons tot voorbeelden (Tupos), opdat wij geen lust zouden hebben in het kwade, zoals zij er lust in hadden.
1 Corinthiërs 10:11 Al deze dingen nu zijn hun overkomen tot voorbeelden
(Tupos) en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, op wie de einden van de aionen gekomen zijn.

Maar dit Samen-Lichaam, dat dus die nieuwe mens is, dat maaksel van God, dat was verborgen in God.

Je hoeft echter alleen maar de diverse vertalingen door te lopen en je begrijpt direct hoe het komt dat deze bijzonder aparte uitdrukking niemand ooit lijkt op te vallen.
Engelse vertaling: of the same body,
Duitse vertaling: sind mit eingeleibt,
De Jonge vertaling: medeleden van het lichaam,
Leidse vertaling & Petrus Canisius vertaling: medeleden,
Staten vertaling: van hetzelfde lichaam,
Lunterse vertaling & Voorhoeve vertaling: mede-ingelijfden,

Nergens is er echt recht gedaan aan de inhoud van dit ene Griekse woord “sussoma”. Nee, iedereen denkt al gelijk bij deze diverse vertalingen aan het bekende lichaam van Christus, dat er reeds was, wat in het Grieks wordt weergegeven met “soma”.

Hier komen alle teksten, waar onder het nieuwe verbond geschreven is over “Het Lichaam”.
Romeinen 12:4-5 Zoals wij in één lichaam
(somati) veel leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werking hebben, zo zijn wij, de velen, één lichaam (soma) in Christus, en elk afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar.
1 Corinthiërs 10:17 Eén brood is het, zo zijn wij velen één lichaam
(soma),
1 Corinthiërs 12:12-20 Zoals het lichaam
(soma) één is, en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam (somatos), terwijl ze met velen zijn, maar één lichaam (soma) zijn, zo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam (soma) gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt. Want ook het lichaam (soma) is niet één lid, maar veel leden. Indien de voet zou zeggen: Omdat ik de hand niet ben, daarom ben ik niet van het lichaam (somatos); is hij daarom niet van het lichaam (somatos)? En als het oor zou zeggen: Omdat ik het oog niet ben, daarom ben ik niet van het lichaam (somatos); is het daarom niet van het lichaam (somatos)? Als nou het hele lichaam (soma) het oog was, waar zou dan het gehoor zijn? Als het (hele lichaam NIET IN DE GRONDTEKST) gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, ieder van hen in het lichaam (somati), zoals Hij het gewild heeft. Waren zij met z´n allen één lid, waar zou het lichaam (soma) dan zijn? Maar nu zijn er wel veel leden, maar er is maar één lichaam (soma).
1 Corinthiërs 12:22-25 De leden van het lichaam
(somatos), die de zwakkere schijnen te zijn, zijn juist noodzakelijk; en die ons de minder geëerde van het lichaam (somatos) toeschijnen, deze bekleden wij met meer eer; en onze oneerbare leden hebben meer versiering; maar onze eerbare hebben die niet nodig. Maar God heeft het lichaam (soma) zó samengesteld, dat Hij aan het mindere meer eer gegeven heeft, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam (somati) zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg dragen.
1 Corinthiërs 12:27 Jullie zijn het lichaam
(soma) van Christus en ieder afzonderlijk leden.

In al deze Bijbelgedeeltes spreekt Paulus over de plaatselijke gemeente van het nieuwe verbond als het lichaam van Christus. We zullen echt de hele context in beide brieven aan onze laarzen moeten lappen willen we hier een universele gemeente, die dan ook nog eens onzichtbaar is voor de wereld in zien. Nee, de plaatselijke gemeente in Rome wordt gezien als een lichaam in Christus en ook de plaatselijke gemeente in Corinthe wordt door Paulus letterlijk een lichaam van Christus genoemd. Paulus behandelt hier niet hoe de universele, onzichtbare gemeente groeit door haar verbinding met het Hoofd. Paulus behandelt de vragen hoe de orde in de plaatselijke gemeente zijn draai vindt en hoe de diverse gaven plaatselijk daarin werken en hoe de onderlinge zorg plaatselijk functioneert.

De gelovigen in Corinthe onder het nieuwe verbond vormen dus een lichaam van Christus. De gelovigen in Rome onder het nieuwe verbond vormen dus een lichaam van Christus. Nergens in heel Gods Woord wordt getekend hoe de diverse zichtbare plaatselijke lichamen van Christus uitgroeien tot één universele, onzichtbare, wereldwijde lichaam van Christus. Vanzelfsprekend, omdat dat ook nooit gebeurt is. Deze plaatselijke lichamen horen bij de aardse roeping en zullen in de dag des Heren, als God weer verder gaat met die roeping, ook weer gewoon dienst doen (Zoals in Openbaring 2 & 3).

Hier in Efeze 3 wordt ons als een onderdeel van de verborgenheid het Samen-Lichaam voorgesteld als de gemeente, waar wij als gelovigen in deze tijd toe behoren. Maar ook dit lichaam krijgt de gewone benaming “Lichaam”.
Efeziërs 1:22-23 De gemeente, die Zijn lichaam (soma) is, de vervulling van Hem, die alles in allen vervult;
Efeziërs 2:16 Die beiden
(Jood & Heiden) in één lichaam (somati) met God verzoenen door het kruis,
Efeziërs 4:4 Eén lichaam
(soma) en één Geest, zoals jullie ook geroepen zijn in één hoop van jullie roeping;
Efeziërs 4:12 De opbouw van het lichaam
(somatos) van Christus;
Efeziërs 4:16 door wie het hele lichaam
(soma) goed samengevoegd en verbonden door alle gewrichten, die bijstand verlenen, naar de werking die elk deel is toegemeten, de groei van het lichaam (somatos) bewerkt tot opbouw van zichzelf in de liefde.
Efeziërs 5:23 Christus is het hoofd van de gemeente: Hij is de Redder van het lichaam
(somatos).
Efeziërs 5:30 Wij zijn leden van Zijn lichaam
(somatos), van Zijn vlees en van Zijn gebeente.
Colossenzen 1:18 Christus Jezus is het Hoofd van het lichaam
(somatos), namelijk van de Gemeente,
Colossenzen 1:24 Ik
(Paulus) vul in mijn vlees aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor Zijn lichaam (somatos), dat is de gemeente.
Colossenzen 2:19 Het hoofd, uit wie het hele lichaam
(soma), door gewrichten en banden ondersteund en samengehouden, opgroeit met de Goddelijke groei.
Colossenzen 3:15 De vrede van God heerst in jullie harten, waar jullie ook toe geroepen zijn in één lichaam
(somati);

In al deze Bijbelgedeeltes spreekt Paulus over het ene universele, onzichtbare, wereldwijde lichaam van Christus. Nergens behandelt Paulus hier de vragen hoe de orde in de plaatselijke gemeente functioneert en hoe de diverse gaven plaatselijk daarin werken en hoe de onderlinge zorg plaatselijk functioneert. Ook hier gaat het er niet over dat er iets uitgegroeid is tot dit ene lichaam van Christus.

Deze ene gemeente (het Samen-Lichaam) heeft Christus als Hoofd. Dat is onherroepelijk in tegenspraak met Paulus tekening van het oog, oor en de neus, die in die plaatselijke lichamen ter sprake komen (Opzieners & diakenen) en waar we dus gelovigen gezamenlijk als het hoofd van die plaatselijke gemeente zien functioneren. Christus hoofdschap van dit Samen-Lichaam blijkt uit het feit dat Hij de Redder van het lichaam is. Het lichaam is ook nog eens hetgene wat Christus, het hoofd, tot een volheid maakt. (Allemaal onderwerpen om later verder uit te diepen).

Sussoma, dat zijn wij als lichaam van Christus, samen met het Hoofd, Christus Jezus. Zou je de Bijbelvertalingen geloven, dan zijn we simpel van hetzelfde lichaam volgens zowel de Staten vertaling als de Engelse vertaling, dan zijn we simpel mede-ingelijfden volgens de Lutherse, de Voorhoeve en de Duitse vertaling, dan zijn we simpel medeleden van het lichaam volgens de Leidse, de Petrus Canisius en de Jonge vertaling. De conclusie om dit maaksel van God, die nieuwe mens, dit Samen-Lichaam dan gewoon maar op die grote hoop bij al die andere lichamen van Christus te gooien is dan ook snel gemaakt. Dat gebeurt dan ook in vrijwel alle uitleggingen. Leve de niet letterlijke vertalingen.

Wie zo oppervlakkig studeert en niet de letterlijke bewoordingen van Paulus volgt zal het hele nadenken over een bijzonder Samen-Lichaam dan ook als pure fantasie naast zich neerleggen. Maar Sussoma is letterlijk weergegeven: het Samen-Lichaam. Samen met wie of wat? Eigenlijk draait het om die vraag. En die vraag bewaren we voor de volgende studie.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende