U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De eerste twee andere verborgenheden

Heel bewust ben ik in mijn vorige studie over de verborgenheid zeer exclusief alleen in de twee Bijbelteksten gedoken, die spreken over de verborgenheid betreffende de nieuwe mens, namelijk het lichaam van Christus, waarvan Christus zelf het Hoofd is. Ik heb daar de vrijheid genomen om dat in een soort verhaalvorm uiteen te zetten. Door deze verborgenheid zo apart te nemen en er in een vertelling zo op in te zoomen kan het voor sommige mensen ineens een eyeopener zijn.

Het probleem voor een heleboel mensen blijft echter dat er in de Bijbel niet slechts sprake is van maar één verborgenheid, waarbij het telkens over hetzelfde onderwerp zou gaan. We lezen de hele Bijbel door over wat letterlijk in het Grieks het “MUSTERION” wordt genoemd. Maar meestal betreft het dan helemaal niet die nieuwe mens, het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is. Vandaar dat er wel heel nadrukkelijk in Efeze 2: 15 gesproken kan worden over een gloednieuwe mens, het lichaam van Christus, maar zonder een poging om te weerleggen dat Paulus op die plek echt spreekt over iets totaal nieuws, plakt men het “MUSTERION”, dat men daar leest op alles wat daarvoor reeds als “MUSTERION” bekend stond. Vandaar dat Paulus in Efeze 3: 5 en tevens in Colosse 1: 26 wel kan aangeven dat dit “MUSTERION” in voorgaande aionen en geslachten totaal onbekend was en juist “NU” openbaar is gemaakt, maar zonder een poging om te weerleggen dat Paulus hier ook echt met “NU” dat moment ook bedoelt, waarop dat totaal nieuwe concreet openbaar kwam, plakt men het “MUSTERION”, dat men daar leest op alles wat daarvoor reeds als “MUSTERION” bekend stond.

Wat ik in mijn eerste studie eigenlijk alleen maar in een vertelling wat concreter voor de aandacht wilde stellen was dat het onmogelijk is dat voordat Paulus in de gevangenis in Rome van de opgestane en verheerlijkte Heer Christus Jezus de openbaring ontving van het “MUSTERION” betreffende de nieuwe mens, het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is, er al sprake kon zijn van die universele, onzichtbare gemeente, het lichaam van Christus. Dan was het namelijk reeds voor die openbaring aan Paulus geopenbaard. Zo simpel is het. Iedereen had het namelijk reeds kunnen zien en hoe je het ook went of keert, dat “kunnen zien” zou onherroepelijk bewijzen dat het openbaar gemaakt is. Maar Paulus zegt: “Nee, het is nieuw!” Maar Paulus zegt: “Nee, het was al die tijd verborgen!” Maar Paulus zegt: “Het is mij NU geopenbaard en Nu geeft ik het dan ook door in deze brieven Efeze en Colosse.

Ik beweer dus dat er meerdere verborgenheden (“MUSTERION”) zijn. Laten we ze eens op de rit zetten en dan begin ik in deze studie met de eerste twee:

1. De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen:
Mattheüs 13: 10-11 De discipelen kwamen en zeiden tegen Hem (Jezus Christus): Waarom spreekt U tot hen in gelijkenissen? En hij antwoordde hen: Omdat het aan jullie gegeven is “DE VERBORGENHEDEN” (MUSTERIA) van het koninkrijk der hemelen te weten, maar hun is dat niet gegeven;
Markus 4:11 Hij zei tegen hen: Het is aan jullie gegeven “DE VERBORGENHEID”
(MUSTERION) van het koninkrijk van God te weten; maar tot hen die buiten zijn, komen alle dingen in gelijkenissen,
Lukas 8:10 Hij zei: Het is aan jullie gegeven “DE VERBORGENHEDEN”
(MUSTERIA) van het koninkrijk van God te weten, maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan.
De vraag van de discipelen aan de Heer was een heel bekende vraag. Het begint al bij de zondagschooljuf, die aan de kinderen vraagt: “Jongens, wat denken jullie waarom Jezus in verhaalvorm tegen de mensen sprak?” Het gebruikelijke antwoord wat je dan hoort is dat het dan makkelijker te begrijpen zou zijn.
FOUT!!!!
De Heer sprak in verhaalvorm met het doel dat ze er maar niks van zouden snappen. Dat staat er letterlijk in deze drie Bijbelgedeelten. Het doel was dat het onderwijs betreffende het koninkrijk der hemelen voor die enorme schare, die in vers 3 naar de Heer kwam luisteren een “MUSTERION” (een verborgenheid) zou blijven.

Het koninkrijk der hemelen, was dat iets dat aionen en geslachten lang verborgen was gebleven? Nee, het stond gewoon aangekondigd in de profetieën van het Oude Testament. Maar, zoals het hier letterlijk staat, het was hun niet gegeven om dit te weten. Hun ogen bleven ervoor gesloten. Doordat de Heer bewust voor gelijkenissen koos om tot hen te spreken zorgde Hijzelf ervoor dat de boodschap van het koninkrijk voor het volk (Israel) een “verborgenheid” bleef. Dus, het was niet een verborgenheid omdat het nooit geopenbaard was, maar omdat de ogen voor die geopenbaarde waarheid gesloten bleven. Voor het volk zelf was het een verborgenheid.

Spreekt het Oude Testament over deze weg van de Heer met Zijn volk? Was het in die zin een verborgenheid? Nee!
Jesaja 6:9-10 Ga heen en zeg tot dit volk: Horende hoort het, maar verstaat het niet; en ziende ziet het, maar merkt het niet. Verstok het hart van dit volk, en laat hun oren dik zijn, en verblind hun ogen, dat zij niet zien met hun ogen, noch horen met hun oren, en ook niet verstaan met hun hart, en zich niet bekeren en genezen.
Jesaja 29:10 Yahweh heeft een geest van diepe slaap over jullie uitgestort, en jullie ogen vast gesloten; jullie profeten en hoofden en de zieners heeft Hij verblind,
Jesaja 29:14 Ik zal wonderlijk met dit volk omgaan, helemaal vreemd en wonderbaar; zodat de wijsheid van hun wijzen zal verloren gaan, en het verstand van hun verstandigen zal verblind worden.
Zelfs dit was dus al geopenbaard. Toch bleef het voor het volk een verborgenheid doordat ze het niet zagen.

2. De verborgenheid van een gedeeltelijke verharding over Israel:
Romeinen 11:25 Ik (Paulus) wil niet, broeders, dat u deze “VERBORGENHEID” (MUSTERION) onbekend is, opdat jullie niet wijs zijn in eigen oog, dat er voor een deel over Israël verharding gekomen is, totdat de volheid van de volken zal zijn ingegaan;
(Even tussen haakjes: De volheid van de heidenen heeft niets met de gemeente, het lichaam van Christus, te maken. Daar is geen sprake meer van Jood, maar ook geen sprake meer van Heiden. Beiden zijn binnen het lichaam van Christus één. Het voordeel van de ene boven de ander is daar weggevallen.)

Nog eens voor de duidelijkheid: Het onderwerp van deze verborgenheid is niet de heidenvolkeren en hun volheid. Het is de gedeeltelijke verharding over Israel. Ook hier in dit vers is nergens sprake van een openbaarmaking van iets wat verborgen was. Dat de Heer een verharding werkt onder het volk zagen we in het vorig punt al. Bekend gegeven in het Oude Testament. Dat had geen extra openbaring nodig. Dat de volheid van de heidenen zal ingaan, met daaraan verbonden het opheffen van die gedeeltelijke verharding over Israel, was reeds een bekend gegeven in de profetieën van het Oude Testament.
Jesaja 66: 18-23 De tijd komt, dat Ik vergader alle volken en tongen, dat zij komen en Mijn heerlijkheid zien. En Ik zal een teken onder hen oprichten, en sommigen van hen, die gered zijn, zenden tot de volken, naar Tarsis, Pûl en Lûd; tot de boogschutters, naar Tubal en Javan; naar de afgelegenste eilanden, die nog nooit van Mij gehoord en Mijn heerlijkheid nog nooit gezien hebben; en zij zullen Mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen. En zij zullen al jullie broeders uit alle volken daarheen brengen, aan Yahweh tot een spijsoffer op paarden en wagens, op draagstoelen, op muilezels en op snelle kamelen, naar Jeruzalem, Mijn heilige berg, spreekt Yahweh, zoals de kinderen van Israël het spijsoffer in reine vaten brengen naar het huis van Yahweh. En ook uit hen zal Ik priesters en Levieten nemen, spreekt Yahweh, Want, gelijk die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, bestendig zullen zijn voor Mijn aangezicht, spreekt Yahweh, zo zal ook jullie zaad en jullie naam bestendig zijn. En alle vlees zal van de ene maand tot de andere, en van de ene sabbat tot de andere komen, om te aanbidden voor Mij, spreekt Yahweh.
Nou, kijk eens aan. Qua openbaring valt er eigenlijk niks extra meer aan te openbaren. De volheid van die heidenvolkeren wordt hier door Yahweh zelf getekend en gelijk daarbij zien we in dit gedeelte de duidelijke grens aan de verharding over Israel. Dat is dan opgeheven en Israel is hier in deze profetie hersteld.

Wat deed Paulus hier dan als dit geen bijzondere openbaring van God is die hij hier aan de broeders doorgeeft? Het hele punt van die tijdelijke verharding over Israel was onder Israel een geopenbaard maar onbekend gegeven. Het was niet onbekend omdat het nog geopenbaard moest worden, want dat was in het Oude Testament al gebeurd. Het was onbekend omdat er geen aandacht voor was, vanzelfsprekend als de hoofden en zieners van het volk geestelijk blind waren. Dus openbaart Paulus hier geen verborgenheid die aionen en geslachten lang verborgen was gebleven, maar hij maakt zijn broeders iets bekend, waar eigenlijk iedereen verder niets meer van wist, ondanks de openbaring.

Naast de verborgenheid betreffende de nieuwe mens, het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is, hebben we nu al ontdekt dat er in elk geval nog 2 verborgenheden in de Bijbel zijn. Dat is nog maar slechts een kleine, rustige start. We hebben nog een hele weg met veel verschillende verborgenheden te gaan. Het is mij niet zozeer te doen om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, dan wel om een duidelijk zicht te krijgen op de universele, onzichtbare gemeente, het lichaam van Christus, waar elke gelovige nu toe behoort, of hij/zij er nou weet van heeft of niet, of hij/zij zich er nou naar gedraagt of niet. Dus gaan we in een volgende studie gewoon weer verder met de volgende verborgenheid.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende