U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Alles in de hemelen wordt in De Christus gehoofd

Efeziërs 1:9-10 God heeft ons de “VERBORGENHEiD” (MUSTERION) van Zijn wil bekend gemaakt, in overeenstemming met het plezier dat Hij erin heeft, (die verborgenheid), die Hij Zich had voorgenomen in Zichzelf, betreffende de bedeling (OICONOMIAN) van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is in de Christus te hoofden;

In de vorige studie hebben we ons rustplekje van alle wijsheid en inzicht doorgenomen. Als het ware de basis, van waaruit God ons deze heerlijke verborgenheid van Zijn wil heeft bekend gemaakt. Nu hebben we nog 2 punten te gaan voordat we naar de volgende vermelding van de geopenbaarde verborgenheid gaan kijken.
1e. Onze hemelse taak, die direct verband houdt met deze verborgenheid, om alles in de hemelen te bereiken.
2e Hoe deze verborgenheid van Gods wil betreffende de volheid van de tijden in Gods Woord verder uitgewerkt wordt.

We gaan dit keer inzoomen op onze hemelse positie, onze hemelse zegen, die daaraan verbonden is en vooral op onze hemelse taak. Alles werkt er namelijk naar toe dat in de volheid van de tijden niet alleen alles wat hier op aarde is in de Christus gehoofd zal worden, maar ook alles wat in de hemelen is. Nou juist daar komt onze taak om de hoek kijken. Waarom? Omdat wij 100 % hemelse, ja bovenhemelse, gelovigen zijn.

Er is één woordje dat in deze brieven over de verborgenheid betreffende de gemeente, het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is, er uit springt. Dat geeft overduidelijk de grandioos hoge positie aan die jij en ik innemen. Ja, als we dit echt serieus nemen, dan worden we door vrijwel de hele christenheid uitgespuugd. Wie gelooft nou dat zijn positie, zijn wandel, zijn zegen en zijn taak zuiver enkel en alleen in de hemelse is? Nou, daar komt dan het antwoord: Dat zijn de mensen, die het Woord van God heel simpel en letterlijk nemen, waaronder ik dus. Jij ook?

Hier komt dat eenvoudige woordje: “Ver boven”.
Efeze 4: 10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren “VER BOVEN” alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.
Kennen we die uitdrukking (“Volheid”) nog? Ja, inderdaad! Vergelijk het eens met onze uitgangstekst:
Efeziërs 1: 10 De bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is in de Christus te hoofden;

Hiertoe is de Heer opgevaren “VER BOVEN” alle hemelen. Gek hè, wat lees je toch makkelijk over zo´n uitspraak heen. “VER BOVEN” alle hemelen. Wij, als christenheid maar denken dat de Heer nou juist naar de hemel gegaan is. Nee, ver boven alle (en dan die dualis-vorm) hemelen.

Efeze 1: 20 – 21 Die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten in Zijn rechterzij in de bovenhemelse, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende aioon.
Dit is de enige andere keer dat dit ook van de Heer gezegd wordt. Daar wordt zelfs het woordje 'Ver' ten onrechte maar even achterwege gelaten in de NBG vertaling: "Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij". Nee mensen, de Heer is uitermate verhoogd (Fil. 2:9). Hij is “VER BOVEN” alle overheid, macht, kracht en heerschappij. Daar heb je die geestelijke wereld, die tot nu toe nog altijd in de hemelen verblijven. Maar de Heer is daar ver boven geplaatst.

Het is nou juist daar dat Christus niet in Zijn eentje in die positie ver boven alles is gelaten. Daar zijn wij mee in Christus in Gods rechterzij geplaatst. Daar hebben we onze bovenhemelse positie, onze bovenhemelse wandel, onze bovenhemelse zegeningen en onze bovenhemelse taak.
Efeziërs 1:3 de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heeft ons gezegend met alle geestelijke zegening in de “BOVENHEMELSE” in Christus. (Onze zegeningen)
Efeziërs 2:6 God heeft ons mee opgewekt, en heeft ons mee gezet in de “BOVENHEMELSE” in Christus Jezus; (Onze positie)
Efeziërs 3:10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt zal worden aan de overheden en de machten in de ”BOVENHEMELSE” de veelkleurige wijsheid van God; (Hier hebben we dan onze taak in het bovenhemelse hier en nu)
Efeziërs 6:12 Onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de “BOVENHEMELSE”. (onze strijd om nou juist in die bovenhemelse positie te blijven staan)
Colossenzen 1:5 De verwachting, die voor jullie is weggelegd in de hemelen. (We hebben een hemelse hoop)

Onze positie, onze wandel, onze zegeningen, onze hoop, onze strijd en ook onze taak is daar ver boven alle hemelen, in de bovenhemelse. Dat is een totaal andere positie als het aardse Israel, met een aardse wandel, met aardse zegeningen, met een aardse hoop en zelfs met een aardse strijd en, jazeker, ook beslist een aardse taak. De grote oogst van alle heidenvolkeren zal namelijk op hun naam geschreven worden. Voor hun geldt wat de christenheid “De Grote Opdracht” noemt, namelijk om “ALLE” volkeren tot discipelen van Jezus Christus te maken. Daar hebben wij geen enkel deel aan. Begrijp me goed, ook voor hen is dat alleen maar vanuit Gods overvloeiende rijkdommen van genade. Hij gaat dat in Zijn volk werken. Maar als ikzelf dat verwachtingspatroon voor mij zou nemen, dan zou ik bedrogen uitkomen, hoezeer ik daarbij ook op de Heer vertrouw. De Heer heeft ons die belofte namelijk nooit gegeven.

Efeziërs 1: 10 De bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is in de Christus te hoofden;
Efeziërs 3:10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in de bovenhemelse de veelkleurige wijsheid van God;

DE verborgenheid van Gods wil betreft nou juist dat alles onder de Christus gehoofd zal worden. Betrof het alleen maar alle mensen, die ooit op aarde geleefd hebben, dan had Paulus die verborgenheid van Gods wil niet hoeven te ontvangen. Dat stond namelijk al als Gods plan in de wet en de profeten. Wat verborgen was, en waar ook echt heel veel gelovigen moeite mee hebben, dat is dat ook alles wat in de hemelen is onder de Christus gehoofd zal worden. Wat is er nog maar in de hemelen?
Efeziërs 6:12 Onze strijd tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de bovenhemelse.

Daar heb je nou juist die geestelijke overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis en de geestelijke machten van de boosheid. Kortweg gezegd: Alles wat binnen het “christelijke” denken dan ook totaal geen enkele kans maakt op Gods liefde en genade. Laat nou juist God zelf ons, als gelovigen in deze tijd, in deze huishouding van genade, een positie en een taak hebben gegeven, die helemaal enkel en alleen gericht is op deze geestelijke wereld!
Efeziërs 3:10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in de bovenhemelse de veelkleurige wijsheid van God;
In Efeze 1: 10, onze uitgangstekst, zien we ook nog eens dat het ondanks de godsdienstige tegenwerking van deze wil van God uiteindelijk in de volheid van de tijden tot een perfect eindtafereel komt. Alles wat in de hemelen is zal ook in de Christus gehoofd worden.

Spreek je onder gelovigen over de geestelijke machten en onze relatie tot hen, dan hoor je vrijwel direct het citaat van Efeze 6: 12 met de opmerking dat we toch wel een enorme veldslag te leveren hebben tegen deze machten (vaak plaatst men die strijd dan ook nog eens volledig ten onrechte ergens op een aardse plek). Die kant van de geestelijke machten lijkt dan bekend. Maar wie kent onze echte taak aan deze geestelijke machten?

Efeze 6 gaat letterlijk over Gods wapenrusting, die we van Hem krijgen. Niet voor een veldtocht, maar om gewoon op ons plekje te blijven staan in de bovenhemelse. Hier komt een link naar mijn antwoord op een vraag hierover:
http://www.overvloeiendegenade.nl/artikelenhein/vraag6.html#0000009e1d0b52f02

Efeziërs 3:10 Opdat nu, dwars door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in de bovenhemelse de veelkleurige wijsheid van God;
Dwars door de gemeente, die dus haar positie, wandel en zegeningen heeft in de hemelen, zorgt God dus ervoor dat het hele scala aan geestelijke wezens in diezelfde hemelen kennis krijgt aan die grandioze boodschap van God in Christus. Meestal wordt deze hele tekst zo wie zo door uitleggers gewoon overgeslagen en daarmee praktisch ontkent, maar waar ik nog iets van een uitleg terug kon vinden, daar werd het getekend als een soort bijvangst bij de verkondiging aan de mensen. Men tekent het dan zo dat die engelen en andere machten verlekkerd naar ons en de boodschap, die wij als het evangelie mogen kennen, zitten te kijken en stinkend jaloers zijn omdat zij daar buiten staan. Niet echt het idee dat in deze tekst doorklinkt.

Wat is nou dat “Bekend Maken”, dat God dus dwars door ons heen gaat doen naar die geestelijke overheden? Hier komen een paar teksten over het gebruik van dit Griekse werkwoord in het Woord van God.
Lukas 2:15 Laten wij naar Bethlehem gaan en zien wat er gebeurd is en ons door de Heer is “Bekend Gemaakt”.
Johannes 15:15 Alles wat Ik (Jezus) van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik jullie “Bekend Gemaakt”.
Johannes 17:26 Ik (Jezus) heb hun Uw (God de Vader) Naam “Bekend Gemaakt”, en zal Hem “Bekend Maken”;
Handelingen 2:28 U hebt mij de wegen van het leven “Bekend Gemaakt”.

Ik kan nu door blijven gaan met een hele grote lijst Bijbelteksten, die allemaal hetzelfde tonen. We hoeven trouwens niet eens zo ver. De tekst, die we als uitgangspunt van onze studie hebben, die heeft ook weer datzelfde werkwoord:
Efeziërs 1:9-10 God heeft ons de verborgenheid van Zijn wil “Bekend Gemaakt”,
Het zou toch wel triest zijn als de inhoud van dit werkwoord “Bekend Maken” ook als het over de gewone verkondiging van het evangelie gaat en wanneer het zoals in onze uitgangstekst over de openbaring van de verborgenheid van Gods wil zou gaan, dat deze uitdrukking dan ook zou inhouden dat het slechts een soort bijvangst zou inhouden en dat wij dus bij die verkondiging alleen maar stinkend jaloers kunnen zijn omdat we er toch buiten vallen. Dat is namelijk de consequentie als je het eenmaal bij Efeze 3: 10 zo uitlegt. Dan kan je het toch, als het om ons gaat, opeens niet anders uitleggen?

Efeziërs 3:10 Opdat nu, dwars door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in de bovenhemelse de veelkleurige wijsheid van God;
God heeft ons al in de juiste positie geplaatst. Nu maakt Hij dwars door ons heen die heerlijke boodschap van Zijn veelkleurige wijsheid aan al die geestelijke machten bekend. Is dat een zware opdracht? Nou, je kan rustig zeggen dat het een belachelijk, onmogelijke opdracht is. Heerlijk toch? Dan weten we tenminste zeker dat we dit niet in eigen kracht voor God gaan oppakken! God zelf doet dit dwars door ons heen. Hij doet het nu! Hoe?

Een klein voorbeeldje:
De zon geeft zijn licht over goeden en kwaden. Valt een lichtstraal daarvan op een diamant, dan breekt het witte licht, wat zich dan spreidt in een heel kleurenveld. Een prachtig kleurenspel ontstaat vol sprankelend vuur. Ieder ontdekt de diverse schakeringen. Zo leert men spelenderwijs al de diverse kenmerken van dat gebroken licht.

Hoeveel van die geestelijke overheden, machten, krachten en heerschappijen zullen dat leren kennen?
Efeziërs 1: 10 Om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is in de Christus te hoofden;
In de Christus worden ze allemaal gehoofd. Dus niemand blijft achter. Wat een grandioos plan van God, dat ook uitkomt! Prijst God!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende