U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Christus: Alle Schatten Van Wijsheid

Efeziërs 1:7-10 De rijkdommen van Zijn genade, die Hij overvloedig doet toestromen tot in ons in alle wijsheid en inzicht, door ons de “VERBORGENHEiD” (MUSTERION) van Zijn wil bekend te maken, in overeenstemming met het plezier dat Hij erin heeft, (die verborgenheid), die Hij Zich had voorgenomen in Zichzelf, betreffende de bedeling (OICONOMIAN) van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is in de Christus te hoofden;

We hebben inmiddels al twee studies over de verborgenheid van Gods wil erop zitten, zoals die in onze huidige tijd te maken heeft met die nieuwe mens, het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is. We zijn nog lang niet door dit ene punt. Dat zie je wel direct als ik hier nog eens even de omringende onderwerpen van deze verborgenheid de revue laat passeren.

1e. De rust in alle wijsheid en inzicht, zoals we die tegenkomen in vers 7.
2e. Hoe deze verborgenheid van Gods wil betreffende de volheid van de tijden in Gods Woord verder uitgewerkt wordt.
3e. Onze hemelse taak, die direct verband houdt met deze verborgenheid, om alles in de hemelen te bereiken.

In deze studie ronden we het eerste punt af: De rust in alle wijsheid en inzicht, zoals we die tegenkomen in vers 7.
Efeziërs 1:8 Gods genade, die Hij overvloedig doet toestromen tot in ons in alle wijsheid en inzicht,
In de vorige studie ging ik uitgebreid in op de relatie tussen Gods genade en de huidige huishouding van God, waar wij toe behoren. Nou blijkt God die genade in dit vers overvloedig tot in ons te doen toestromen. Maar rustend waarin gebeurt dit? Dat is in alle wijsheid en inzicht.

Die wijsheid en dat inzicht waar dat heerlijke werk van het toestromen van Gods genade tot in ons in plaatsvindt, daar gaan we in deze studie verder op in duiken. Als jullie deze reeks studies over de verborgenheden gevolgd hebben, dan is wellicht de vierde studie ook opgevallen. Daar zagen we reeds voordat in de gevangenis van Rome aan Paulus de verborgenheid betreffende de nieuwe mens, het lichaam van Christus, waar wij uit genade toe mogen behoren, de verborgen wijsheid van de gekruisigde en opgestane Heer al bekend was. We waren er dus al achter gekomen dat we bij “wijsheid” niet de vraag moesten stellen wat die wijsheid dan wel is, maar Wie die Wijsheid in werkelijkheid is.

We gaan voor vandaag ons nog wat verder verdiepen in die heerlijke rustplek, waar dat toestromen van al die genade tot in ons plaatsvindt: Gods wijsheid en inzicht. Die twee wonen feitelijk samen in Christus aan de boezem van Vader.
Spreuken 8:12 Ik, de wijsheid, woon bij de schranderheid, en ik weet goede raad te geven.

Nou heeft godsdienst geen kaas gegeten van Gods wijsheid en inzicht. De godsdienst weet alleen hoe het moet oordelen en is daarmee de allerbeste in het veroordelen. Dat deden ze dus ook bij die wijsheid en dat inzicht.
Mattheüs 11:19 De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Ziedaar een mens, die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaars en zondaars. De wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen.
Zijn vrucht, oftewel Christus Jezus kinderen zullen uiteindelijk “allen” zijn.
Romeinen 5: 18 Zoals het door één daad van overtreding tot in alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid tot in alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.
1 Corinthe 15: 22 Evenals
in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
Ja echt! “ALLEN!!!!” Daar heb je die kinderen van de wijsheid (Christus Jezus).
1 Corinthiërs 1:24 Voor de geroepenen, zowel Joden als Grieken, verkondigen we Christus, de kracht van God en de wijsheid van God;

We hadden in de vierde studie al gezien dat voor hen die nu reeds hun vertrouwen op de Heer stellen, dat Christus voor hen dus heel persoonlijk de wijsheid van God is, die in alle vlakken van het leven doorwerkt.
1 Corinthiërs 1:30 Christus Jezus is ons geworden wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;

Nu zijn we in die bijzondere bedeling/huishouding van Gods genade geplaatst. Op zich is er niets veranderd aan het feit wie onze wijsheid is. Dat is ook nu Christus Jezus. Maar kijk nu eens hoe er over Hem als onze wijsheid gesproken wordt. In de uitgangstekst, waar deze hele studie momenteel om draait is Christus niet zomaar onze wijsheid, waar we in rusten. Nu is Hij “Alle Wijsheid”.
Efeziërs 1:8 God is overvloedig geweest tot in ons rustend in alle wijsheid,
Christus wordt dwars door ons heen als de “Veelkleurige Wijsheid” van God geproclameerd.
Efeziërs 3:10 opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente bekend gemaakt zou worden de veelvoudige wijsheid van God,

Ook het duo, wijsheid en inzicht, komt weer langs. Alleen worden we er nu als gelovigen helemaal vol mee gemaakt.
Colossenzen 1:9 Dat jullie vervuld mogen worden met de kennis van Zijn wil, in “Alle Wijsheid” en “Geestelijk Verstand”;
Het is Christus, die ons leven vervult, waardoor we totaal vol raken juist van die wijsheid en dat inzicht, alleen is het wel “ALLE!!!” Wijsheid en “GEESTELIJK” Inzicht.

Als we nu in onze huidige huishouding van Gods genade het blijde nieuws verkondigen, dan verkondigen we Christus niet slechts als de Wijsheid, maar als “ALLE” Wijsheid. Dan verkondigen we Christus ook niet slechts als een Redder, maar als Degene die de mens volmaakt maakt. Hier weer een duidelijk voorbeeld van het parallel lopen van “Alle Wijsheid” en “Onze Positie In Christus”.
Colossenzen 1:28 Hem verkondigen wij, terwijl wij ieder mens vermanen en ieder mens leren in alle wijsheid, om ieder mens volmaakt te stellen in Christus.
Misschien dat er nog iets is aan deze verkondiging, zoals Paulus die hier aanbeveelt? Het onderwijs geven in al die wijsheid is aan “ALLE MENSEN”. Het volmaakt stellen in Christus is het doel van de verkondiging voor “ALLE MENSEN”. Wat hebben we toch een heerlijke boodschap, hè? Ja, dat krijg je zomaar in de schoot geworpen als je letterlijk leest wat God in Zijn Woord letterlijk te zeggen heeft over die huishouding, waar wij nu deel van mogen uitmaken.

Misschien denk je wel: “Nou, nu zullen we het wel zo´n beetje gehad hebben”. Het is ook inderdaad een overweldigende stroom van zegeningen, waar wij in onze huidige huishouding van God nu midden in terecht gekomen zijn. Maar nee, we gaan gewoon nog even verder door. En dan tippen we nog alleen maar even aan wat betrekking heeft op dat duo “Wijsheid en Inzicht”, waar we ons in deze studie op focussen.
Colosse 2: 2-3 De verborgenheid van de God en Vader en van de Christus, in Wie alle schatten van de wijsheid en de kennis verborgen zijn.

Jazeker, de verborgenheid van de God en Vader en van de Christus. Het lijkt me duidelijk dat het hier niet gaat om het overbekende feit dat de Vader God is en dat Christus Jezus de Zoon van God is. Dat kan nooit de verborgenheid zijn omdat je wel bijna kan zeggen dat de Bijbel van dat onderwerp a.h.w. overstroomt. Dat is in het Woord van God nooit een verborgenheid geweest. Hooguit voor theologen. Ik verklap alvast (nog voordat we in de volgende studie deze verborgenheid behandelen) dat het hier niet over Christus, maar over de Christus gaat. Dat is Christus Jezus als Hoofd tezamen met Zijn lichaam (en dat zijn wij).

Wat schrijft Paulus hier en wat loopt er hier parallel met ons onderwerp? In de Christus zijn alle schatten van de wijsheid en de kennis verborgen. Daar heb je weer ons duo: die wijsheid en dat inzicht. Maar nu draait het niet alleen meer om alle wijsheid. Het draait nu hier om “Alle schatten van wijsheid en kennis”. Gods plaatje van Christus samen met ons wordt hoe langer hoe indrukwekkender. En dat alles puur uit genade alleen. Mensen wat een feest!

Hebben we eenmaal een beetje zicht op die heerlijke rustplek van wijsheid en inzicht, Wie Christus Jezus voor ons is en in Wie God alle rijkdommen van Zijn genade overvloedig tot in ons laat toestromen, dan beginnen we voor de praktijk van ons geloofsleven ook iets meer te begrijpen wat het betekent dat we nu elkaar kunnen bemoedigen met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, juist rustend in al die wijsheid, dat we ook (Jazeker) met de ongelovigen gewoon om kunnen gaan, namelijk rustend in die heerlijke wijsheid. Het is namelijk Christus Jezus zelf, in Wie we ons rustplekje mogen vinden.
Colossenzen 3:16 Leert en bemoedigt elkaar in alle wijsheid, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, in genade God zingend in jullie harten.
Colossenzen 4:5 Wandelt in wijsheid tegenover hen die buiten zijn,

De focus lag in deze studie vooral op de wijsheid van God, maar duiken we naar het Griekse grondwoord voor dat “inzicht”, dan komen we op het Griekse werkwoord “phroneo”, wat “bedenken” betekent. Daarmee kunnen we deze studie dan ook echt recht in het hart van de boodschap van de huishouding, waar we momenteel in leven, afsluiten.
Colossenzen 3:2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende