U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De huishouding van Gods genade

Efeziërs 1:7-10 De rijkdommen van Zijn genade, die Hij overvloedig doet toestromen tot in ons in alle wijsheid en inzicht, door ons de “VERBORGENHEiD” (MUSTERION) van Zijn wil bekend te maken, in overeenstemming met het plezier dat Hij erin heeft, (die verborgenheid), die Hij Zich had voorgenomen in Zichzelf, betreffende de bedeling (OICONOMIAN) van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is in de Christus te hoofden;

In mijn vorige studie heb ik al aardig wat beloofd om verder op in te gaan.
1e. De Christus, die hier als onderdeel van deze verborgenheid wordt opgevoerd, bestaande uit Christus Jezus als het Hoofd en wij, alle gelovigen in deze tijd bij elkaar, als Zijn lichaam.
2e. Onze hemelse taak, die direct verband houdt met deze verborgenheid, om alles in de hemelen te bereiken.
3e. Hoe deze verborgenheid van Gods wil betreffende de volheid van de tijden in Gods Woord verder uitgewerkt wordt.

Zoals je wellicht al gezien zult hebben, ben ik nu deze studie begonnen met het citaat verder uit te breiden. Ik ben vanaf vers 7 gestart. Daar wou ik nu in eerste instantie op ingaan. Bij vers 9 zien we dan staan dat God de verborgenheid van Zijn wil via Paulus aan ons bekend heeft gemaakt. Maar wat daarvoor staat tekent waardoor God dit zo aan ons bekend gemaakt heeft. Dat is door de rijkdommen van Zijn genade, die zo overvloedig stromen dat ze helemaal tot in ons stromen terwijl die rijkdommen van Gods genade rusten in alle wijsheid en inzicht.

De openbaring van de verborgenheid van Gods wil stroomt dus tot in ons vanwege de rijkdommen van Gods genade. De rustplek waar vanuit dat alles plaatsvindt is dus alle wijsheid en inzicht. Genade, wijsheid en inzicht is op zich niet bepaald iets kenmerkends van uitsluitend onze bedeling/onze huishouding. Je kan de hele Bijbel doorlezen en je komt genade, wijsheid en inzicht tegen. Het is echter zo dat de huidige huishouding van God, waar wij als gelovigen tegenwoordig deel van uitmaken een bijzondere relatie hiermee hebben.

Laten we beginnen bij Gods genade. Ik hoop dat je begrijpt wat Gods genade inhoudt. Velen van de gelovigen geloven dat ze gered zijn uit genade. Voor hun dagelijkse praktijk leggen ze die genade dan echter even aan de kant om (in het positieve geval) zichzelf te gaan inspannen om zo goed mogelijk voor God te leven. Dan pakken ze zondags in hun kerkdienst soms eventjes de genade weer op om te bewonderen als iets wat bij hun bekering hoort. Dat is een trieste kijk op genade. Dat betekent dat Gods planning van genade in hun ogen voor de praktijk dus eigenlijk waardeloos is. Dan heb je dus geen enkel idee van de echte voorstelling in Gods Woord van Gods genade.

Genade werkt al vanaf Gods genade voor Adam en Eva en zal blijven werken tot en met de volheid der tijden, waar onze tekst over spreekt. Verder laat ik het even voor wat het is omdat ik vrijwel altijd over die genade spreek en schrijf. Daar heb je waarschijnlijk al zat over gelezen bij mij. Maar nu het uitzonderlijke van onze tijd! De bedeling van God, waar wij nu tegenwoordig als gelovigen van vandaag in leven wordt wel de bedeling van Gods genade genoemd.
Efeziërs 3:2 De bedeling/huishouding van de genade van God, dat mij tot in jullie gegeven is,

Zie je wat er letterlijk staat over die huishouding van de genade van God, waar we nu in leven? Er staat dat die huishouding van Gods genade tot in jou gegeven is. Toen Paulus in Rome in de gevangenis zat, toen kreeg Paulus plotseling die openbaring van deze verborgenheid. Alle heerlijke rijkdommen van Gods genade, die tot dan toe volslagen onbekend waren, die werden toen bloot gelegd. Maar daar zat jij dus ook al bij in. Die huishouding van Gods genade was Paulus door God geschonken tot in jou! Dan gaan we nu eens eventjes kijken wat voor bijzondere kenmerken er dan wel zitten aan die aparte genade van God.

1/ Ons zoonschap is ondergedompeld in Gods genade! God heeft ons bestemd tot het zoonschap en dat is tot lof van de heerlijkheid van Gods genade. Tot dat zoonschap heeft God ons begenadigd in de Geliefde.
Efeziërs 1:6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons, begenadigd heeft in de Geliefde.

2/ We zijn helemaal vrij van de zonden door Gods genade. Hoe kijken we tegen de zonde aan? We zijn er helemaal van losgemaakt in overeenstemming met de rijkdommen van Gods genade.
Efeziërs 1:7 In hem hebben wij de verlossing (losmaking) door Zijn bloed, de vergeving van de misdaden, naar de rijkdommen van Zijn genade,

3/ Christus is ons Leven uit genade. Hier een typische Efeze-uitleg van wat redding uit genade inhoudt. Dat houdt hier in dat we dood zijn voor de misdaden en dat Christus ons Leven is doordat we samen met Hem levend gemaakt zijn.
Efeziërs 2:5 Nu we dood zijn voor de misdaden, heeft God ons tezamen met Christus levend gemaakt; (uit genade zijn jullie gered),
Efeziërs 2:8 Uit
genade zijn jullie gered door het geloof; en dat is niet uit jezelf, het is een geschenk van God;

4/ Wij worden het concrete schouwspel van de overweldigende rijkdommen van Gods genade. Alles gaat dat zien. Strak plan van God, hè?
Efeziërs 2:7 Opdat Hij in de aionen die nog komen de overweldigende rijkdommen van Zijn genade zou tonen, in goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

5/ Paulus had een bijzondere genade van God ontvangen, waar wij nu de vruchten van mogen plukken. Al die verrukkelijke vruchten, die we mogen plukken hebben alles te maken met de verborgenheid, waar wij nu uit genade deel van uitmaken. Als we eenmaal aan dat hoofdstuk toe zijn wordt dat een gigantisch uitpakken. Je ziet het al aan dat ene intrigerende woordje dat we een tezamen-lichaam vormen. Dat is dat verborgen lichaam van Christus, die nieuwe mens, waar wij nu leden van zijn.
Efeziërs 3:6-7 Deze verborgenheid, dat zij uit de volken tezamen-erfgenaam zijn en een tezamen-lichaam en tezamen-deelgenoot van Zijn belofte in Christus Jezus door het evangelie; waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave van de genade van God, die mij gegeven is naar de werking van Zijn kracht.

6/ Hier gaat Paulus nog even verder over die bijzondere genade, die hij ontvangen had. Hij mocht rijkdommen van Christus verkondigen, die niet na te speuren zijn. Velen maken de rijkdommen van Christus, zoals die aan Paulus geopenbaard zijn, maar wat minder om dan dat mindere toch terug te kunnen vinden in het Oude Testament. Maar Paulus heeft echt verborgenheden geopenbaard. Tja, als je eenmaal het Woord van God letterlijk neemt, dan betekent onnaspeurlijk heel simpel onnaspeurlijk.
Efeziërs 3:8 Mij (Paulus), de geringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus in de volken te verkondigen,

7/ De genade is ons gegeven als maatstaf van onze wandel. Vers 1 t/m 6 van hoofdstuk 4 spreekt over ons wandelen in overeenstemming met onze roeping. Welke maat hebben we: Genade, precies zoals Christus die ons gegeven heeft. Maar er zijn er die daar bovenuit gaan. Die gaan toch proberen in eigen kracht iets voor God te betekenen. Dat is boven die maat uitgaan.
Efeziërs 4:7 Aan een ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.

8/ De genade is ook bedoeld als maatstaf voor het woord, dat we spreken. Een goed stichtend woord, daar bedoelt Paulus niet mee dat we voortdurend preken, maar dat mensen met Gods genade geconfronteerd worden. Als ze met ons eigen vlees geconfronteerd worden in ons spreken (dat kan heel vroom zijn), dan is dat een rottend woord (zoals dat hier in de grondtekst letterlijk staat)
Efeziërs 4:29 Elk rottend woord uit je mond? Nee! maar veeleer één dat goed is en sticht, waar dat nodig is, opdat het genade geeft aan hen die horen.

Ik ben door de opsomming van de bijzondere kenmerken van Gods genade in deze tijd heen. Ik heb de vermeldingen van de genadegroet in dit rijtje achterwege gelaten omdat dit de gebruikelijke groet in alle brieven is. Maar wat hebben we ontdekt?
1e/ De rijkdommen van Gods genade vormen de bron, waaruit de verborgenheid van Gods wil geopenbaard is.
2e/ De huidige huishouding van God, waar wij als gelovigen in deze tijd dus in leven, is de huishouding van Gods genade.
3e/ Ons bijzonder zoonschap van God is tot lof van de heerlijkheid van Gods genade.
4e/ Wij hebben geen relatie meer met zonden dankzij Gods genade. We zijn daar volledig vrij van.
5e/ Ons concrete Leven is nu Christus uit genade.
6e/ God gaat in de toekomst heerlijk met de overweldigende rijkdommen van Zijn genade over ons pronken.
7e/ We zijn een samen-lichaam in de overhemelse, wat in overeenstemming is met het geschenk van Gods genade.
8e/ Wij maken deel uit van rijkdommen van Christus, die niet na te speuren zijn, waar dan ook.
9e/ Voor de praktijk van ons geloofsleven is er maar één maat en dat is uitsluitend genade.
10e/ Voor het woord dat wij spreken is er ook maar één maat en ook dat is uitsluitend genade.

Efeziërs 1:7-10 De rijkdommen van Zijn genade, die Hij overvloedig doet toestromen tot in ons in alle wijsheid en inzicht. door ons de “VERBORGENHEiD” (MUSTERION) van Zijn wil bekend te maken, in overeenstemming met het plezier dat Hij erin heeft, (die verborgenheid), die Hij Zich had voorgenomen in Zichzelf, betreffende de bedeling (OICONOMIAN) van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is in de Christus te hoofden;

Paulus doet tot in ons deze rijkdommen van Gods genade overvloedig toestromen in alle wijsheid en inzicht, door ons de verborgenheid van Gods wil bekend te maken. Paulus spreekt dan over overvloeiende rijkdommen van genade, overweldigende rijkdommen van genade, de onnaspeurlijke rijkdommen en de gave van de genade. Het valt me op dat telkens als het Woord van God in de grondtekst het meervoud van rijkdommen weergeeft, de vertalers het enkelvoudige rijkdom meer dan zat vinden. “Us benne zunig”.

Ik begon deze studie met de vermelding van 3 beloftes van mezelf om daar nog over te schrijven. Deze:
1e. De Christus, die hier als onderdeel van deze verborgenheid wordt opgevoerd, bestaande uit Christus Jezus als het Hoofd en wij, alle gelovigen in deze tijd bij elkaar, als Zijn lichaam.
2e. Onze hemelse taak, die direct verband houdt met deze verborgenheid, om alles in de hemelen te bereiken.
3e. Hoe deze verborgenheid van Gods wil betreffende de volheid van de tijden in Gods Woord verder uitgewerkt wordt.
Daar kan ik nu dus nog een vierde punt aan toevoegen:
4e. De rust in alle wijsheid en inzicht, zoals we die tegenkomen in vers 7.

Ik hoop dat je geniet van al die overvloeiende rijkdommen aan genade waarin God jou ondergedompeld heeft.

Hier komen nog 2 links naar studies over hetzelfde onderwerp:
Huishouding Van Genade & Het Nieuwe Verbond
Huishouding Van Genade Vroeger Compleet Onbekend

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende