U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De verborgenheid van de nieuwe mens

Vandaag beginnen we aan een nieuw onderdeel in de serie over verborgenheden, namelijk de verborgenheid waar wij als gelovigen binnen de nieuwe mens, het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is, in directe zin praktisch mee te maken hebben.

Wat zijn dan wel de uitspraken over de verborgenheid, waar wij heel direct mee aangeduid worden? Berg je maar want dit wordt een hele lange opsomming:

Efeziërs 1:9-10 God heeft ons de “VERBORGENHEiD” (MUSTERION) van Zijn wil bekend gemaakt, in overeenstemming met het plezier dat Hij erin heeft, (die verborgenheid), die Hij Zich had voorgenomen in Zichzelf, betreffende de bedeling (OICONOMIAN) van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één Hoofd samen te brengen namelijk in Christus;
Efeziërs 3:3-6 Aan mij
(Paulus) is door openbaring (APOCALUPSIN) de “VERBORGENHEiD” (MUSTERION) bekend gemaakt, zoals ik hiervoor (hoofdstuk 2) in het kort geschreven heb. Wanneer jullie dit lezen, dan kunnen jullie daarin mijn inzicht ontdekken in de “VERBORGENHEiD” (MUSTERIO) van Christus, die in andere geslachten aan de mensenkinderen niet bekend is gemaakt, zoals zij nu in de Geest geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten: namelijk dat zij uit de volken tezamen-ërfgenamen (SUGKERONOMA) zijn en tezamen-lichaam (SUSSOMA) en tezamen-deelgenoten (SUMMETOCHA) van Zijn belofte in Christus Jezus door het evangelie;
Efeziërs 3:8-9 Mij, de geringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus onder de volken te verkondigen, en voor allen in het licht te stellen, wat de
gemeenschap (KOINONIA) is van de “VERBORGENHEiD” (MUSTERIOU), die vanaf de aionen verborgen was in de God, die alle dingen geschapen heeft; opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente bekend gemaakt zou worden de veelkleurige wijsheid van God, in overeenstemming met het plan van de aionen, dat God in Christus Jezus, onze Heer, had opgevat.
Efeziërs 5:32 Deze “VERBORGENHEiD”
(MUSTERION) is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente.
Efeziërs 6:19-20 Bidt voor mij, opdat mij bij het openen van mijn mond het Woord gegeven wordt om met vrijmoedigheid de “VERBORGENHEiD”
(MUSTERION) van het Evangelie bekend te maken; waarvoor ik een gezant ben in een keten, opdat ik daarover vrijmoedig spreek, zoals ik moet spreken.
Colossenzen 1:24-27 Het is nu dat ik me verblijd in het lijden voor jullie en in mijn vlees aanvul wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor Zijn lichaam, dat is de gemeente. Haar dienaar ben ik geworden in overeenstemming met
de bedeling (OIKONOMIAN) van de God, dat mij gegeven is voor jullie, om het woord van God compleet te maken: de “VERBORGENHEiD” (MUSTERION), die vanaf de aionen en vanaf de geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekend maken, hoe groot de rijkdom is van de heerlijkheid van deze “VERBORGENHEiD” (MUSTERIOU) onder de volken, welke is Christus in jullie, de hoop van de heerlijkheid.
Colossenzen 2:1-3 Ik
(Paulus) wil dat jullie weten, hoe zo´n zware strijd ik voor jullie voer en voor hen te Laodicéa en voor allen die mijn gezicht niet gezien hebben; opdat hun harten vertroost mogen worden, samengevoegd in liefde en tot alle rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht, tot kennis van de “VERBORGENHEiD” (MUSTERIOU) van God, waarin alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn.
Colossenzen 4:3-4 Bidt voor ons, dat God ons een deur voor het woord opent, om de “VERBORGENHEiD”
(MUSTERION) van Christus te verkondigen, ter wille waarvan ik ook een gevangene ben; opdat ik haar openbaar, zoals ik het hoor door te geven.

Het is in deze eerste studie nog niet mijn bedoeling om gelijk op de details van de hele verborgenheid betreffende de nieuwe mens, het lichaam van Christus, in te gaan. Dan krijgen we dit hoofdstuk niet afgerond (een veel te lang verhaal) en niemand krijgt dan een overzicht van wat Paulus nou eigenlijk wilt doorgeven. De details komen dus gegarandeerd later nog. Nu een klein oppervlakkig overzicht.

In alle Bijbelgedeeltes, die ik boven heb geciteerd, zie je de verborgenheid als vaste schakel terugkomen. Maar er springen ook nog enkele andere zaken uit. Die ga ik nu nog even aantippen:
Efeziërs 1:9-10 Betreffende de bedeling (OICONOMIAN) van de volheid der tijden,
God heeft een plan en daar zitten ook bedelingen, of duidelijk geformuleerd “huishoudingen” van God in. Hier gaat het dus over een huishouding, die er nog aan staat te komen: De bedeling van de volheid der tijden.
Efeziërs 1:9-10 Om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één Hoofd samen te brengen namelijk in Christus;
In die toekomende huishouding wordt alles onder Christus gehoofd. Zo staat het er eigenlijk letterlijk. Mocht je het er niet mee eens zijn, dan spijt het me, maar er staat echt “Alles”. Hier gaat het dus niet uitsluitend om de nieuwe mens, het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is. Dat is het werk in een andere huishouding, de onze momenteel. Dus: Christus is als Hoofd van Zijn lichaam één met ons als leden van Zijn lichaam. Maar daaronder zal straks in de bedeling van de volheid der tijden ALLES, echt alles, onder Hem/ons gehoofd worden.

De andere bedeling/huishouding is nu en dat is de onze momenteel:
Colossenzen 1:24-27 De bedeling (OIKONOMIAN) van de God, dat mij gegeven is voor jullie, om het woord van God compleet te maken: de “VERBORGENHEiD” (MUSTERION), die vanaf de aionen en vanaf de geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen.
Hier betreft het nou juist de huidige bedeling/huishouding. De huidige huishouding was totaal niks over bekend in de profetieën, of in de wet, of in de evangeliën, of tijdens de Handelingenperiode. Die was namelijk die verborgenheid, die vanaf de aionen en vanaf de geslachten verborgen is geweest. Wanneer zegt Paulus dat die geopenbaard is? “NU”, zegt Paulus hier. Dat lijkt een heel lastig woordje want vrijwel iedereen concludeert dat dit niet toen geopenbaard kan zijn, maar zeker al bekend was op Pinksteren. Ja, lastig woordje, dat “NU”. Het betekent heel simpel dat Paulus het op dat moment, dus in de gevangenis waar hij deze brief schreef, geopenbaard kreeg.

Twee bedelingen zijn er dus rondom die ene verborgenheid, waar wij deel van uitmaken. Christus is nu ons Hoofd en wij de leden in dat universele voor de uiterlijke wereld verborgen lichaam van Christus, die nieuwe mens. Straks zal echter alles weer daaronder (onder Christus verbonden met Zijn lichaam) gehoofd worden. Dat is dus een concrete verwachting voor ons, die echter overal verder in het Woord van God niet teruggevonden wordt.

Efeziërs 3:3-6 Aan mij (Paulus) is door openbaring (APOCALUPSIN) de “VERBORGENHEiD” (MUSTERION) bekend gemaakt,
Hier hebben we weer dat bekende woord “Openbaring”. De verborgenheid betreffende de huidige gemeente als het lichaam van Christus is nergens in Gods Woord daarvoor terug te vinden. Maar nu is het gordijn open geschoven. Een verborgenheid betekent dat het gordijn dicht zat. Maar het is nu open. Het open doen van dat gordijn is hier aan Paulus geschonken als een speciale dienst.

Efeziërs 3:3-6 Zoals ik hiervoor (hoofdstuk 2) in het kort geschreven heb.
In hoofdstuk 2: 14-22 schreef Paulus al in het kort over die nieuwe mens, die God nu geschapen heeft. In die nieuwe mens zijn de twee, of zoals het in een andere vertaling weergegeven wordt “de beide”, niet meer onderscheiden. Met de twee wordt Jood en heiden bedoeld. Daar is geen onderscheid meer tussen zoals in heel de handelingentijd het principe “Eerst de jood en dan de Griek” bleef gelden. In die handelingentijd bleven heidenen ook nog altijd heidenen, ook al zaten ze als onedele enten in de edele olijfboom. De Jood was de edele, de heiden de onedele. En nu?
Efeze 2: 15-16 Christus Jezus heeft deze twee (Jood en heiden) tot één nieuwe mens in zichzelf geschapen, ….beiden in één lichaam
De Jood is binnen die nieuwe mens, het lichaam van Christus, Jood af. De heiden is binnen die nieuwe mens, het lichaam van Christus, heiden af. We zijn tot één geschapen, gloednieuw!

Efeziërs 1:9-10 God heeft ons de “VERBORGENHEiD” (MUSTERION) van Zijn wil bekend gemaakt, in overeenstemming met het plezier dat Hij erin heeft, (die verborgenheid), die Hij Zich had voorgenomen in Zichzelf, betreffende de bedeling (OICONOMIAN) van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één Hoofd samen te brengen namelijk in Christus;
Efeziërs 3: 6 We zijn….
tezamen-ërfgenamen (SUGKERONOMA) zijn en tezamen-lichaam (SUSSOMA) en tezamen-deelgenoten (SUMMETOCHA) van Zijn belofte in Christus Jezus door het evangelie;
O, wat valt hier veel over te zeggen. Dat ene woordje “SUSSOMA” opent een wereld van verschil. Ik denk dat het zelfs voor veel Bijbelvorsers nog een volslagen onbekend woord is. Nergens spreekt de Bijbel over een tezamen-lichaam, behalve als het over ons, die nieuwe mens, gaat. Dat tezamen is zonder meer te danken aan het heerlijke feit dat we met Christus mee opgewekt zijn en met Christus mee gezet zijn in de bovenhemelse. (Dit is eventjes een summiere weergave. Daar gaan we later diepgaand op in).

Natuurlijk lees je al veel eerder over een lichaam van Christus.
Romeinen 12:4-5 Zoals wij in een lichaam veel leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben; zo zijn wij hoewel heel veel, één lichaam in Christus, maar we zijn ook weer elkaars leden.
Hier heb je dus de leden van het uiterlijke, plaatselijke lichaam in Rome.

Dan komen nu de leden van het uiterlijke, plaatselijke lichaam in Corinthe aan de beurt:
1 Corinthiërs 12:13-18 Wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. Als de voet zei: Omdat ik de hand niet ben, daarom hoor ik bij het lichaam; hoort hij daarom niet bij het lichaam? Als het oor zei: Omdat ik het oog niet ben, daarom hoor ik niet bij het lichaam; hoort het daarom niet bij het lichaam? Als het hele lichaam het oog was, waar zou dan het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou dan de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, ieder van hen in het lichaam, zoals Hij gewild heeft.

Daar heb je de synagoge-gemeenten, die wat de tijd betreft er al waren voor de openbaring van de verborgenheid. Toch worden ze allebei, zowel in Rome als in Corinthe lichamen van Christus genoemd. Was dit trouwens dat verborgen lichaam, dat niet uiterlijk zichtbaar is, dan waren al die praktische aanwijzingen voor het plaatselijk omgaan met elkaar wel een beetje vreemd. Maar is je niet nog meer opgevallen? Waar is het hoofd? Vooral de vraag: Wie is het hoofd? “Als het oor…….als het oog”. Allemaal aanwijzingen voor onderdelen van het hoofd en wie zijn dat? Gewoon de menselijke leden van die plaatselijke synagoge-gemeenten. Logisch, want in die synagoge-gemeenten functioneerden ook nog gewoon Opzieners en Diakenen als degenen, die de kar trokken. (Ook hier valt veel meer over te zeggen) Vandaar het onderscheid dat ik telkens aangeef: “De nieuwe mens, het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is”.

Efeziërs 5:32 Deze “VERBORGENHEiD” (MUSTERION) is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente.
Ook hier staat dit ene vers voor het hele gedeelte van vers 22-33. Als ik een tipje van de sluier mag oplichten. Waar Paulus vanuit schrijft komt in het volgend vers duidelijk uit.
Efeziërs 5:23 Christus is het hoofd van de gemeente: Hij is de Redder van het lichaam.
De rest is feitelijk een uitwerking van deze waarheid, die trouwens in de meeste vertalingen weer helemaal is weggestopt. Dat Christus als de Redder van Zijn lichaam, het hoofd van de gemeente is, dat is die grote verborgenheid met het oog op Christus en de gemeente. (Wees niet bang, hier valt veel en veel meer nog uit te werken).

Efeziërs 6:19-20 Bidt voor mij, opdat mij bij het openen van mijn mond het Woord gegeven wordt om met vrijmoedigheid de “VERBORGENHEiD” (MUSTERION) van het Evangelie bekend te maken;
Colossenzen 4:3-4 Bidt voor ons, dat God ons een deur voor het woord opent, om de “VERBORGENHEiD”
(MUSTERION) van Christus te verkondigen,
De boodschap van de verborgenheid levert enorm veel tegenstand op. Juist onder godsdienstige mensen. Vandaar de noodzaak van dit verzoek tot voorbede.

Efeziërs 6:19-20 De “VERBORGENHEiD” (MUSTERION) van het Evangelie; waarvoor ik een gezant ben in een keten,
Colossenzen 1:24-27 Het is nu dat ik me verblijd in het lijden voor jullie en in mijn vlees aanvul wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor Zijn lichaam, dat is de gemeente. Haar dienaar ben ik geworden in overeenstemming met
de bedeling (OIKONOMIAN) van de God,
Colossenzen 2:1-3 Ik
(Paulus) wil dat jullie weten, hoe zo´n zware strijd ik voor jullie voer.
Paulus was geketend. Dat was om de verborgenheid. Paulus had lijden en verdrukkingen te verdragen. Dat was om de verborgenheid. Paulus had een zware strijd te voeren. Dat was om de verborgenheid. De verborgenheid is binnen de godsdienst totaal geen populaire boodschap, hoewel het de allerhoogste positie in Christus tekent, hoewel het de echte praktische boodschap voor ons geloofsleven tekent, hoewel het alle geestelijke zegeningen in de hemelse tekent, hoewel we overladen worden met overvloeiende rijkdommen van genade. Godsdienst wenst dat niet. Godsdienst kent maar één slogan: “Zelf doen voor de Heer”. Wij mogen leven uit: “GEDAAN DOOR DE HEER!!!!”

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende