U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De verborgenheid van de godsvrucht

1 Timotheüs 3:16 De “VERBORGENHEiD” (MUSTERION) van de godsvrucht is groot: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees,
Vandaag bekijken we een bijzondere verborgenheid, namelijk de verborgenheid van de godsvrucht. We beginnen gelijk al met een uitspraak, die eigenlijk niemand verwacht. Godsvrucht heeft niks met vrucht te maken. Het is dus niet de vrucht van God. De hele uitdrukking “God” zit ook al niet in dat woord. Waar die Nederlandse uitdrukking, die dus eigenlijk alleen maar verwarring zaait, vandaan komt mag Joost weten. En misschien heeft die Joost daar inderdaad nog wel een handje in gehad ook.

Bekijken we het echte Griekse grondwoord dan komen we een populaire voetballer uit het verleden tegen: “Eusebeo”. Dat is het Griekse woord, dat Paulus hier gebruikt. Het bestaat uit twee delen:
1/ “Eu” = “goed”
2/ “Sebomai” = ontzag of respect hebben
De godsvrucht is dus een goede manier van ontzag hebben. Je kan dus ook een slechte manier hebben. Dat is als je ontzag tegen al het beter weten in toch afdwingt. Dan is er wel een soort van ontzag, maar er zit geen greintje warmte of hartelijkheid in. Hier draait het echter om ontzag dat vanuit de goede bron gewonnen wordt. Het spontane ontzag omdat iemand dat van harte waard is.

Wat is nou die goede manier van ontzag? Ik verwijs eens even naar onze vierde studie over “MUSTERION”. Daar stelden we i.v.m. de verborgen wijsheid van God precies dezelfde vraag. Mijn correctie, zoals ik die daar gaf, is hier ook precies eender. Deze verborgenheid van dat goede ontzag is namelijk niet iets. Die verborgenheid is een Persoon! Het is Christus Jezus zelf. Hij is geopenbaard in het vlees. Nou, kijk eens aan, dat was weer simpel wat Paulus zelf er achteraan schrijft. Dus gewoon een kwestie van eenvoudig de Bijbeltekst zelf volgen, dan krijgen we vanzelf de uitleg wie die verborgenheid van het goede ontzag (de godsvrucht) is.

Hoe die openbaring heeft plaats gevonden? Dat weten we allemaal wel. Het Woord is vlees geworden. Jezus Christus heeft zich geopenbaard in het vlees. Hoe moet ik me dat voorstellen?
Jesaja 7:14 Yahweh zelf zal jullie een teken geven. Zie, de maagd is zwanger, en zal een zoon baren,
Mattheüs 1:16 Maria, uit wie Jezus geboren is,
Mattheüs 1:21 Zij zal een zoon baren en hem de naam Jezus geven,
Mattheüs 1:22-23 Dit alles is gebeurd, opdat vervuld zou worden, wat door de Heer gesproken is door middel van de profeet, die zegt: ‘Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren,
Lukas 1:31 Je zal zwanger worden en een zoon baren en je zal hem de naam Jezus geven.
Lukas 2:7 Ze baarde haar eerstgeboren zoon,
Lukas 2:11 Vandaag is aan jullie een Redder geboren, die Christus, de Heer, is.
Romeinen 1:3 Gods Zoon, die geworden is uit het geslacht van David naar het vlees,
Hebreeën 2:17 Hij moest in alles aan de broeders gelijk worden,
Hebreeën 10:5 U (God) hebt Mij (Jezus) een lichaam toebereid;

1 Timotheüs 3:16 De “VERBORGENHEiD”
(MUSTERION) van de godsvrucht is groot: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees,
Deze verborgenheid van de godsvrucht (het goede ontzag) heeft zich geopenbaard in het vlees. We zouden er toch zomaar overheen kunnen lezen, zeker nu we weten dat het simpelweg wijst op de menswording van de Heer Jezus Christus. Hoezo overheen lezen? Nou, heeft dit ons nu praktisch ook iets te zeggen? De godsvrucht, oftewel de goede manier van ontzag is dus Christus Jezus. Hij is Degene die dit dus in ons werkt. Maar opnieuw hebben we hier dus te maken met een verborgenheid. Het is iets wat destijds onder het stof verborgen was alsof het er helemaal niet toe deed. Maar laten we eerlijk zijn. Deze boodschap is, ondanks dat Hij zo overduidelijk in het vlees is geopenbaard, nog altijd net zo verborgen. En dus wordt er spontaan een spel van ontzag gespeeld. Er wordt angst voor God gekweekt om toch maar ontzag bij gelovigen aan te kweken. Er komt dus een “SCHIJN VAN GODSVRUCHT”.
2 Timotheüs 3:5 Zij hebben de schijn van godsvrucht (een goed ontzag), maar verloochenen haar kracht.

Nu terug naar vandaag, terug naar die personen die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochenen. Het lijkt alsof ze Christus omarmen, maar als het om de praktijk van het dagelijks leven gaat dan ontkennen ze de kracht van Zijn genadevolle werking. Het zijn trouwe kerkgangers. Ze lezen hun Bijbel. Ze geven hun geld. Voor iedereen is hun godsvrucht (hun ontzag voor God) overduidelijk.

Voor de gewone dagelijkse beslissingen en wandel is echter de overvloeiende rijkdom van genade die het leven van Christus in hen openbaart onvoldoende. Ze verloochenen de kracht daarvan. In plaats van de inwonende Christus, die Zijn leven in hen uitwerkt, komt het geloofsleven voor hen aan op keuzes die ze zelf maken.

Hun gedrag, wat ze wel of niet doen, dat bepaalt hun leven voor de Heer: Waar kunnen zij als christen wel en waar kunnen zij niet naar toe? Is het wel goed om dit te doen, of is het toch fout? Kan ik wel of niet met die of die groep optrekken? De lijst van keuzes die je denkt te moeten nemen als je de kracht van de inwonende Christus verloochent is oneindig.

Vraag deze gelovigen wat het betekent om een goede gelovige te zijn en je zult nooit het antwoord tegenkomen dat Christus daar wel voor zorgt, dat dit Zijn pakkie an is. Het draait telkens om henzelf en hun daden. Natuurlijk zullen zij dit glashard ontkennen als je hen hiermee confronteert. Maar vervolgens draaien zij zich weer om en is hun aandacht direct weer gefocust op normen en waarden, die zij proberen na te komen.

Is het je nooit opgevallen dat de eerste verleiding in de mensengeschiedenis niet een verleiding tot iets negatiefs was? Eva werd verleidt om iets goeds te doen. Adam en Eva leefden in gemeenschap met God. Beter dan dat kan je het niet krijgen. Toen kwam de slang die haar vertelde dat ze als God zou worden als ze alleen maar van die vrucht at.

Eva nam niet van die boom omdat ze God wilde afwijzen! Integendeel, ze nam van die boom omdat het haar goed leek om dat onderscheid tussen goed en kwaad te bezitten. Zo had ze een veel duidelijker gedragssysteem voor goed en kwaad, waarbij ze haar eigen vrije keuze om God te dienen duidelijk kon laten uitkomen. Haar idee was dus dat ze nu met haar eigen vrije wil de juiste keuzes voor God kon maken. Een behoorlijke instinker! Hier heb je de start van die schijn van godsvrucht!

Die eerste zonde was dus een poging om iets goeds te doen. Met de morele keuze tussen goed en kwaad zou ze steeds meer op God gaan lijken. Een groei die in die ethisch ‘christelijke’ prediking nog altijd doorklinkt. Die prediking levert een schijn van godsvrucht op, waardoor men keuzes maakt om goed te leven voor God.

God heeft jou nooit geroepen om je nu helemaal te richten op goede daden. (Ik weet het. Dit klinkt weer erg revolutionair binnen het christelijke denken) God zoekt bij jou niet die pogingen om toch vooral niks met het kwaad te maken te hebben. Godsvrucht (Het goede ontzag voor God) ligt simpelweg vast in de Persoon van Christus Jezus! Dat is wat Paulus in deze tekst aangeeft. Waarom zouden we dat negeren? Het idee om dat te kunnen bereiken door uit de buurt van kwaad te blijven en telkens goede dingen te doen is diezelfde instinker, waar Eva ook in getrapt is (met hopeloos resultaat).

Godsvrucht (Ontzag voor God) draait niet om ons. Godsvrucht draait niet om goed gedrag. Godsvrucht draait niet om het zelf uitdokteren hoe je God een plezier kan doen. Het geheim van godsvrucht is de Persoon van de opgestane en verheerlijkte Christus Jezus, die jouw leven is! Hij is de kracht van godsvrucht!

De grootste instinker aller tijden is vrome godsdienst. Al haal je voor alle eisen een tien plus, dan nog blijft het feit als een paal boven water staan:
2 Corinthe 3:6 De letter doodt, maar de Geest maakt levend.
Alleen Christus bevredigt jouw dorstige ziel!
Johannes 4:14 Wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen tot in de aioon, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat opspringt tot in het leven van de aioon.
Paulus sprak 2000 jaar terug al over onze tijd.
2 Timotheus 3: 1-5 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen … zijn, ……. die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben;

Een hele reeks kenmerken noemt Paulus op. Het loopt allemaal uit op dit kernpunt: Een schijn van godsvrucht. Dat is als het ware het middelpunt van elk verder gedrag. De mensen zouden nog best vroom en godsdienstig overkomen, maar de authentieke kracht ontbreekt. Maar:
1 Timotheüs 3:16 De “VERBORGENHEiD” (MUSTERION) van de godsvrucht is groot: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees,
Wat een heerlijke boodschap van overvloeiende rijkdommen van genade is deze boodschap van de verborgenheid van de godsvrucht! Het is de boodschap van Christus, die in het vlees gekomen is.

Hoed je daarom ook voor de ontkenning van deze boodschap!
1 Johannes 4:1-3 Geliefden, gelooft nou niet elke geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want veel valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kennen jullie de Geest van God: elke geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; En elke geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is niet uit God; maar dit is de geest van de antichrist, van die geest hebben jullie gehoord, dat hij komen zal, en hij is nu al in de wereld.

Nee, wij leven niet in een tijd van profeten en ook niet in een tijd van zogenaamde gezalfden (Christussen & antichristussen). Dat hoort allemaal thuis in de komende dag des Heren, wanneer de tijd van de verborgen gemeente, die nieuwe mens, het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is, voorbij is. Dan gaat God verder met Zijn aardse volk Israel en dan zullen deze aards, uiterlijke zaken ook weer plaatsvinden. Maar hier zien we wel waar de ontkenning van de verborgenheid van de godsvrucht op uitloopt. De verborgenheid van de godsvrucht is nou juist de persoon van Christus, die in het vlees gekomen is. Maar de tijd van de geest van antichrist zal komen en die zal nou juist deze boodschap radicaal ontkennen. Logisch, dat past niet in Zijn godsdienstig plaatje. Hoed je dus voor leringen die deze boodschap niet in hun godsdienstig plaatje vinden passen.

Christus Jezus, Hijzelf is de verborgenheid van de godsvrucht, het goede ontzag voor God. We mogen genieten van het leven dat Hij werkt in een ieder van ons. Dat is Zijn overvloeiende rijkdom van genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende