U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De verborgenheid van het geloof

1 Timotheüs 3:9 De diakenen bewaren de “VERBORGENHEiD” (MUSTERION) van het geloof.
Er valt van alles en nog wat te zeggen over diakenen, zoals bijvoorbeeld kerkelijke ambten, e.d. Dat laat ik met plezier allemaal eventjes liggen omdat we dan helemaal niet aan het onderwerp in deze tekst toekomen. Wat is dan het echte onderwerp hier? Dat is de taak van het bewaren van de verborgenheid van het geloof.

De Bijbel spreekt over diverse diakenen. Dat gaat een beetje verloren in de vertalingen omdat de vertalers telkens keken of ze iets als een ambt voor de kerk zagen. Als ze dat zagen kreeg het de vertaling “diaken”. Zagen ze iets anders, of vonden ze dat het niet paste om het zo te vertalen, dan werd het vertaald met “dienstknecht”. Een voorbeeld, waarbij ze het niet vonden passen is in de volgende tekst:
Romeinen 16: 1 Ik beveel Febe, onze zuster, tevens dienares (in het Grieks niet het vrouwelijke, maar het gebruikelijke mannelijke zelfstandig naamwoord voor diaken) van de gemeente te Kenchreeën, bij jullie aan,
Febe was een diaken van de gemeente. In die gemeentelijke dienst moest men (dus ook de mannen) haar bijstaan.

Febe valt dus in de gebruikelijke categorie van diakenen van de gemeente:
Filippenzen 1:1 De heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen,
1 Timotheüs 3:8 De diakenen moeten eerbaar zijn,
1 Timotheüs 3:12 De diakenen moeten mannen van één vrouw zijn en hun kinderen en hun eigen huizen goed besturen.

Jezus Christus is de diaken voor het joodse volk
Romeinen 15:8 Ik zeg, dat Jezus Christus een diaken geworden is van de besnijdenis,
Bij diaconie kijkt men meestal niet zo tegen Christus Jezus aan. En dan ook nog helemaal uitsluitend voor het Joodse volk. Ook Paulus primaire dienst was als diaken van het Nieuwe Verbond. Hier legt hij uit dat dit het werk van God is.
2 Corinthiërs 3:5-6 Onze bekwaamheid is van God, Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om diakenen te zijn van het Nieuwe Verbond,

Na Handelingen ontving Paulus de openbaring van de verborgenheid betreffende de nieuwe mens, het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is. Zo werd Paulus een speciaal diaken van het evangelie voor de verborgen gemeente
Efeziërs 3:7 Het evangelie, waarvan ik een diaken geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht.
Colossenzen 1:24-25 De gemeente, haar diaken ben ik geworden,

Eén ding loopt door alles heen. Zowel onder het nieuwe verbond met Israel als binnen het lichaam van Christus staat de boodschap, die toevertrouwd is aan deze diakenen centraal. De boodschap van het geloof.
1 Corinthiërs 3:5 Wie is Paulus, en wie is Apollos, anders dan diakenen, door wie jullie geloven,
Colossenzen 1:23 Aangezien jullie in het geloof blijven, gegrond en vast en je niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat jullie gehoord hebben en dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een diaken geworden ben.
1 Timotheüs 3:9 De diakenen bewaren de “VERBORGENHEiD”
(MUSTERION) van het geloof.

Wat is die verborgenheid van het geloof dat deze diakenen is toevertrouwd en dat zij mogen bewaren? In de derde studie van “MUSTERION” besprak ik de verborgenheid van het evangelie van Paulus. We doken in de blijde boodschap van de Romeinenbrief en stuiten op onze rechtvaardiging door het geloof van Jezus Christus.
Romeinen 3:22 De rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot in allen,
Romeinen 3:26 God betoont Zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, zodat Hij rechtvaardig is, en hem rechtvaardigt, die uit het geloof van Jezus is.

Onze rechtvaardiging is op grond van het feit dat Christus Jezus God de Vader volledig geloofde/vertrouwde. Het was het werk van God, de Vader, in Zijn Zoon waardoor wij allen gerechtvaardigd worden. Totaal geen enkel werk van ons mensen.

De verborgenheid van het Evangelie van Paulus was vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel terug te vinden, namelijk dat de mens gerechtvaardigd wordt op grond van het geloof van Christus Jezus. Maar die verborgenheid was in al de tijden van de aionen verzwegen. Het gevolg was dat de godsdienstige Joden wel degelijk op zoek gingen naar gerechtigheid, maar op de verkeerde plekken zochten.
Romeinen 9: 31-32 Israël, dat een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het niet op grond van geloof, maar op grond van werken gebeurde.

De verborgenheid van het geloof is een verborgenheid omdat de boodschap van dat evangelie verzwegen is.
Romeinen 16:25-26 Hem nu, die machtig is u te bevestigen, naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, volgens de openbaring van de “VERBORGENHEID” (MUSTERIOU), die in de tijden van de aionen verzwegen is geweest, maar die nu is geopenbaard,
Nu is de boodschap van het geloof van Jezus Christus weer helemaal openbaar en wat gebeurt er? Net als bij Israel wordt het ook door ons als christenheid weer verzwegen. Daarom heeft God zowel onder het Nieuwe Verbond met Zijn verbondsvolk Israel als binnen die nieuwe mens, het lichaam van Christus, speciale diakenen geschonken met de taak om die verborgenheid van het geloof te bewaren.

1 Timotheüs 3:9 De diakenen bewaren de “VERBORGENHEiD” (MUSTERION) van het geloof.
Het “bewaren” of “houden” is niet maar een ergens wegstoppen. Het is een beschermend in de handen houden. Het is een “behouden” in de zin van het met je hele hebben en houwen aanhangen. Het is een enorm intens verbonden zijn met.

De twee eerste keren dat er sprake is van dit “bewaren”, dan gaat het over de zwangerschap van Maria.
Mattheüs 1:18 Zij werd zwanger “BEWAARD” bevonden uit de Heiligen Geest.
Mattheüs 1:23 Ziet, de maagd zal
zwanger “BEWAARD” worden, en een Zoon baren,
Dat was echt niet de bedoeling van even wegstoppen. Nee, Christus Jezus moest openbaar komen. Daar was ze zwanger van. Nou, dat bewaarde ze goed.

Door alle tijden heen zal deze verborgenheid van het geloof veilig bewaard en verkondigd blijven. God heeft zijn diakenen om daarover te waken. Het geloof is een verborgenheid. Nog altijd wordt het als iets belachelijks bekeken (en dat zeker niet alleen door ongelovigen) of men heeft de boodschap van het geloof omgebogen naar een werkboodschap, waarbij de gelovige geweldige geloofsprestaties moet leveren. Ja, werkelijk, de boodschap van het geloof van Christus Jezus is voor velen nog altijd een verborgenheid. Maar God heeft Zijn diakenen in alle tijden om die heerlijke boodschap van genade veilig te bewaren en openbaar te maken. Genade wordt nooit onder werken bedolven, hoezeer de vrome mensheid er ook tegenaan werkt. Genade krijgt men er nooit onder gewerkt. Telkens komt die onvoorwaardelijke genade er weer bovenuit. Het zal altijd blijven overstromen. Overvloeiende genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende