U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Groei Naar Volwassenheid of Groei In Kennis?

Filippi 1: 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
De bekering van Lydia en haar hele bedrijf en hun doop. De bevrijding van een boze geest. De wonderlijke bevrijding uit de gevangenis en de bekering van de gevangenbewaarder en zijn gezin. Dit is de start aan die gemeenschap van het evangelie wat zo kenmerkend Nieuw Verbonds was. Paulus had in deze tekst dus een plekkie bij uitstek om aan te geven dat er een verandering was opgetreden. Maar zoals de Bijbel herhaaldelijk stelt dat Gods roeping onberouwelijk is, zo geeft Paulus hier juist aan dat God dit goede werk ten einde toe zal voortzetten. Een goed werk van bevrijding van bezetenheid (Koninkrijk). Een goed werk van wonderlijke bevrijding uit gevangenschap (Koninkrijk).

Zou dit een geheimenisbrief zijn, dan had dat hier ook maar enigszins vermeld moeten staan omdat de hele indruk hier eentje is van Koninkrijksverkondiging en een voortzetting daarvan. Nergens enige aanwijzing dat Israel tijdelijk aan de kant gezet is. Nergens is er letterlijk sprake van de Gemeente, het Lichaam van Christus. Nergens wordt gesproken over dat ene nieuwe maaksel (gedicht) van God, dat gezamenlijk die ene nieuwe mens vormt. Deze brief is kenmerkend een Koninkrijksverkondiging, zowel in leer als in adressering.

We hebben het eerste deel van dit punt nu wel bekeken. Nu blijven er nog twee delen te gaan:
2. Het enkele feit dat er een begin aan Gods werk in de gelovige is, een voortzetting en een totdat, geeft aan dat er sprake is van groei in de gelovige. Dus geen volwassenheid direct bij de roeping.
3. Het vermelden van de dag van Christus Jezus houdt een aardse verwachting van Christus wederkomst naar de aarde in en niet de bovenhemelse verwachting van een verschijnen met Christus in heerlijkheid.

We pakken maar eerst het tweede deel op. Naast dat het in Handelingen overduidelijk begint als Nieuw Verbondswerk is hier ook duidelijk sprake van een groei van de gelovige. Er is hier sprake van een werk in uitvoering dat doorgaat totdat Christus wederkomt naar deze aarde. Het draait hier niet om een groei in kennis van wat reeds volwassen het bezit van de gelovige is, zoals dat betrekking heeft op ons binnen het Lichaam van Christus.

In deze brief is geen sprake van een volwassenheid, een volmaaktheid die reeds een feit is in Christus Jezus, zoals dat overduidelijk getekend wordt in de Efeze en Colosse brief.
Efeze 1: 23 Zijn [Christus] lichaam, de volheid van Hem, die alles in allen volmaakt
Colosse 2: 9-10 In Christus woont al de volheid van de godheid lichamelijk en jullie hebben de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.
In de kenmerkende geheimenisbrieven is de hele volheid in één keer ontvangen.

Binnen het geheimenis is onze groei niet in wie we zijn of wie we worden, maar in de kennis van wie we nu reeds volmaakt zijn in Christus.
Efeze 1: 18-19 Verlichte ogen van jullie harten, zodat jullie weten, welke hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte van Zijn macht,
Efeze 2: 13 totdat wij allen … de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus.
Colosse 1:10 Om op te groeien in de bovenkennis van God.
Colosse 2: 2 opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht,

De volmaaktheid in Christus is onder het geheimenis Gods plan voor elk mens.
Colosse 1: 28 Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.

Er valt voor ons onder het geheimenis niks meer te groeien. Behalve natuurlijk dat voor velen de ogen daarvoor nog gesloten zijn. Groei in de kennis van wie ik ben of wie jij bent is er dus wel degelijk. Maar de volkomenheid is in Christus reeds bereikt.
Hier in Filippi is die volkomenheid niet aanwezig. Er is een groei totdat de Heer weer komt. Zo’n groei is nou juist wel kenmerkend voor de Koninkrijksprediking onder het Nieuwe Verbond. Bij Christus wederkomst op aarde zullen zij de volmaaktheid ontvangen.

De groei onder het Nieuwe Verbond.
Lukas 17:5 De apostelen zeiden tegen de Here: Geef ons meer geloof.
Johannes 15:2 Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht zal gaan dragen.
1 Thessalonica 4:1 Verder, broeders, vragen wij en vermanen wij jullie in de Here Jezus, dat jullie, zoals jullie van ons vernomen hebben, hoe jullie moeten wandelen en God behagen, zoals jullie ook inderdaad wandelen, en dat nog meer doen.
1 Thessalonica 4:9-10 Over de broederliefde is het niet nodig dat ik jullie schrijf; immers, jullie hebben zelf van God geleerd elkaar lief te hebben; Jullie doen dat dan ook ten aanzien van alle broeders in geheel Macedonië. Maar wij vermanen jullie, broeders, dit nog veel meer te doen,
2 Thessalonica 1:3 Wij horen God altijd om jullie te danken, broeders, zoals gepast is, omdat jullie geloof zeer toeneemt en de liefde van jullie allemaal naar elkaar toe sterker wordt,
1 Petrus 2:2 Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat jullie daardoor zullen opgroeien tot zaligheid,
2 Petrus 1:5-10 Schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door jullie geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens allen. Want als deze dingen bij jullie aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij je niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus. Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Beijvert je daarom des te meer, broeders, om jullie roeping en verkiezing te bevestigen; want als jullie dit doen, zullen jullie nooit struikelen.

Slechts een greep uit de voorbeelden van de persoonlijke en gezamenlijke groei van de gelovigen onder het Nieuwe Verbond. Dit onderwerp zullen we herhaaldelijk terugvinden in Paulus brief aan Filippi. Voorlopig laat ik het even bij deze duidelijke tegenstelling.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende