U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De diverse roepingen

Gods genade werkt in elke huishouding van God. Punt uit! Maar niet elke huishouding van God functioneert hetzelfde. Het kan net zo verschillend zijn als dat mijn huishouding niet te vergelijken is met de huishouding van één van mijn kinderen, of de huishouding van mijn ouders. Heeft mijn buurman een totaal andere culturele achtergrond, dan kan je er verzekerd van zijn dat zijn huishouding totaal anders in elkaar steekt dan die van mij. Zo is het ook met de diverse huishoudingen van God.

Elke huishouding van God heeft een eigen roeping. Ik zet enkele verschillende roepingen eens even op de rit.

A: De aardse Nieuw Verbond roeping van Israel en de heidenen.
Romeinen 8:30 Die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd;
Romeinen 9:11 Het verkiezend plan van God zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan, dat Hij riep.
Romeinen 9:24 Wij zijn dat, die Hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen,
1 Corinthe 1:9 God is trouw, door wie jullie zijn geroepen tot in gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.
1 Corinthe 1:26 Ziet slechts, broeders, wat jullie waren, toen jullie geroepen werden:
Galaten 1:6 Het verbaast mij, dat jullie zo snel van degene, die jullie door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie,
Galaten 5:13 Jullie zijn geroepen, broeders, om vrij te zijn;
1 Thessalonica 2:12 God waardig wandelen, die jullie roept tot zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid.
1 Thessalonica 4:7 God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging.
1 Thessalonica 5:24 Die jullie roept, is trouw; Hij zal het ook doen.
2 Thessalonica 1:11 dat onze God jullie de roeping waardig acht,
2 Thessalonica 2:14 Hij heeft jullie door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus.
1 Petrus 1:15 Zoals Hij, die jullie geroepen heeft, heilig is, worden jullie ook zelf heilig in al jullie wandel;
1 Petrus 2:9 Jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk God ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die jullie uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:
1 Petrus 2:21 Hiertoe zijn jullie geroepen, …, opdat jullie in zijn voetstappen zouden treden;
1 Petrus 3:9 Jullie zijn hiertoe geroepen, dat jullie zegen zouden beërven.
1 Petrus 5:10 De God van alle genade, die jullie in Christus geroepen heeft tot de heerlijkheid van Zijn aioon,
2 Petrus 1:3 Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht;
2 Petrus 1:10 Beijvert je daarom des te meer, broeders, om je roeping en verkiezing te bevestigen;

B: De hemelse Nieuw Verbond roeping van de gemeente van de eerstelingen.
Filippi 3:14 De prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.
1 Timotheus 6:12 Grijp het leven van de aioon, waartoe jullie geroepen zijn.
2 Timotheus 1:9 die ons gered heeft en geroepen met een heilige roeping,
Hebreeën 3:1 Deelgenoten aan de hemelse roeping,
Hebreeën 5:4 Men wordt ertoe geroepen door God,
Hebreeën 9:15 De geroepenen, die de belofte van de erfenis van de aioon ontvangen zouden.
Hebreeën 11:8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen,

C: De boven hemelse roeping van de gemeente, het Lichaam van Christus.
Efeze 1:18 Zodat jullie weten, welke hoop Zijn roeping wekt,
Efeze 4:1 Wandel waardig aan de roeping, waarmee je geroepen bent,
Efeze 4:4 Zoals jullie ook geroepen zijn in de ene hoop van jullie roeping,
Colosse 3:15 De vrede van Christus, tot welke jullie tot in één lichaam geroepen zijn,

Iemand die door de Heer geroepen is binnen de huishouding van het Nieuwe Verbond promoveert niet op de één of andere manier naar een andere roeping. God komt er niet op terug.
Romeinen 11:29 De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.
1 Corinthe 7:17 Laat ieder zo leven, als de Here hem toebedeeld heeft, zo, als God hem geroepen heeft.
1 Corinthe 7:20 Ieder blijft in die roeping, waarin hij was, toen hij geroepen werd.
1 Corinthe 7:24 Iedereen blijft voor God in die toestand, waarin hij werd geroepen.

Toen het geheimenis geopenbaard werd, toen werd dus ook niet zomaar bij deze gelovigen onder het Nieuwe Verbond hun specifieke roeping afgenomen. Het bleef naast de Nieuwe Mens (Efeze 2: 15), het Lichaam van Christus, gewoon functioneren. Dat is ook de reden waarom ik denk dat de brief aan Filippi, de 1e en 2e Timotheusbrief en de Titusbrief gewone Nieuw Verbondsbrieven zijn.

Natuurlijk is er ook wel een verschil gekomen voor die Nieuw Verbonds synagogen. De tongen en profetieën zijn verstomd. De deelsgewijze kennis heeft afgedaan. Het volkomene is ook voor die huishouding van God gekomen en ook voor hen blijft dus geloof, hoop en liefde (1 Corinthe 13: 8-10). Maar de typische aardse kenmerken zijn gebleven. Het geloof, wat bij hen gebleven is, uit zich ook in aardse zegeningen. Ook de hoop, die gebleven is nadat dit volkomene gekomen is, is helemaal gericht op een aardse toekomst. Dergelijke zaken vind je dan ook terug in deze brieven (Filippi, 1 & 2 Timotheus en Titus).

Om nog meer kijk op de duidelijke verschillen en hun practische consequenties te krijgen verwijs ik naar eerdere studies:
De Adressering 1
De Adressering 2
De Adressering 3
De Adressering 4
De Adressering 5
De Adressering 6

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende