U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Jezus Wederkomst Als Redder

We pakken weer het volgende punt uit mijn lijstje. Dat is punt 21. De verwachting is nog steeds Jezus spoedige wederkomst naar de aarde.
Filippi 3: 20 Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Redder verwachten,
Filippi 4: 5 De Here is nabij.

Hier heb ik gelijk twee teksten uit deze brief bij elkaar geplakt omdat ze hetzelfde onderwerp hebben. De verwachting van Jezus spoedige wederkomst. Die tweede tekst bewaren we echter voor de volgende studie. We nemen nu eerst de eerste tekst onder de loep.
Heel letterlijk staat hier: ‘De politiek in hemelen is van ons, uit welke wij ook Redder en Heer Jezus Christus verwachten.

Eigenlijk is deze tekening dat de gelovigen hier deel hebben aan die hemelse politiek of dat hemels burgerschap. Iedereen met een kijk op het geheimenis ziet dit vrijwel uitsluitend als een verwijzing naar onze bovenhemelse positie. Dit heb ik jarenlang zelf zo verkondigd. Dan zou dit echter weer opnieuw een tamelijk geïsoleerde tekst zijn met geen raakvlakken naar andere Bijbelgedeelten. Hier gaat het echter om een politiek of burgerschap hier op aarde, dat zijn wezen of centrum in de hemelen heeft.

Voorbeelden van die hemelse politiek.
Mattheus 6:20 Verzamel je schatten in de hemel,
Mattheus 19:21 Als je volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop je bezit en geef het aan de armen, en je zult een schat in de hemelen hebben,
Lukas 12:33 Maak je beurzen, die niet oud worden, een schat, die nooit opraakt, in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot ze schaadt.
Galaten 4:26 Het hemelse Jeruzalem is vrij;
Hebreeën 12:22 Jullie zijn genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem,
1 Petrus 1:4 Een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor jullie,
Openbaring 21:10 Hij toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, neerdalende uit de hemel, van God;

Dat de plek waar dat burgerschap of die politiek beoefend wordt hier op aarde is blijkt overduidelijk aan de toevoeging: ‘Waaruit wij ook de Here Jezus Christus verwachten’.
Waaruit’, dat is het Griekse woordje ‘ek’. Deze gelovigen verwachten de Here Jezus Christus dus niet als Redder tot in die hemelse politiek. Dan had er het Griekse woordje ‘eis’ moeten staan. Dit zijn dus gelovigen die de Heer Jezus Christus als redder naar de aarde verwachten.

Onze bovenhemelse positie wordt niet gezien. Het feit dat bij Christus verschijning wij met Hem verschijnen staat ook haaks op de gedachte dat wij Hem hier op aarde zouden verwachten als Redder..
Colosse 3: 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen jullie ook met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Als we beide uitspraken (Filippi 3: 20/21 & Colosse 3: 4) voor onszelf als geheimenis laten staan, dan zijn we verplicht van twee toekomstbeelden voor ons als gelovigen binnen het geheimenis uit te gaan.
1. Wat we in Colosse 3: 4 vinden. Wie gestorven is, staat op en deelt lichamelijk dus ook in die positie die hij nu geestelijk al heeft in de bovenhemelse in Christus. Waar de Heer zelf verschijnt, daar verschijnt hij ook.
2. Wat we in Filippi 3: 20/21 vinden. Wie nog niet gestorven is, verwacht de wederkomende Heer naar deze aarde. Zijn lichaam zal veranderen, zoals 1 Corinthe 15 het ook aangeeft. De nog niet gestorven gelovigen zouden de wel reeds gestorven gelovigen dan dus terugzien in de wederkomende Heer.

Het lijkt mijzelf vanzelfsprekender dat de beschrijving in Colosse 3 betrekking heeft op het hele lichaam van Christus, waar wij toe behoren. Ikzelf vermoed dan ook dat de politiek van de hemelen wijst op dat Nieuwe Jeruzalem, dat van de hemel naar de aarde nederdaalt. Het is niet de plek boven alle hemelen, waar Christus momenteel met Zijn lichaam, de Gemeente, vertoeft.
Efeze 4:10 Hij, die neergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.

Deze toekomstverwachting van de komende Redder/Koning bevat dus alle kenmerken van een Nieuw Verbondsprediking. Het valt helemaal binnen het plaatje.
1 Corinthe 15: 51-53 Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
1 Thessalonica 4: 16-17 De Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin van God, neerdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

Het verwelkomingcomité gaat de Heer tegemoet in de lucht om Hem naar de aarde te begeleiden. Dat levert op aarde meerdere groepen op:
1. Deze gelovigen die hun redding (plaats binnen het Koninkrijk) bewerkt hebben met vreze en beven.
2. De volkeren, die onder de macht en heerschappij van de Koning binnen het koninkrijk zullen leven.
3. Zij die wel binnen dat Koninkrijk zullen leven, maar toch tot zonde komen en evenals Ananias en Safira zullen sterven.
4. Zij die zich buiten het Koninkrijk, maar wel op aarde zullen bevinden.

Deze uitspraak in Filippi 3: 20/21 past dus naadloos binnen de hoop van het Nieuwe Verbond en heeft niets met onze toekomst in Christus te maken.
Wat is wel onze hoop?
Colosse 3: 1-4 Aangezien jullie met Christus zijn opgewekt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want jullie zijn gestorven en je leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen jullie ook met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Naar aanleiding van de komst van Jezus als Redder helpt een goed inzicht in een totaaloverzicht van Gods reddingsplan:
Reddingsplan Nieuwe Testament

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende