U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Hemelse Roeping

We zijn in onze vorige studie al begonnen aan punt 20.
Het jagen naar het doel is aan alle kanten terug te vinden binnen de boodschap van het Nieuwe Verbond. Het tekent weer een groei, een ontwikkeling, terwijl de gelovige binnen het geheimenis juist als volwassen zoon getekend wordt.
Filippi 3: 14 Vergetende wat achter mij ligt en mij uitstrekkende naar wat voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.
De beide woorden ‘Jagen’ & ‘Doel’ hebben we inmiddels al onder de loep genomen. Deze studie vullen we met het onderzoeken van twee woorden: ‘Roeping’ & ‘Van Boven’.

Er zijn meerdere roepingen. Een roeping is onberouwelijk. God komt er dus niet op terug. Je blijft in de roeping, waarin je geroepen bent. Grofweg kan je van drie verschillende roepingen spreken. Hier plakken we voor de volledigheid er nog vier aan vast en zo komen alle zeven roepingen in het Nieuwe Testament langs.

A: De aardse Nieuw Verbond roeping van Israel en de heidenen.
Romeinen 8:30 Die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd;
Romeinen 9:11 Het verkiezend plan van God zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan,
dat Hij riep.
Romeinen 9:24 Wij zijn dat, die
Hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen,
Romeinen 11:29 De genadegaven en
de roeping van God zijn onberouwelijk.
1 Corinthe 1:9 God is trouw,
door wie jullie zijn geroepen tot in gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.
1 Corinthe 1:26 Ziet slechts, broeders, wat jullie waren,
toen jullie geroepen werden:
1 Corinthe 7:17-18 Laat ieder zo leven, als de Here hem toebedeeld heeft, zo, als
God hem geroepen heeft. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. Is iemand als besnedene geroepen, dan laat hij dat niet verhelpen; is iemand als onbesnedene geroepen, dan laat hij zich niet besnijden.
1 Corinthe 7:20 Ieder blijft in
die roeping, waarin hij was, toen hij geroepen werd.
1 Corinthe 7:24 Iedereen blijft voor God in die toestand, waarin
hij werd geroepen.
Galaten 1:6 Het verbaast mij, dat jullie zo snel van
Degene, die jullie door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie,
Galaten 5:13 Jullie
zijn geroepen, broeders, om vrij te zijn;
1 Thessalonica 2:12
God waardig wandelen, die jullie roept tot zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid.
1 Thessalonica 4:7
God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging.
1 Thessalonica 5:24
Die jullie roept, is trouw; Hij zal het ook doen.
2 Thessalonica 1:11 dat onze God jullie
de roeping waardig acht,
2 Thessalonica 2:14
Hij heeft jullie door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus.
1 Petrus 1:15 Zoals
Hij, die jullie geroepen heeft, heilig is, worden jullie ook zelf heilig in al jullie wandel;
1 Petrus 2:9 Jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk God ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van
Hem, die jullie uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht:
1 Petrus 2:21 Hiertoe zijn jullie
geroepen, …, opdat jullie in zijn voetstappen zouden treden;
1 Petrus 3:9 Jullie zijn hiertoe
geroepen, dat jullie zegen zouden beërven.
1 Petrus 5:10
De God van alle genade, die jullie in Christus geroepen heeft tot de heerlijkheid van Zijn aioon,
2 Petrus 1:3 Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van
Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht;
2 Petrus 1:10 Beijvert je daarom des te meer, broeders, om
je roeping en verkiezing te bevestigen;

B: De hemelse Nieuw Verbond roeping van de gemeente van de eerstelingen.
Filippi 3:14 De prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.
1 Timotheus 6:12 Grijp het leven van de aioon,
waartoe jullie geroepen zijn.
2 Timotheus 1:9
die ons gered heeft en geroepen met een heilige roeping,
Hebreeën 3:1 Deelgenoten aan
de hemelse roeping,
Hebreeën 5:4 Men wordt ertoe
geroepen door God,
Hebreeën 9:15
De geroepenen, die de belofte van de erfenis van de aioon ontvangen zouden.
Hebreeën 11:8 Door het geloof is Abraham,
toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen,

C: De boven hemelse roeping van de gemeente, het Lichaam van Christus.
Efeze 1:18 Zodat jullie weten, welke hoop Zijn roeping wekt,
Efeze 4:1 Wandel waardig aan
de roeping, waarmee jullie geroepen zijn,
Efeze 4:4 Zoals jullie ook
geroepen zijn in de ene hoop van jullie roeping,
Colosse 3:15 De vrede van Christus, tot welke jullie
tot in één lichaam geroepen zijn,

Dan nog enkele aparte roepingen:
D: Roeping van de Zoon van God.
Mattheus 2:15 Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen,

E: Roeping van de aardse discipelen onder het Nieuwe Verbond.
Mattheus 4:21 Terwijl ze bezig waren hun netten in orde te brengen, en Hij riep hen.
Markus 1:20 Terstond
riep Hij hen.

F: Roeping van zondaars onder het Nieuwe Verbond.
Mattheus 9:13 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
Markus 2:17 Ik ben niet gekomen rechtvaardigen
te roepen, maar zondaars.
Lukas 5:32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen
te roepen, maar zondaars, tot bekering.

G: Paulus persoonlijke roeping.
Galaten 1:15 Toen het Hem, die mij van de schoot van mijn moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had,

Voordat we nu weer een stap verder gaan in deze tekst komt hier nog eens de tekst zelf.
“Ik jaag naar het doel tot in de prijs van de naar boven roeping van de God in Christus Jezus.”

Er is nog iets wat opvalt. De richting van de roeping hier. ‘Naar boven’ of ‘van boven’.
Galaten 4:26 Het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder.
Dit is een bijzonder opvallende tekst met ditzelfde Griekse grondwoord, nu vertaald met ‘hemelse’. Letterlijk is het dus het Jeruzalem dat boven is. De hemelse roeping onder het Nieuwe Verbond. De roeping, die hier in Filippi dus vermeld wordt is dus duidelijk de hemelse roeping onder het Nieuwe Verbond, waar met name de Hebreeënbrief ruimschoots op in gaat.

Voor nog een verder onderzoek van de diverse roepingen zijn hier nog wat links om op te clicken:
De diverse roepingen
De Hemelse & Bovenhemelse Roeping

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende