U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Gods Gerechtigheid

Nu is punt 18 aan de beurt.
Gerechtigheid op grond van het geloof van Christus tegenover gerechtigheid op grond van werken van de wet. Dit is een tegenstelling die voortdurend in de brieven van het Nieuwe Verbond terug komt. Ook bij de nieuwe mens, het Lichaam van Christus, vind je gerechtigheid, maar dan vanzelfsprekend zonder die tegenhanger.
Filippi 3: 9 Dat ik in Hem mag blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof van Christus,

Paulus spant zich hier in om Gods gerechtigheid door het geloof van Christus te bezitten. Binnen het Nieuwe verbond heb je telkens de terugblik op gerechtigheid door de werken van de wet onder de bediening van de wet, het oude verbond.. Daar tegenover staat de gerechtigheid die verkregen wordt door het geloof van Christus onder het Nieuwe Verbond. Hier wordt dus de gerechtigheid van de wet verkregen door het geloof van Christus en niet door de vergeefse menselijke inspanningen, die altijd werken van de wet genoemd worden.

Paulus tekent hier in de Filippibrief de weg die een gelovige onder het Nieuwe Verbond gaat. Die spant zich in om niet volgens dat oude patroon (werken van de wet) gerechtigheid te verkrijgen, maar via de nieuwe weg door het geloof van Christus. Die gerechtigheid uit zich in het feit dat daar waar de Geest de leiding heeft, de eis van de wet (dit heet letterlijk 'de gerechtigheid van de wet') in de gelovigen vervuld wordt. Terwijl de gelovige volgens dat oude patroon daar zelfs niet aan toe komt.
Romeinen 8: 3-4 Wat de wet niet kon, omdat zij zwak was door het vlees; God heeft, door Zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat van de zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis [Letterlijk: de gerechtigheid] van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Nou blijkt er een compleet verschil te zitten tussen de gerechtigheid die, hoewel het een product van het geloof van Christus is, toch verkregen dient te worden onder het Nieuwe Verbond door Paulus zelf (en natuurlijk de andere gelovigen) en de gerechtigheid waar de leden van het Lichaam van Christus deel aan krijgen puur op grond van genade. Dat is het verschil in gerechtigheid tussen het Nieuwe Verbond en de nieuwe mens in Efeze.
Efeze 4:24 De nieuwe mens…, … geschapen in waarachtige gerechtigheid,

Hier komen de andere kenmerkende Nieuwe Verbondsteksten met gerechtigheid:
Romeinen 3:21-22 Thans is buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden, en wel gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus,
Romeinen 4:5 Hem, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze
rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid,
Romeinen 4:6 David spreekt de mens zalig, aan wie God
gerechtigheid toerekent zonder werken:
Romeinen 4:13 Niet door de wet had Abraham of zijn nageslacht de belofte, dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door
gerechtigheid van het geloof.
Romeinen 9:31 Israel, hoewel het
een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen.
Romeinen 10:4 Christus is het einde van de wet, tot
gerechtigheid voor een ieder, die gelooft.
Romeinen 10:5-6 Mozes schrijft: De mens, die
de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus:
2 Corinthe 3:9 Indien de bediening, die veroordeling brengt
[werken der wet], heerlijkheid was, veel meer is de bediening, die rechtvaardigheid brengt [geloof], overvloedig in heerlijkheid.
Galaten 2:21 Indien er
gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.
Galaten 3:21 Indien er een wet gegeven was, die levend kon maken, dan zou inderdaad uit een wet
de gerechtigheid voortgekomen zijn.

Dat binnen het Nieuwe Verbond gerechtigheid van God door het geloof van Christus voortdurend het antwoord is op de eigen menselijke werken van de wet, is eigenlijk wel vanzelfsprekend omdat in al deze brieven Israel de vooraanstaande plek inneemt. Dat doet Israel dan ook duidelijk in deze brief aan Filippi.

In de huishouding van genade, het Lichaam van Christus, de nieuwe mens, vinden we dit gerechtigheid afzetten tegenover werken van de wet totaal niet. We leven als gelovigen vanuit wie we reeds zijn in Christus. Tezamen zijn we die nieuwe mens.
Efeze 2:15 Christus heeft in Zichzelf vrede gemaakt, door de twee tot één nieuwe mens te scheppen,
Dat is een voldongen feit, waar we nu in de dagelijkse praktijk ook vanuit mogen leven.
Efeze 4:24 De nieuwe mens aangedaan hebbend, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Leef uit die identiteit. De nieuwe mens, die we gezamenlijk zijn, het Lichaam van Christus, de Gemeente. Hoe is die unieke eenheid geschapen? In waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Daar streven we niet naar, zoals Paulus in Filippi 3. Daar leven we uit. Het is ook geen gerechtigheid meer als antwoord op iets anders. Het is het zuivere product.
Efeze 5:9 De vrucht van het licht bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid,

Onze gerechtigheid is dus waarachtige en loutere gerechtigheid. Bij ons geen tegengesteldheid met werken der wet, want de nieuwe mens staat buiten de wet.
Efeze 2: 15 In Zijn vlees heeft Christus de wet van de geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld.

Onder het nieuwe verbond is er juist de tegengesteldheid met de werken der wet omdat die wet in het Nieuwe |Verbond door de Geest bevestigd wordt.
Romeinen 3: 31 Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet.
Paulus inspanning in Filippi om de gerechtigheid door het geloof van Christus te bezitten, is feitelijk weer zo’n kenmerkende manier van de redding bewerken met vreze en beven. Typische Nieuw Verbonds taal.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende