U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Paulus Priesterdienst Onder Het Nieuwe Verbond

We gaan weer naar het volgende punt op mijn lijstje.
13. Paulus tekent zijn dienst in het voor Israel vertrouwde tempel/offerdienstplaatje.
Filippi 2: 17 Ook indien ik geplengd word bij de offerande en de eredienst van jullie geloof,

We hebben hier een uitdrukking, die voor ons als niet Joden eerst uitgelegd moet worden, terwijl het voor de Jood een heel vertrouwd gegeven was: ‘Geplengd worden bij de offerande en de eredienst’. Paulus tekent hier een relatie tussen zijn dienst en de typisch Joods Messiaanse offerdienst.

Dit verwijzen naar de Joodse offerdienst, wanneer Paulus over zijn eigen dienst spreekt, doet Paulus vaker.
2 Timotheus 4:6 Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur.
(Tussen haakjes: Ook deze brief ga ik nog bespreken i.v.m. de typische Koninkrijkskenmerken.)
Nou moeten we hier goed lezen!!! Er staat niet dat Paulus als plengoffer geofferd gaat worden en dat dit het tijdstip van zijn verscheiden is. Paulus zegt hier twee dingen:
1/ Nu: Reeds wordt hij al als plengoffer geofferd
2/ Toekomstig: Het tijdstip van zijn verscheiden staat voor de deur.

Paulus eigen dienst onder deze gelovigen tijdens zijn leven is dus een typisch Hebreeuwse offerdienst. In beide teksten gaat het over een plengoffer. Om nu het echte verband te doorzien pakken we onze tekst uit Filippi met het daaraan voorafgaande vers erbij.
Filippi 2: 16-17 Ik houd het woord van het leven vast, dat is mij ten roem tot in de dag van Christus, zodat ik niet vruchteloos mijn wedloop heb gelopen, en ook niet vruchteloos mij ingespannen heb. Maar ook indien ik geplengd word bij de offerande en de eredienst van jullie geloof, verblijd ik mij, en ik verblijd mij met jullie allen.

Het geplengd worden bij de offerande en de eredienst van hun geloof loopt hier dus parallel met Paulus vasthouden aan het woord van het leven, met de wedloop die hij loopt, met de inspanning die hij doet. Paulus noemt zijn dienst hier een plengoffer, oftewel een drankoffer dat bovenop het werkelijke offer geplengd, oftewel gesprenkeld, wordt.
Numeri 28:7 Het bijbehorend plengoffer zal zijn een vierde hin voor elk schaap; pleng een plengoffer van bedwelmende drank in het heiligdom voor Yahweh.
Numeri 28:14 De bijbehorende plengoffers zullen bestaan uit een halve hin wijn bij een stier, en een derde hin bij een ram,

Dit plengoffer is binnen de Joodse eredienst een letterlijke offerande dat bovenop de eredienst van hun geloof gebracht werd. Joodser kan het welhaast niet. Paulus zelf wordt hier aan dat letterlijke offer (de eredienst van hun geloof) als plengoffer toegevoegd. Wat Paulus hier dus het essentiële offer noemt is wat God in deze gelovigen in Filippi werkt. De dienst die hij onder hen heeft is slechts een plengoffer dat daaroverheen gesprenkeld wordt.

Nou hebben binnen het geheimenis allerlei extra offers buiten het werk van de Heer zelf eigenlijk nul komma nul waarde. Voor ons hoort een offerande als eredienst van ons geloof niet echt tot een gebruikelijke optie. We hebben dus ook niks met het brengen van offers. Maar dan vergeten we dat er binnen het Nieuwe Verbond nog allerlei offers voorkomen. In de profetieën komen we bijvoorbeeld in Ezechiël 45/46 het brengen van offers in het toekomende duizendjarig rijk weer als een heel gewone zaak tegen. Daar zal het geen bewijs van ongeloof zijn. Integendeel. Het zijn de gelovigen die feest voor Yahweh vieren met bijbehorende offers. Dat is nou eenmaal een kenmerk van het Nieuwe Verbond.

Je zult wellicht tegenwerpen dat heidenen toch per definitie niks hebben met Joodse offerdiensten. Ach, dan vergeten we blijkbaar dat de heidenen onder het Nieuwe Verbond een plekje bij Israel innemen. Dus: Ook offers bij die heidenen.
Romeinen 15: 16 Opdat ik, een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het Evangelie van God bedienende, opdat de offerande van de heidenen aangenaam zal worden, geheiligd door de Heilige Geest.

Paulus zegt hier van zichzelf dat hij het Evangelie van God bedient. Dit Griekse woord ‘hierourgeo’ is een uniek woord in het Nieuwe Testament. Puur letterlijk genomen is dit het ‘verrichten van een priesterlijke dienst’. Nou zijn er in de christenheid velen die voor priester spelen, maar we houden ons graag bij voorkeur aan uitsluitend de Bijbel. Binnen de Gemeente, het Lichaam van Christus, loopt er niet één priester rond, Bijbels gezien dan, hè! Dit is binnen het geheimenis een puur ongekend gegeven.

Binnen het Nieuwe Verbond is Paulus dienst onder de heidenen echter een priesterlijke dienst. Vandaar dat de heidenen zelf in deze tekst in de Romeinenbrief ook als offerande gezien worden. Paulus brengt dat offer. Zo zijn de gelovigen in Filippi ook een offer door deze priester Paulus gebracht, waar hij zichzelf dan nog als plengoffer overheen sprenkelt. Zijn dienst onder het Nieuwe Verbond.

Paulus dienst hier onder de heidenen in zijn eerste bediening was meer dan een simpele diakendienst. Paulus dienst onder de heidenen was er eentje van een offerdienaar.
Romeinen 1:9 God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon,
Hier heb je die bijzondere offerdienst van Paulus. (Vergelijk die Griekse grondwoorden nu eens!) Dat past natuurlijk niet binnen de huishouding van het geheimenis, maar past prima binnen zijn dienst onder het Nieuwe Verbond. Offers en mensen die met een priesterlijke dienst tussen God en de mensen staan. Koninkrijkskenmerken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende