U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Kinderen Van God Te Midden Van Een Geslacht

We pakken in deze studie gelijk drie punten uit mijn lijstje beet: Punt 8 - 10
8. De voorwaarden om kinderen van God te kunnen worden. Dus zeker nog niet eens om volwassen zonen van God te kunnen zijn, zoals binnen het geheimenis.
Filippi 2: 14-15 Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat jullie onberispelijk, onbesmet en onbesproken kinderen van God mogen zijn, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder jullie schijnen als lichtende sterren in de wereld,
We lezen hier een keurig opgebouwde reeks. Voorwaarde op voorwaarde: Onberispelijk, onbesmet, onbesproken. Waar doet ons dat aan herinneren? Niet aan de huishouding van genade, waar we nu deel van uitmaken.

Hier komt de eerste in de reeks: Onberispelijk.
Lukas 1:6 Zij waren beiden rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen van de Here, onberispelijk.
Filippi 3:6 Naar mijn ijver was ik een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk
Deze kenmerkende voorwaarde hoort dus thuis bij de wet. Om dit nu uit te werken in de gelovige was het eerste verbond onvoldoende.
Hebreeën 8:7 Indien dat eerste onberispelijk was geweest, zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede.

Het tweede verbond is dit Nieuwe Verbond, waarin Christus door de genade deze voorwaarde gaat uitwerken.
1 Corinthe 1:8 Hij zal jullie bevestigen ten einde toe, zodat jullie onberispelijk zullen zijn op de dag van onze Here Jezus Christus.
1 Thessalonica 3: 12-13 De Here doet jullie toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen (zoals ook wij gezind zijn naar jullie toe), om jullie harten te versterken, zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Here Jezus met al zijn heiligen.
1 Thessalonica 5:23 De God van de vrede, Die heiligt jou geheel en al, en geheel je geest, ziel en lichaam zal bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te blijven.

In deze teksten zien we overduidelijk dat deze voorwaarde binnen het Nieuwe Verbond dus wel door de Heer in de gelovige door genade uitgewerkt wordt.
De uitvoering van vers 14 (‘Doet alles zonder morren of bedenkingen’) is voorwaarde voor het onberispelijk en onbesmet kunnen zijn, maar ook voor het onbesproken kinderen van God kunnen zijn. Let wel, dan ben je dus nog niet gelijk een zoon. Als je aan deze voorwaarden voldaan hebt, ben je nog maar een kind van God. Dat betekent nog geen erfgenaam.

Opnieuw wil ik er heel graag op wijzen dat het ook onder het Nieuwe Verbond de genade van God is die deze dingen uitwerkt. In het Nieuwe Verbond is het echter altijd een proces waarin moet blijken dat het leven uit God er is.

Onder het Nieuwe Verbond heb ik de neiging te denken dat het zoonschap eigenlijk puur alleen aan het volk Israel voorbehouden is. Dat zou betekenen dat heidenen daar in eerste instantie ook geen plek in hebben.
Romeinen 9:4 Zij zijn Israëlieten, voor hen is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften;
Galaten 4:5 Om hen, die onder de wet waren
[Israel/niet heidenen], vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.
Dat zou ook de oorzaak kunnen zijn waarom er in Filippi niet over zonen wordt gesproken.

Ons zoonschap, als leden van de Gemeente, het Lichaam van Christus, staat uitsluitend in relatie tot het geheimenis en onze bovenhemelse positie in Christus.
Efeze 1:5 Hij heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil,

Nou wordt in onze tekst de plek van deze onbesproken kinkeren van God heel nadrukkelijk vermeld. Dat is ‘te midden van een ontaard en verkeerd geslacht’. Daarmee hebben we punt 9 te pakken.
Wie anders dan Israel kan hier bedoeld zijn? We hoeven deze uitdrukking maar na te lopen.
Mattheus 12:39 Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken,
Mattheus 12:45 Alzo zal het ook gaan met dit boze geslacht,
Mattheus 16:4 Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken,
Mattheus 17:17 O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij jullie zijn?
Markus 8:38 Wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht
Markus 9:19 O, ongelovig geslacht, hoelang zal Ik nog bij jullie zijn?
Lukas 9:41 O ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij jullie zijn en jullie verdragen?
Lukas 11:29 Dit geslacht is een boos geslacht,
Handelingen 2:40 Laat je redden uit dit verkeerde geslacht.

Nou, daar hebben we dus de teksten met dezelfde omschrijving van het geslacht erbij. Maar alle 37 keer dat dit woord in de Bijbel gebruikt wordt, slaat het overduidelijk op het volk Israel. Ook zien we dat de oproep in alle andere Nieuw Verbondsteksten exact dezelfde is als hier. Het volk Israel staat centraal en wie uit dit volk tot geloof komt, die reinigt zich ervan. Ze laten zich redden uit dat geslacht.

Dan wordt er nog iets heel kenmerkends neergeschreven over deze onbesproken kinderen van God. Let op, want hiermee pakken we het tiende en voor deze studie laatste punt beet: ‘Waaronder jullie schijnen als lichtende sterren in de wereld’,
Met deze uitdrukking zijn we gelijk midden in de Bergrede terecht gekomen.
Mattheus 5:14-16 Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad [Jeruzalem?], die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo je licht schijnen voor de mensen, opdat zij jouw goede werken zien en je Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Dit is typische Nieuw Verbonds prediking. Geen onderdeel van het geheimenis. De heidenen van de wereld zullen eens de Vader verheerlijken als ze de goede werken van het volk Israel zien en Christus heerschappij vanuit Jeruzalem. Dit is een totaal andere taak dan de bovenhemelse taak van het Lichaam van Christus aan de geestelijke machten in de bovenhemelse.
Filippi 2: 15 Onbesproken kinderen van God, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder jullie schijnen als lichtende sterren in de wereld,

Voor nog een studie over dit geslacht kan je op de onderstaande link clicken.
Profetische Weg Van Het Verkeerde Geslacht

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende