U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Paulus Doen & Laten in Filippi Als Voorbeeld

We zijn bezig met mijn totaal nieuwe kijk op de brief van Paulus aan Filippi. Omdat het door vrijwel iedereen in de categorie ‘Late brieven van Paulus’ geplaatst wordt, nam ik tot nu toe altijd aan dat deze brief de kenmerken van het geheimenis, de nieuwe mens, het Lichaam van Christus, moest hebben. Het feit dat deze zaken totaal niet genoemd worden in deze brief waren voor mij geen weerhouder om dit toch aan te nemen. Het belangrijkste argument was dat deze brief geschreven is na de openbaring door God van het geheimenis aan Paulus.

We hebben inmiddels al 3 van de 25 punten, die ik had opgesteld als duidelijke argumenten voor het typische Nieuw Verbondskarakter van deze brief, doorgenomen. Nu is punt vier aan de beurt.

4. Paulus trekt nog eens de lijn van het Nieuwe Verbond in Handelingen door naar het heden in deze brief zonder daar de tussenkomst van het geheimenis te vermelden.
Filippi 1: 29-30 Aan jullie is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, in dezelfde strijd, die jullie eens van mij hebben gezien en nu van mij horen.

Dezelfde strijd, die jullie eens van mij hebben gezien en nu van mij horen. Waar Paulus hier op doelt is het hele oproer dat ontstond in Filippi waarbij hij uiteindelijk ook gevangen gezet werd. Dit kan je nalezen in Handelingen 16: 19-40. Hier wijst Paulus dus op zijn eigen praktijk voor de geloofswandel onder het nieuwe verbond als voorbeeld voor deze gelovigen in Filippi. Hij komt vanzelfsprekend niet met dergelijke praktijkvoorbeelden aanzetten in de geheimenisbrieven omdat dit alleen maar (op zijn minst) verwarring zou scheppen.

Verwarring? Wat voor verwarring zou dat nou kunnen opleveren? Nou, het hele oproer ontstond doordat Paulus op bovennatuurlijke wijze het slavenmeisje van een waarzeggende geest bevrijdde. Een aards uiterlijke gave die kenmerkend thuishoorde binnen de verkondiging van het Nieuwe Verbond, maar waar je in de geheimenisbrieven niets meer van terugvindt. Zouden we dit voorbeeld wel oppikken in onze huidige huishouding, zoals die blijkbaar wel voor deze gelovigen in Filippi gold, dan blijkt zo’n gave in onze tijd niet te functioneren en dan ontstaat er verwarring.

Nou zou je heel makkelijk kunnen tegenwerpen dat die verwarring al volop binnen de christenheid aanwezig is doordat men al helemaal geen kijk op het geheimenis heeft. Dat is waar. Je ziet tal van zogenaamde werkers van tekenen en krachten in de christenheid.. Iets waar menig gelovige intrapt om daarna in zijn eigen geloofsleven volkomen ontgoocheld verder een weg te moeten zoeken. Maar voor ons, die wel dat zicht op het geheimenis hebben, kan die verwarring eveneens toeslaan als we deze brief aan Filippi tot de geheimenisbrieven rekenen.

Handelingen 19:11 God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus,
1 Corinthe 12:28 God heeft sommigen aangesteld in de gemeente
[synagoge], …, verder krachten, daarna gaven van genezing,
Hebreeën 6:5 De krachten van de toekomende aioon.
De grens van de tekenen van het Koninkrijk ligt puur binnen de roeping van het Nieuwe Verbond. Het hoort thuis bij de toekomende aioon. Het heeft alles te maken met Gods plan met Zijn aardse volk Israel. Een roeping, die blijkbaar in deze brief aan Filippi nog gewoon doorging.

Er ligt nog meer verwarring te wachten als we inderdaad de les van Paulus zomaar op ons zouden toepassen, waartoe hij hier oproept. Paulus en Silas komen hier dan wel in de gevangenis terecht, maar op bovennatuurlijke wijze ondergaan ze een radicale bevrijding.

Tijdens Gods openbaring van het geheimenis zat Paulus ook in de gevangenis, maar een nieuwe dergelijke bevrijding blijft dan uit. Dat is waar wij nu in een dergelijke praktische situatie ook op mogen rekenen: Het uitblijven van een bovennatuurlijk ingrijpen van God.

Je begrijpt het inmiddels wel al. Als we inderdaad de aansporing van Paulus hier ter harte zouden nemen alsof dit binnen het geheimenis thuishoorde, dan zou dat op zijn minst een aardige teleurstelling in God opleveren. Dat kan je bespaard blijven door deze brief binnen de juiste roeping te zien en dat is niet het geheimenis.

Laten we deze Bijbeltekst gewoon laten staan, zoals die er staat, dan zegt Paulus hier dus letterlijk dat hij nog steeds in dezelfde roeping werkzaam is als toen hij hen bezocht. Paulus als apostel der heidenen onder het nieuwe verbond. Was dit wel een geheimenisbrief geweest, dat was dit de plek bij uitstek om even in te gaan op die ene nieuwe mens, het wegvallen van die tussenmuur tussen jood en heiden, de plek in de bovenhemelse, het geheimenis dat aionen en geslachten lang verborgen is gebleven. Maar Paulus maakt hier niet van die gelegenheid gebruik. Waarom niet?
Romeinen 11:29 De roeping van God is onberouwelijk.

God neemt hen niet hun roeping af. God ontneemt hen niet de beloften die Hij hen gedaan heeft. De hoop, die God hen in het vooruitzicht had geplaatst, werd hen nu niet plotseling door diezelfde God ontnomen. Waarom niet?
2 Corinthe 1:20 Hoeveel beloften van God er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.
De crux zit hem dus in dit punt. De gelovigen binnen Gods huishouding van het Nieuwe Verbond kregen niet plotseling een totaal ander kader om in te leven toen God het geheimenis aan Paulus toonde. Die gelovigen bleven in hun roeping Gods en als zodanig ontvingen ze hier ook een brief van Paulus met het kader dat zij kenden, dus ook krachten, dus ook genezing, dus ook ontsnapping uit gevangenissen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende