U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Gods Heerschappij & Het Lichaam Van Christus

Er zijn meerdere uitdrukkingen voor het Koninkrijk. De twee meest elementaire zijn
1. Koninkrijk van God
2. Koninkrijk der hemelen

Vergeefs heb ik diepgaande studies gevolgd en gelezen van leraren die enorme verschillen terugvinden in deze twee uitdrukkingen. Mattheus is de enige schrijver die de uitdrukking ‘Koninkrijk der hemelen’ gebruikt. Laat nou juist Mattheus de schrijver van het evangelie zijn die Jezus als Koning van het volk Israel tekent. De tekening is ook voortdurend aards gericht. Dat maakt dat de uitdrukking ‘Koninkrijk der hemelen’ uitsluitend gezien wordt als het Koninkrijk van God hier op aarde met Jeruzalem als de troonplaats.

De uitdrukking ‘Koninkrijk’ heeft zowel in het Hebreeuws als in het Grieks een dubbele betekenis.
1. Het is het letterlijke rijk van de Koning op de aarde. Dat kan uitsluitend betrekking hebben op het aardse rijk dat door het volk Israel verkondigd zal worden en dat hier letterlijk op aarde gevestigd gaat worden.
2. Het is het letterlijke bestuur of de heerschappij van God. Dit is veel ruimer. Dat heeft zeker ook betrekking op het aardse rijk van God, maar daarnaast reikt dat bestuur of die heerschappij van God over al Zijn huishoudingen.

Je snapt wellicht al dat in die tweede omschrijving ook onze huidige verborgen huishouding van God een plek heeft. Wij horen dan wel niet bij het aardse letterlijke rijk dat over de hele aarde haar invloed zal uitoefenen, maar God heeft wel degelijk Zij heerschappij binnen onze huishouding van de verborgenheid.
Efeze 3: 2-9 Jullie hebben toch wel gehoord van de huishouding van Gods genade, die mij met het oog op jullie gegeven is: dat mij door openbaring de verborgenheid bekendgemaakt is, zoals ik hier boven in het kort al over schreef. Jullie kunnen je bij het lezen daarover een begrip vormen van mijn inzicht in deze verborgenheid van Christus, dat in de tijd van voorgaande geslachten onbekend is gebleven bij de mensenkinderen, zoals het nu wel door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelische profeten: deze verborgenheid, dat de heidenen samen–erfgenamen zijn, een samen-lichaam; en samen-deelgenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben in overeenstemming met de genadegave van God, die mij geschonken is in overeenstemming met de werking van Zijn kracht. Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en in het licht te stellen wat de gemeenschap aan de verborgenheid inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen,

Wat is nou datgene waarvan Paulus hier zegt dat hij ‘hier boven in het kort al over schreef’?
Wat is dus die huishouding van Gods genade op dit moment?
Wat is dus die verborgenheid, die Paulus geopenbaard is?
Wat kunnen we dus lezen om ons een beter begrip te kunnen vormen van die verborgenheid?
Wat is dus aan al die geslachten voor deze openbaring verborgen gebleven?
Wat is dus dat samen-lichaam?
Wat houdt dus die gemeenschap aan de verborgenheid in?

Hiervoor moeten we heel simpel een hoofdstukje terug in Efeze. Paulus schreef namelijk dat hij ‘daarboven erover geschreven’ had. Dat betekent dat wij een stukje daarvoor erover lezen kunnen. Wat is het?
Efeze 2:15 Christus heeft in Zichzelf, vrede makende, de twee [Jood en heiden] tot één nieuwe mens geschapen,

Wij hebben de neiging om bij de omschrijving ‘nieuwe mens’ altijd aan een persoonlijke zaak te denken. We denken dan: ‘Ik ben een nieuwe mens geworden’. Hoewel we dit als feit best vanuit andere gedeelten kunnen aantonen, spreekt Paulus hier daar niet over. Hier heeft Paulus het over het feit dat Jood en heiden samengevoegd zijn tot één nieuwe mens. Dat is dat samen-lichaam. Dat is die verborgenheid. Dat is de huidige huishouding van Gods genade.

Waar God nu dus handelt met een totaal nieuwe mens, die een totale eenheid van alle gelovigen gezamenlijk is, maar die onzichtbaar is voor de wereld, daar handelt God niet gelijktijdig met een duidelijk zichtbare aardse eenheid van het volk van Israel als de grote drager van de boodschap van het Koninkrijk van God.

Die twee vormen niet een soort interactief getuigenis in onze tijd.
A. Nu, op dit moment, hebben we te maken met de bovenhemelse, verborgen Gemeente, het Lichaam van Christus, de Nieuwe Mens. In die Nieuwe Mens is er totaal geen sprake van een jood of een heiden.
B. Gezien de ontwikkeling aan het aardse decor kunnen we beslist zeggen: Binnenkort verschijnt opnieuw het aardse volk Israel met de verkondiging van het Koninkrijk van God voor de hele aarde. In dat aardse handelen van God is er voor de volle 100 % sprake van joden (de eerste plaats) en heidenen (de tweede plaats).

Je hebt dus twee betekenissen van het Koninkrijk van God.
1. Het is het letterlijke rijk van de Koning op de aarde.
2. Het is het letterlijke bestuur of de heerschappij van God.

In verband met Gods handelen binnen het Nieuwe Verbond met Zijn aardse volk Israel hebben we vanuit de Evangeliën dat eerste kenmerk van het Koninkrijk van God al belicht. Als we straks Paulus weg door het boek de Handelingen, de vroege brieven en ook zijn latere brieven met toch zeer opvallende Nieuw Verbondskenmerken volgen, dan zullen we opnieuw stilstaan bij dit eerste kenmerk van het Koninkrijk van God, namelijk het letterlijke rijk van de Koning op aarde.

Ik popel echter om Paulus schrijven aan ons, Het Lichaam van Christus, die Nieuwe Mens, door te lichten op deze uitdrukking ‘Het Koninkrijk’. Dan zal ondubbelzinnig blijken dat het Koninkrijk van God niet ophoudt bij de aardse grenzen van het toekomstige rijk van God op aarde. Dan komen we uit bij het machtige bestuur, oftewel heerschappij, van onze God. Daar beginnen we dan ook in de volgende studie mee.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende