U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Verdere Uitbreiding & Het Onze Vader

De Heer had de taak van de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk, met al zijn kenmerken, overgedragen aan Zijn twaalf discipelen. Iets later werd dan deze opdracht verder uitgebreid naar de zeventig of tweeënzeventig man, die er op uitgestuurd werden.
Lukas 10: 1-9 Daarna wees de Heer er nog tweeënzeventig aan en Hij zond hen twee aan twee voor Zich uit naar alle steden en plaatsen, waar Hij zelf komen zou. Hij zei tegen hen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt in Zijn oogst. Ga heen, zie, Ik zend jullie als lammeren midden onder wolven. Draag geen beurs of reiszak of sandalen, en groet niemand onderweg. Welk huis je ook binnentreedt, zeg eerst: Er is vrede over dit huis. Als daar een zoon van de vrede is, dan zal jouw vrede op hem rusten, maar zo niet, dan zal het [die vrede] bij je terugkomen. Blijf in dat huis, eet en drink wat men je geeft, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als je in een stad komt, waar men je ontvangt, eet wat je wordt voorgezet, en genees de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk van God is nabij jullie gekomen.

Vrijwel alle zendingsorganisaties pikken dit gedeelte in vanwege de oproep om te bidden tot God voor arbeiders in Gods oogst. Hoe je het ook wendt of keert, als er dan zendelingen uitgaan, worden ze goed uitgerust met van alles en nog wat. Niemand laat zijn geld thuis en naar koude gebieden nemen we maar wat graag extra kleding mee. Dat alles uitdrukkelijk tegen dit zendingsbevel in.

Wanneer zendelingen tegenwoordig uitgaan, dan breidt hun rijk ook niet uit op de manier die hier getekend wordt. Al zingen we nog zo vaak in samenkomsten ‘Vrede zij u, vrede zij u, gelijk u de Vader zond, zend ik ook u’, de ander wordt niet rijkelijker overladen met vrede die uit ons naar hen toevloeit. Hier zie je in dit gedeelte echter dat deze (tweeën)zeventig deze macht wel hebben. Vanzelfsprekend, want zij zijn de middelen die genade in die tijd hanteert om Gods Koninkrijk krachtig baan te laten breken.

Een stad waar men deze ‘zendelingen’ ontvangt, wordt onderdeel van het hele systeem, zowel sociaal als economisch, van het Koninkrijk van God. Gods vrede breidt zich daarmee uit. Zolang de verkondiging er is, zolang is het Koninkrijk van God nabij hen gekomen. Waar men hen ontvangt, daar heersen deze kenmerken van Gods Koninkrijk.

Vanzelfsprekend hoort bij die kenmerken van Gods Koninkrijk ook hier weer die gemeenschappelijke economie er helemaal bij. Dat blijkt gelijk uit de opvang, die zo’n ‘zendeling’ ontving. Ook de absolute genezing van zieken past daarin. Let op! Er staat niet: ‘Probeer zieken te genezen’. Dat is de aanpak van de zogenaamde gebedsgenezers in onze tijd. Genezing is per definitie gegarandeerd in het Koninkrijk.

Een heel belangrijk kenmerk voor die tijd komt tot uitdrukking in het overbekende gebed ‘Het Onze Vader’.
Lukas 11: 1-4 Heer, leer ons …… Hij zei tegen hen: Als je bidt, zeg: Vader, Uw naam wordt geheiligd;
uw Koninkrijk komt; geef ons elke dag ons dagelijks brood; en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.
In onze tijd wringt dit gebed wanneer we echt over de woorden nadenken. Dat krijg je je strot niet uit als je echt serieus met Gods Woord omgaat.

Ik heb al een hele studie over dit onderwerp (voor de serie ‘vergeving’ click hier) geschreven. Hier volgen een aantal studies, waarbij je op elke titel apart kan clicken.
De Twee Woorden Voor Vergeving
Vergeving, Losmaken Van Zaken
Vergeving Van Zaken Of Activiteiten
Vergeving Van Zonden En Schulden
Vergeving In Een Andere Huishouding
Gods Profetisch Plan In Het Onze Vader
Grondslag Van Vergeving In Het 'Onze Vader'

Het Onze Vader is in onze tijd een sleurgebed geworden, die op elk gewenst/ongewenst moment opgeroepen kan worden. Een soort ‘Here zegen deze spijze amen’ voor volwassenen. Inhoudsloos! Dat zal totaal anders worden wanneer God de draad met Zijn verbondsvolk Israel weer oppakt.

Als Israel Zijn Redding in Messias Jezus zal erkennen, wordt het hart van dit volk gelucht met de woorden: ‘O Yahweh, dat Uw Koninkrijk toch over heel deze aarde mag komen!’ Ja, inderdaad. Ze zullen dan ook Zijn naam weer letterlijk aanroepen.
Psalm 80:18 Maak ons levend, dan zullen wij uw naam aanroepen.
Psalm 116:13 Ik zal de naam van Yahweh aanroepen.
Psalm 116:17 Ik zal U lofoffer brengen en de naam van Yahweh aanroepen.
Zacharia 13:9 Zij zullen Mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: Yahweh is mijn God.

Momenteel is het uitspreken van de naam van God nog een enorm probleem voor elke gelovige Jood. Voor hen komt dit bijna over als heiligschennis. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in het feit dat ze hun God feitelijk niet persoonlijk kennen. Zodra ze Yahweh als hun Redder leren kennen en hun Messias Yeshua (Jezus) als Middelaar tussen God en mensen erkennen, dan zal de boodschap van het Koninkrijk door hen krachtig naar de volkeren weerklinken.

Het Joodse volk zal Degene zijn die de naam van Yahweh wereldwijd bekend zal maken. Dan zal de heerschappij van God mondiaal een feit worden. De oproep weerklinkt dan uit elke Joodse mond:
Joël 2:32 Het zal geschieden, dat ieder die de naam van Yahweh aanroept, gered zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals Yahweh gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die Yahweh zal roepen.

‘O Yahweh, dat Uw Koninkrijk toch over heel deze aarde mag komen!’
Deze roep van het Joodse volk lijkt nu nog een fictie met hun verzwijgen van die naam. Het persoonlijk van harte kennen van hun God zal hun mond echter doen openen.
Lukas 11: 2 Vader, Uw naam wordt geheiligd; Uw Koninkrijk komt;

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende