U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Joodse Kenmerken Evangelie Van Het Koninkrijk

We hebben de verwarring gezien, die helaas binnen de christenheid voor de gebruikelijke kijk op het Koninkrijk van God doorgaat. Nu wordt het wel eens tijd om daar een nuchter onderzoek van de Bijbel op dit punt tegenover te stellen. Ik zal me zoveel mogelijk beperken in mijn studie tot het Nieuwe Testament. Hoe je het ook wendt of keert, daar wordt telkens dit Koninkrijk van God gezien als een toekomstige periode, waarin God zelf de volle heerschappij op Zich neemt.

Van groot belang bij ons onderzoek is de wetenschap van het wel heel simpele feit dat Koninkrijk, Koningschap en Heerschappij alle drie feitelijk dezelfde zaken zijn. Het is een simpel feit, maar blijkbaar zo simpel dat het idee bij veel leraars niet eens opkomt. Het gaat om het uiteindelijke Koninkrijk van God over alles, oftewel de uiteindelijke heerschappij van God over alles.

Jezus verscheen op het toneel en Zijn dienst was uitsluitend gericht op het volk van Israel.
Mattheus 10:5-6 De twaalf discipelen heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun: Wijk niet af op een weg naar heidenen, ga geen stad van Samaritanen binnen; begeef je liever tot de verloren schapen van het huis van Israel.
Mattheus 15:24 Jezus antwoordde: Ik ben
uitsluitend gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israel.
Handelingen 3:26 God heeft
in de eerste plaats voor jullie [Het Joodse Volk] Zijn Knecht doen opstaan en Hem naar jullie [Het Joodse Volk] toe gezonden, om jullie [Het Joodse Volk] te zegenen, door een ieder van jullie [Het Joodse Volk] af te brengen van zijn boosheden.
Handelingen 13:46 Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig, dat
eerst tot jullie [Het Joodse Volk] het woord van God werd gesproken, maar nu jullie [Het Joodse Volk] het verstoten en jullie het leven van de aioon niet waardig keuren, kijk, nu wenden wij ons naar de heidenen.
Romeinen 15:8 Christus is ter wille van de waarachtigheid van God
een dienaar van besnedenen [Het Volk Israel] geweest, om de beloften, aan de vaderen gedaan, te bevestigen,

Jezus boodschap voor het volk Israel was:
Mattheus 4:17 Van toen aan begon Jezus te prediken: Bekeer je, want het Koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen.
Markus 1: 14-15 Jezus ging naar Galilea om het evangelie van God te prediken, en Hij zei: De tijd is vervuld en
het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer je en geloof het evangelie.

Ook de twaalven kregen duidelijk diezelfde opdracht voor het volk Israel.
Mattheus 10: 5-10 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun: Wijk niet af op een weg naar heidenen, ga geen stad van Samaritanen binnen; begeef je liever tot de verloren schapen van het huis van Israel. Ga en predik en zeg: Het Koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf boze geesten uit. jullie hebben het gratis ontvangen, deel het ook weer gratis uit. Voorzie je niet van goud of zilver of koper in je gordels, van geen reiszak voor onderweg, geen twee hemden, geen sandalen, geen staf,

Alle kenmerken van het Koninkrijk van God voor Israel kwamen langs. Ziekengenezing, dodenopwekking, melaatsenreiniging, het uitdrijven van boze geesten. Niet als een spectaculair onderdeel van een gospelshow, maar als een simpel bewijs dat het Koninkrijk baan brak. (Let wel: Hier wordt niet gesproken over enige hapering in de genezing, zoals tegenwoordig elke genezingsprediker al die slagen om de arm houdt.) Het gebeurt gewoon, simpel. Daar is dit nou eenmaal het Koninkrijk van God voor.

Een ander kenmerk van dat Koninkrijk is een totale andere economie. Dit komt tot uitdrukking in die, voor ons vreemde, uitspraak dat ze geen goud, zilver of koper in hun gordels hebben, ook geen reiszak, geen twee hemden, geen sandalen en geen staf voor onderweg meenamen. Bij al die namaak koninkrijkverkondigers in onze tijd zit daar niet één tussen die dit in praktijk brengt.

Die andere economie van alles gemeenschappelijk hebben, werkt in onze tijd van kopen en verkopen simpelweg niet. Dat komt omdat het Koninkrijk van God nog niet baan breekt in deze tijd. Daar waar dat wel gebeurt komt die economie ook tot volle bloei.
Handelingen 2: 44-45 Allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden;
Handelingen 4: 32-35 De menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook niet één zei, dat iets van wat hij bezat
zijn persoonlijk eigendom was, maar zij hadden alles gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus, en er was grote genade over hen allen. Want er was ook niet één behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen; en aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte.

Het Koninkrijk van God zal dus geen economie van kopen en verkopen zijn, maar van delen en gemeenschappelijk bezit. Je leest dat hier in Handelingen 4 als de grote genade die onder hen was. Het is Gods genade alleen die dit kan uitwerken. Alleen moeten we daarbij dus duidelijk onderscheiden dat dit hier een kenmerk is van Gods handelen in Zijn Koninkrijk.

Er zijn in onze tijd dan ook wel groeperingen die dit ‘commune-idee’ als de leefwijze van hun groep omarmen. Ikzelf was in de zeventiger jaren erg gecharmeerd van een dergelijke sekte. Dit kenmerk loopt echter netjes parallel aan dat andere kenmerk van het Koninkrijk van God ‘Dodenopwekking’ en ‘Ziekengenezing’. De perfectie, waarmee genade dit tijdens het baan breken van Gods Koninkrijk uitvoert, ontbreekt volkomen in die groepen die dit in onze tijd proberen te imiteren.

Zoals we op veel punten al het decor opgebouwd zien worden om het hele schouwspel van de eindtijd klaar te laten staan, zo zien we dit momenteel ook in de, voor de wereld verontrustende, ontwikkelingen in de financiële sector. Velen zijn bang voor de val van de Euro. Anderen proberen de angstige gedachte dat de hele westerse financiële markt in elkaar stort te verdringen met sport en spel. Wij kunnen, als gelovigen die iets van de Bijbel begrijpen, die hele ontwikkeling volgen als een blijde voorbode van de komst van de Koning met Zijn Koninkrijk.

Als je hier clickt kom je op een Knipoogje met hetzelfde onderwerp

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende