U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Paulus Verkondiging Van Het Koninkrijk

We hebben Paulus onderscheiden onderwijs over het Koninkrijk tijdens de huidige Huishouding van God al doorgelicht. Nu de rest nog. Je kan rustig stellen dat Paulus dienst van begin tot eind doortrokken was van het Koninkrijk van God/de heerschappij van God.

Met alle verdrukkingen die de gelovigen doormaakten, hield Paulus hen de hoop, oftewel het uitzicht, van dat Koninkrijk van God voor.
Handelingen 14:22 om de zielen van de discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof, en dat wij door veel verdrukkingen het Koninkrijk van God moeten binnengaan.

In Efeze (voor de openbaring van de verborgenheid van de Nieuwe Mens) hanteerde Paulus het Nieuwe Verbonds- beginsel van ‘eerst de Jood’ heel praktisch door drie maanden lang het evangelie in de synagoge te verkondigen. Vanzelfsprekend besprak hij daar met de Joden dat aardse rijk, dat zij zo van harte verwachtten: Het Koninkrijk van God.
Handelingen 19:8 Paulus ging naar de synagoge en trad drie maanden lang vrijmoedig op, om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk van God.

Drie jaar lang heeft Paulus onder deze Joden in Efeze het evangelie uitgelegd. Als hij dan even kort het kenmerk van die verkondiging opschrijft, typeert hij het zelf als de prediking van het Koninkrijk.
Handelingen 20:25 Ik weet, dat jullie allen, onder wie ik rondgereisd heb met de prediking van het Koninkrijk, mijn aangezicht niet meer zullen zien.

Het was juist omdat Paulus dat Koninkrijk van God verkondigd had, dat hij er absoluut van overtuigd was dat hij echt de hele raad van God verkondigd had. (Natuurlijk zover als hij het toen vanuit de Schriften kende. De openbaring van de verborgenheid was hem toen nog onbekend.)
Handelingen 20: 26-27 Daarom [zie vorige tekst] verklaar ik jullie vandaag, dat ik rein ben van het bloed van jullie allemaal; want ik heb niet nagelaten jullie de hele raad van God te verkondigen.

Toen Paulus een ontmoeting had met hele vooraanstaande Joden in Rome, heeft hij de hele dag, van de vroege ochtend tot de late avond, besteed aan het uitleggen van de boodschap van het Koninkrijk van God.
Handelingen 28:23 Nadat zij een dag met hem hadden afgesproken, kwamen verscheidenen tot hem in zijn verblijf, wie hij met nadruk het Koninkrijk van God voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus, uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe.

Het is een kenmerkend onderdeel van de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk van God dat alles zo exact na te trekken was in de wet van Mozes en de profeten. Paulus werd juist na het ontvangen van de openbaring van de verborgenheid met scheve ogen aangekeken. Niets van alles wat hij zou gaan verkondigen als de verborgenheid betreffende die Nieuwe Mens, het Lichaam van Christus, was na te trekken vanuit de Joodse Tenach. Het was zelfs niet terug te brengen op de uitspraken van Jezus. Zelfs het onderwijs vanuit het gezaghebbend Jeruzalem sloot daar niet op aan.

Verborgen en dus niet na te gaan!
Efeze 3:4-5 De verborgenheid van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten onbekend is geweest aan de mensenkinderen,
Efeze 3:9 De gemeenschap aan de verborgenheid, dat van eeuwen her
verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen,
Colosse 1:26 De verborgenheid, dat
eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest,
Het is dan ook vanzelfsprekend dat iedereen hem in de steek gelaten heeft.
2 Timotheus 4:16 Allen hebben mij in de steek gelaten.

Dit was hier in het laatste hoofdstuk van Handelingen nog niet het geval. Alles was na te trekken en Paulus adviseerde tijdens zijn dienst onder het Nieuwe Verbond dat ook.
Handelingen 17:11 De gelovigen in Berea onderscheidden zich gunstig van hen in Thessalonica, omdat zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.
1 Corinthe 14:29 Twee of drie mogen het woord voeren, en de
anderen moeten het beoordelen.
1 Thessalonica 5:21
Toetst alles en behoudt het goede.

Handelingen 28:23 Met nadruk stelde Paulus hen
het Koninkrijk van God voor, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus, uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe.
Het is nou precies hier dat we in dat gedeelte belanden, dat zo overbekend is geworden bij al die uitleggers, die net als ik zien dat Paulus in de gevangenis van Rome een bijzondere openbaring van de verborgenheid, het Lichaam van Christus, ontvangen heeft.
Handelingen 28: 28 Het zij jullie dan bekend, dat deze redding van God aan de heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen!

De beroemde, en bij sommigen zelfs beruchte, grenslijn, die velen hier zien staan.
A. Voor deze lijn zou er dan sprake zijn van het Nieuwe Verbond met het uitzicht op het aardse Koninkrijk van God voor de Joden op de eerste plaats en daarna voor de heidenen.
B. Na deze grenslijn hebben we dan opeens te maken met de Gemeente, het Lichaam van Christus met het uitzicht op de bovenhemelse heerschappij van God over alles.

In alle rust reserveer ik de volgende studie om mijn argumenten tegen deze grenslijn op de rit te zetten. Sommige gelovigen denken dan gelijk dat ik daarmee aangeef dat leraren die het anders leren dus niet deugen. Dan zou ikzelf (heel oprecht) ook een hele tijd niet gedeugd hebben. Dat is totaal niet de manier waarop we met elkaar omgaan.

Ik ken jou in de Heer, of je nou gelooft dat de Gemeente, het Lichaam van Christus, begon in Handelingen 2, of Handelingen 7, of Handelingen 13, of Handelingen 28 of er feitelijk altijd al geweest was, de hele Bijbel door. We kunnen samen ons buigen onder het gezag van het Woord van God, de Bijbel. Die kan mij corrigeren. Die kan jou corrigeren.

Jij kan geloven in de opname voor de grote verdrukking, midden in de grote verdrukking, aan het eind van de grote verdrukking, of dat er helemaal geen opname komt. Onze eenheid kraakt daar niet onder. Die ligt vast in de Heer. Wij kunnen ons samen buigen onder het gezag van het Woord van God, de Bijbel. Die kan mij corrigeren. Die kan jou corrigeren.

Jij kan geloven dat je nog altijd het Koninkrijk verkondigt. Voor jou houdt dat in dat je sociaal werk verricht. Wellicht houdt het voor jou in dat je de zondag eerbiedigt. Het kan voor jou inhouden dat je de Sabbat/zaterdag houdt. Voor jou kan het betekenen dat de wet zijn volle invloed heeft op je geloofsleven. Jij kan het doen door een genezingsgave uit de oefenen. Ik kan in geen één van die zaken geloven. Onze eenheid is daarmee niet aan gruzelementen. Die ligt vast in de Heer. Wij kunnen ons samen buigen onder het gezag van het Woord van God, de Bijbel. Die kan mij corrigeren. Die kan jou corrigeren.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende