U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Ons Of Hun Erfdeel: Heel Verschillend

Onze erfenis ontvangen we louter op grond van genade alleen. Nu pakken we de draad weer op en gaan naar onze uitgangstekst en plakken daar gelijk de volgende en laatste Bijbeltekst over Gods Koninkrijk of Heerschappij in de brieven aan die Nieuwe Mens, het Lichaam van Christus, aan vast.
Efeze 5:5 Hiervan moeten jullie doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk/de Heerschappij van Christus en God.
Colosse 1:13 Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in
het Koninkrijk/de Heerschappij van de Zoon van Zijn liefde,

We vroegen ons af hoe het mogelijk was dat er gesproken wordt over Gods Koninkrijk in brieven die aan de Gemeente, het Lichaam van Christus, gericht waren. We hebben nu ontdekt dat dit direct met ons erfdeel te maken heeft. Dat erfdeel is Christus heerschappij over echt alles in de huishouding van de volheid der tijden. Vandaar dat Paulus hier niet simpelweg spreekt over het Koninkrijk van God, maar zowel over de heerschappij van Christus en God als over de heerschappij van de Zoon van Zijn liefde.

Het onderwerp hier is de heerschappij van Christus. Heerschappij en Koninkrijk zijn feitelijk identiek. Het heerlijke aan dat erfdeel is dat wij deel uitmaken van die heerschappij in Christus zelf. De Heilige Geest, waar we mee verzegeld zijn, staat daar a.h.w. garant voor.

Als we nou Efeze 5: 5 oppervlakkig lezen, dan kom je er toch niet onderuit dat je die erfenis toch alsnog kan verspelen? Ja, bij oppervlakkig lezen wellicht. Zeker als je het derde vers er ook nog eens bijzet.
Efeze 5:3 Van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt,

Dat mag niet, want je moet…… Tja, dat wettische werkwoord komt in de Griekse tekst, zoals Paulus die opschreef, niet eens voor. Paulus ging er eerder van uit dat onder de leden van het Lichaam van Christus dit soort zaken zelfs geen onderwerp van gesprek is. Waar verwacht hij het dan wel? Gewoon één vers verder kijken.

Efeze 5: 6 Door zulke dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid.
Dat waren we wel, maar dat zijn we niet meer.
Efeze 2:2 waarin jullie vroeger gewandeld hebben overeenkomstig de loop van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht van de lucht, van de geest, die nu nog werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid.
We waren het. We zijn dat nu niet meer. Niet door onze geweldige gehoorzaamheid, maar door Zijn roeping.

Hiermee lijkt mij de plek van het Koninkrijk binnen de Gemeente, het Lichaam van Christus, voldoende uitgewerkt. De waarschuwing van Paulus in Efeze 5: 5 komt echter ook nog op andere plekken terug, waarbij het uitsluitend betrekking heeft op het aardse Koninkrijk van God.

1 Corinthe 6:9-10 Weten jullie niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet; hoereerders, afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen, die bij mannen liggen, dieven, gierigaards, dronkaards, lasteraars of rovers, geen van hen zal het Koninkrijk van God beërven.
Galaten 5:21 Wie zulke dingen bedrijven zullen het Koninkrijk van God niet beërven.
Jawel, hiermee zijn we dus terecht gekomen bij de Bijbeltekst die de hele oorzaak was van dit onderzoek in de Koninkrijken. Onze tekst uit Galaten.

Ook hier gaat het niet over de redding van de gelovigen in de Nieuwe Verbonds synagogen. Het gaat ook hier over hun erfdeel. Het Koninkrijk dat vanuit Jeruzalem de aarde zal overgaan. Vele volkeren zullen in die tijd tot discipelen van Jezus gedoopt worden.
Mattheus 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen door hen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en door hen te leren onderhouden alles wat Ik jullie bevolen heb.

Al die volkeren zullen zich bij het Koninkrijk van God voegen. Er zal echter nog altijd een plek zijn buiten die bekeerde volkeren. Een plek waar die mensen vertoeven die het Koninkrijk van God niet beërven.
Openbaring 22:15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.

Dus, voor deze gelovigen in Galatië en ook in Corinthe gold eveneens dat ze hun redding niet konden kwijtraken. Het feit is heel simpel. Het verzoeningswerk is eens voor altijd tot stand gebracht. Dat kan niet meer ongedaan gemaakt worden. De vergeving van de zonden is eens voor altijd geschonken. Dat kan niet meer ingetrokken worden. Wat zou er bij deze gelovigen uit het Nieuwe Verbond nog mis kunnen gaan?

1 Corinthe 3: 11-15 Een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, maar zelf zal hij gered worden, maar als door vuur heen.
Ook hier ligt de redding vast. Dat fundament ligt er stevig en vast. Vandaar dat hier voor deze gelovigen uit het Nieuwe Verbond de keiharde garantie gegeven wordt dat ze gered zijn. Punt uit!

Maar er komt vuur. Vuur voor de werken. Hout, hooi of stro, dat verbrandt allemaal zodra het in het vuur terecht komt. Je kan veel beter bouwen met goud, zilver of kostbare stenen. Het feit dat dit niet in de hens te krijgen is, maakt dit een even solide zekerheid als het fundament zelf. Paulus wees in de voorgaande verzen er al op dat je op God kan bouwen (verbrandt niet) of op mensen (verbrandt gelijk).
1 Corinthe 3: 5-7 Wat is Apollos? wat is Paulus? Dienaren, door wie jullie tot geloof gekomen zijn, en wel zoals de Here dit aan een ieder geschonken heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei. Daarom, wie plant betekent niks, wie begiet betekent niks, maar God, die de groei geeft.

Eigen werk, in plaats van opzien naar de Heer zelf als onze Bron voor alles. Dat kon er dus nog altijd mis gaan. Dat kan bij deze gelovigen hun erfdeel in gevaar brengen. Zij zijn gered, maar zij beërven het Koninkrijk van God niet.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende