U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

God verkondigt de rijkdommen van Zijn heerlijkheid

Wij mogen weten dat we werktuigen in Gods hand zijn om Zijn plan te volvoeren.
Romeinen 9: 21-23 Heeft de Pottenbakker niet de autoriteit over de klei om vanuit dezelfde kneding het éne deel tot in een waardevol vat te maken en het andere tot in een niet zo waardevol vat te maken? Als de God nou de toorn wilde laten zien en dus Zijn macht bekend maken door met veel lankmoedigheid de vaten van de toorn te verdragen, die tot in dit verderf toebereid zijn met het doel om de rijkdommen van Zijn heerlijkheid bekend te maken op de vaten van de barmhartigheid, die Hij te voren tot in die heerlijkheid bereid heeft?

Vaten van de toorn en vaten van de barmhartigheid. Hier komt gelijk naar voren hoe God deze vaten gaat gebruiken. Dat kan ten vrede zijn, maar het kan evenzogoed ten kwade zijn.
Jesaja 45: 7 Ik maak vrede en Ik schep het kwaad; Ik, Yahweh, maakt dit alles.
Maar alles met dat perfecte einddoel voor ogen. Tekent Paulus dat einddoel hier in dit gedeelte? Ja, dat denk ik wel. Lees maar:
Romeinen 9: 23 Om de rijkdommen van Zijn heerlijkheid bekend te maken op de vaten van de barmhartigheid, die Hij te voren tot in die heerlijkheid bereid heeft?

God is dus in Zijn plan bezig toe te werken naar het moment dat Hij de rijkdommen van Zijn heerlijkheid bekend gaat maken. Die rijkdommen van Zijn heerlijkheid zijn gewoon een feit. Daar gebeurt niks aan en daar gaat in de toekomst ook niks aan gebeuren. Dat is eens voor altijd tot stand gebracht. Maar met de boodschap over die rijkdommen van Zijn heerlijkheid gaat wel wat gebeuren. Die wordt bekend gemaakt. Maar waar wordt die dan bekend gemaakt? Op de vaten van de barmhartigheid, die Hij tevoren tot in die heerlijkheid bereid heeft. Is dat niet grandioos?

God had dus eerst die vaten (werktuigen) met heel veel geduld verdragen als vaten (werktuigen) van Zijn toorn. Die vaten waren tot in dat doel bereid, zoals dat hier staat: “Tot in dit verderf”. Dat was tijdens de weg hiernaartoe nodig. Vandaar dat daar ook niet staat dat ze zo tot in dat verderf van tevoren bereid waren. Ze waren toebereid. Maar die weg met deze vaten (werktuigen) had een doel. Dat staat er heel nadrukkelijk bij!
Romeinen 9: 23 Met het doel om de rijkdommen van Zijn heerlijkheid bekend te maken op de vaten van de barmhartigheid, die Hij te voren tot in die heerlijkheid bereid heeft?

Die vaten (werktuigen) van de toorn verdroeg God in Zijn geduld. Waarom? Omdat Hij dit doel al van voor de tijden reeds op het oog had. Precies hetzelfde wat we in Jeremia 18 tegenkwamen komt hier dus opnieuw terug.
Jeremia 18: 4 Toen maakte hij daar weer een heel ander vat van, precies zoals hij het wenste.
Wat wenste God van tevoren? Die rijkdommen van Zijn heerlijkheid bekend te maken op deze vaten (werktuigen). Wat wenste God tijdens dat bruiloftsfeest te Kana? Hij wenste die reinigingsvaten te veranderen in wijnvaten (werktuigen voor Zijn feest). Hoe is God hier dus telkens bezig? Als die grote Pottenbakker, die alles precies zo maakt als Hijzelf het wenst.
Jeremia 18: 4 Toen maakte hij daar weer een heel ander vat van, precies zoals hij het wenste.

Romeinen 9: 23 De rijkdommen van Zijn heerlijkheid bekend maken op (Epi) de vaten van de barmhartigheid,
Hoe stellen we het ons voor dat God de rijkdommen van Zijn heerlijkheid bekend gaat maken op die vaten (werktuigen) van de barmhartigheid? Die vaten kunnen elke vorm aannemen. Denk maar aan dat vat dat Petrus uit de hemel zag neerdalen. Het gaf de illusie van een laken met reine en onreine dieren. Dat vat werd namelijk door God als werktuig gebruikt om de positie in Christus van elke gelovige (Jood & Heiden) aan Petrus te onderwijzen. Om nu te ontdekken hoe het gebruik van het woordje “epi”, hier in deze tekst gebruikt wordt, lopen we enkele andere teksten met dit woordje na.

Mattheüs 4:5 De duivel stelde Christus Jezus op (Epi) de vleugel van de tempel.
Onze Heer kwam hier op een soort aanbouw rondom het dak van de tempel te staan om een goed overzicht te hebben.
Mattheüs 5:23 Wanneer jij jouw gave offert op (Epi) het altaar,
Hier legt de offeraar zijn offer op het altaar neer.
Mattheüs 7:24 Een wijs man, die zijn huis op (Epi) de rots gebouwd heeft;
Ook hier is de bedoeling van “op”, oftewel “epi” overduidelijk. We maken de lijst met voorbeelden dus maar niet eindeloos.

Romeinen 9: 23 De rijkdommen van Zijn heerlijkheid bekend maken op (Epi) de vaten van de barmhartigheid,
God gaat de rijkdommen van Zijn heerlijkheid bekend maken. Daarvoor heeft Hij een podium, namelijk de vaten van de barmhartigheid. Dat podium kan een letterlijk podium in de kerk, het theater, een zaal of Dome zijn. Het kan evenzogoed de radio, het internet, het mobieltje of de televisie zijn. God gaat de vaten (werktuigen), die Hij als de grote Pottenbakker gevormd heeft tot vaten van de barmhartigheid, gebruiken die rijkdommen van Zijn heerlijkheid bekend te maken.

Je ziet dat het een heel andere lijn is die Paulus hier neerlegt dan wat de kerken ervan gebakken hebben. Het gaat hier niet over de reddingsweg van de mens. Hier is helemaal geen sprake van een uitverkiezing tot redding en een uitverkiezing tot toorn. Het vat dat God formeert als het vat van de toorn, daar werkt God niet aan omdat het Hem goed leek om iemand te formeren die voor altijd zou branden in het vuur. Zo´n voorstelling van God kan maar uit één brein voortkomen, de tegenstander.

Nee, God heeft een geweldig plan. Hij gaat de rijkdommen van Zijn heerlijkheid bekend maken aan de hele wereld, aan ieder individu, aan elk mens. Weet je wat ik zo mooi vind? God gaat bekend maken! God gaat verkondigen! Als evangelist heb ik een tijd gehad dat ik me helemaal het schompes evangeliseerde. De boodschap moest gebracht worden, was mijn stellige overtuiging. Nog steeds vertel ik dolgraag over de rijkdommen van Gods onvoorwaardelijke genade, maar nu gewoon omdat ik hier niet meer over zwijgen kan. God verkondigt. Eigenlijk werkt Gods liefde en genade altijd zo.

Lukas 2:15 Het woord, dat de Heer ons heeft verkondigd,
Bij de herders waren engelen als vaten (werktuigen) van die barmhartigheid gebruikt om dat blijde nieuws te verkondigen. Maar de herders wisten dat de Heer het hen verkondigd had.
Efeziërs 3:3 dat mij door openbaring de verborgenheid is bekend gemaakt,
De boodschap van de verborgenheid is ook een bekendmaking van God zelf. Hij gebruikte bij Paulus daar een gave als vat (werktuig) voor, de openbaring.
Efeziërs 3:10 Nu wordt aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente de veelkleurige wijsheid van God bekend gemaakt,
Ja, God verkondigt ook aan de geestelijke machten. Daar gebruikt Hij weer een ander vat (werktuig) voor. De gemeente, het lichaam van Christus.

Nu nog een tekst, die hier wel heel dicht in de buurt lijkt te komen:
Colossenzen 1:27 Aan hen (de heiligen van vandaag de dag) heeft God willen bekend maken, hoe groot de rijkdommen zijn van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de volken, welke is Christus in jullie, de hoop van de heerlijkheid.
Vergelijk maar:
Romeinen 9: 23 De rijkdommen van Zijn heerlijkheid bekend maken op de vaten van de barmhartigheid,

Wat een geweldig perspectief tekent Paulus in dit negende hoofdstuk van de brief aan de Romeinen. God komt tot Zijn doel in die vaten, die Hijzelf als de grote Pottenbakker precies zo vormt als dat Hij het wenst. Hij heeft een plan van voor het begin van de tijden en dat plan in Zijn geliefde Zoon zal tot in perfectie Zijn vervulling vinden.
Jesaja 45: 23 Ik (Yahweh) zweer bij Mijzelf, een woord, dat waarachtig is gaat uit Mijn mond, dus blijft het: voor Mij zal elke knie zich buigen en elke tong zweren,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende