U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

We zijn gereedschap in Gods handen

Jeremia 18: 4 Het vat, dat hij (de pottenbakker) van de klei aan het maken was, is een puinhoop onder Zijn handen;
Hier gaat het over de voortdurende rebellie van het volk Israël naar haar Maker. Die rebellie bleek in afgodendienst. Laat je niet van de wijs brengen door vrome verkondigingen, die aangeven dat we met God nooit een stevig woordje kunnen wisselen omdat dat in hun ogen rebellie zou zijn. De profeten van Israël hadden allemaal op hun beurt zo´n onderhoud met Yahweh. Nee, Israël was een puinhoop in hun achterna lopen van vreemde goden, die geen goden waren. Een grote puinhoop, maar wel een puinhoop in de handen van Yahweh, die het perfecte eindstadium er al inzag.

Hetzelfde is waar voor de hele mensheid, voor Gods hele schepping. We bakken er niks van. Toch blijven we onze afgoden zoeken als eigen uitweg. Vaak zijn we in dat opzicht zelf nog de allergrootste afgod. Meestal weten we God alleen nog maar te vinden als de grote zondebok. Maar Hij houdt alles in Zijn hand. Al is satan de god van deze aioon en de overste van deze wereld, het loopt God niet uit de hand en Hij werkt heen naar het perfecte einddoel.

Jeremia 18: 4 Toen maakte hij daar weer een heel ander vat van, precies zoals hij het wenste.
God is Degene, die alles nieuw maakt, hoe we het ook verprutst hebben. Het kan een gelijkend vat worden. Het kan iets heel anders worden. God heeft het in de hand. Een vat tot oneer kan een vat tot eer worden. Een vat van wraak en toorn kan tot een vat van genade en liefde worden. Hij maakt het zoals Hij het wenst.

Tijdens het bezig zijn van de pottenbakker is het vat eerst nog altijd een puinhoop. Dat vat was tot in die puinhoop toebereid, om zomaar te zeggen. Maar de pottenbakker maakt het tot in iets totaal anders, precies zoals hij het wenst. Dat had de pottenbakker dus met dit vat voor ogen. Dat was zijn plan. Tot in die heerlijkheid, zou je kunnen zeggen, was dat vat tevoren bereid. Het is zoals die reinigingsvaten tot feestvaten werden omgewerkt door de Heer.

In Romeinen 9: 20 t/m 23 laat Paulus iets zien van de beweegredenen van God als Pottenbakker:
Romeinen 9: 20-23 Ach mens, wie ben jij, dat jij tegen de God het woord opneemt? Protesteert het maaksel tegen zijn Maker: Waarom heb jij me nou zó gemaakt? Of heeft de Pottenbakker misschien niet de autoriteit over de klei om vanuit dezelfde kneding het éne deel tot in een waardevol vat te maken en het andere tot in een niet zo waardevol vat te maken? Als de God nou de toorn wilde laten zien en dus Zijn macht bekend maken door met veel lankmoedigheid de vaten van de toorn te verdragen, die tot in dit verderf toebereid zijn met het doel om de rijkdommen van Zijn heerlijkheid bekend te maken op de vaten van de barmhartigheid, die Hij te voren tot in die heerlijkheid bereid heeft?
Tot zover.

Eerst eventjes de vraag: Wat is hier in dit hoofdstuk in Romeinen nou het plan van God als de Pottenbakker? We komen daar achter door te kijken hoe Hij het vat (het gebruiksvoorwerp van God) van tevoren bereid heeft. Dus niet door te kijken naar het product tot waarin het vat tijdens het proces toebereid is (Dat vat, dat een puinhoop was). Dat was namelijk niet zoals Hij het in Zijn plan wenste.

Wat zien we hier? We zien het klei hier in fel protest tegen zijn Pottenbakker. Wat herkenbaar! We willen toch zeker geen marionetten of robots zijn in een door God vooraf al helemaal uitgedacht rollenspel? Dat is de wezenlijke oorzaak waarom veel gelovigen zich zo als pure ongelovigen gedragen. We zijn ook gewoon allemaal één pot nat. Beter gezegd: We zijn uit dezelfde klei getrokken. Of zoals Paulus het hier zegt: “God heeft als de perfecte Pottenbakker ons vanuit één en dezelfde kneding klei geformeerd tot het vat dat Hij gebruiken zou”.

We hebben het nou steeds maar over Israël, maar als we het persoonlijk bekijken ook over ons, als vaten. Ik gooide er wel al eventjes de verklaring tussendoor dat die vaten gebruiksvoorwerpen zijn. Daarom ga ik nu eerst op het woord zelf verder in.

Vat - Het woord “skeuos” heeft primair de betekenis van werktuig of gereedschap en wordt daarnaast ook gebruikt voor het lichaam op zich. Vreemd genoeg gaat de evangelische uitleg over “vaten in de Schrift” nogal behoorlijk wat verschillende kanten op. Mensen, die als vaten worden betiteld in het Oude Testament worden wel gezien als werktuigen om bijvoorbeeld Gods toorn en gramschap uit te oefenen. Hier in dit gedeelte van Romeinen 9 wordt dit echter door de uitleggers meestal totaal omgedraaid en zijn de vaten van de toorn dus nogal eens mensen, die deze toorn zullen ondergaan. De hele lijn van de rest van de Schrift wordt door die uitleggers hier alleen in dit hoofdstuk dus volledig verlaten. Het zouden dan dus juist niet mensen zijn, die God gebruikt als een werktuig om Zijn toorn te uiten. Wat heeft de Schrift zelf ons over zo´n vat te vertellen?

Jeremia 50:25 Yahweh heeft Zijn schatkamer opengedaan, en Hij heeft de wapens van Zijn toorn daaruit te voorschijn gehaald:
Nee, de wapens van Zijn toorn worden nooit gezien als mensen waar God Zijn toorn over zou uitgieten. Dat is glashelder. Het gaat hier om werktuigen in Gods hand. Maar ja, dat zijn dan ook wapens. Hoe zit het met die vaten?

Handelingen 9:15 Deze (Paulus) is Mij een uitverkoren vat om Mijn naam te dragen zowel voor volken als koningen en zonen van Israël.
Hier gaat het er echt niet om wat Paulus ondergaat, maar hoe hij als werktuig door de Pottenmaker ingezet wordt.

Handelingen 10:11 Hij (Petrus) zag de hemel geopend en een voorwerp neerdalen, als een groot laken, dat aan de vier hoeken op de aarde werd neergelaten;
Handelingen 10:16 Dit gebeurde tot driemaal, en onmiddellijk werd het voorwerp opgenomen in de hemel.
Ik merkte toen ik dit voorbeeld van een vat in de Schrift doornam tijdens enkele studies, dat toen de aandacht vrijwel direct afdwaalde naar dat laken. Daardoor verdween de les over het vat. Dus we zijn gewaarschuwd.

God gebruikt een vat om Petrus te onderwijzen!
Het gaat in deze twee teksten erom dat God hier heel duidelijk weer een vat gebruikt. Wat hier namelijk tot twee keer toe met “voorwerp” wordt vertaald is opnieuw datzelfde woord voor “vat”. Opnieuw gaat het er hier niet om dat dit vat iets ondergaat. Het is een werktuig om iets duidelijk te maken.

Ik begrijp best dat deze voorstelling in die twee teksten lastig is. Vraag je aan willekeurig welke gelovige dan ook wat Petrus uit de hemel zag neerdalen, dan komt geheid het antwoord dat hij een laken zag. Nee, dat zag hij niet. Hij zag een vat als een groot laken. Zo staat het er letterlijk. Dat vat gaf dus de illusie van een groot laken. Wat is nou hetgeen deze woorden letterlijk zeggen?

Gaf God nou aan dat vat een geweldige ervaring? Nee, dat deed God aan Petrus en daar gebruikte God dit vat voor, dat de illusie gaf van een groot laken. Dat vat was slechts het gebruiksvoorwerp. Het vat was het middel waardoor God Petrus kon onderwijzen. Wij zijn ook vaten van God. Dat zegt totaal niks over onze ervaring. Dat zegt iets over de ervaring van hen voor wie God ons gebruikt.

Wordt hetzelfde Griekse woord in vrouwelijke vorm gebruikt, dan wordt het nog duidelijker.
Handelingen 27:19 De derde dag wierpen zij eigenhandig het scheepsgereedschap weg.
Heel letterlijk weergegeven werd hier het “Vat van de boot” eigenhandig weggeworpen. “gereedschap” of “instrument” is hier als vertaling prima toepasbaar. Wij zijn het gereedschap of het instrument van God. Daartoe heeft Hij ons als de volmaakte Pottenbakker tot zo´n vat gevormd.

Romeinen 9 zou dus volgens de meeste evangelische leraren de uitzondering op de regel zijn. Moeten we inderdaad opeens zo anders naar die vaten kijken? Het gaat volgens de betekenis van het woord toch zeker telkens om werktuigen/gereedschappen/instrumenten in de handen van God! En wij mogen weten dat wij die werktuigen in Gods hand zijn om Zijn plan te volvoeren.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende