U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Soevereine God Kent Geen Berouw

Numeri 23:19 God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?
In de zin dat God geen mens is, die plotseling overvallen kan worden door omstandigheden, die het soms uit de hand kan lopen, die door wat voor redenen dan ook soms zijn doel mist, oftewel zondigt, in die zin kent God geen berouw. God is autonoom. God is almachtig. God is alwetend. God is de gelukkige God, oftewel bij Wie alles gelukt. God is de Soeverein. Alles verloopt volgens Gods plan. Nee, God is geen zondaar. In die zin heeft God nooit berouw.
1 Kronieken 29: 11 Van U, o Yahweh, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Yahweh, en U bent als hoofd boven alles verheven.
2 Kronieken 20: 6 Yahweh, God van onze vaderen, bent U niet God in de hemel, heerst U niet over al de koninkrijken van de volken? In uw hand is kracht en sterkte, niemand kan standhouden tegen U.
Nehemia 9: 6 U bent toch zeker alleen Yahweh, U hebt de hemel, de hemel der hemelen en al zijn legers gemaakt, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is; ja, U geeft hun allen het leven, en de legers van de hemelen buigen zich voor U neer.
Handelingen 15: 17-18 De Here, die deze dingen doet, die vanaf de aioon bekend zijn.

Okay, niets loopt God uit de hand want Hij is geen mens, Hij is God. Maar er is toch nog zoiets als kwaad in deze wereld. Is dat God nou niet gigantisch uit de hand gelopen en probeert Hij nu niet nog te redden, wat er te redden valt? Nee, ook dat kwaad ligt in de hand van die soevereine God.
Jesaja 45: 7 die de vrede bewerk en het kwaad schep; Ik, Yahweh, doe dit alles.
Amos 3: 6 Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat Yahweh die bewerkt?
Jesaja 54: 16 Zie, Ik ben het, die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast en naar zijn kunst het wapen vervaardigt, maar Ik ben het ook, die de verderver geschapen heb om te vernielen.

De (smerige/vijandelijke) politicus Koning Nebukadnezar noemt God Zijn dienstknecht.
Jeremia 25: 9 k zal zenden, en nemen alle geslachten van het noorden, spreekt Yahweh; tot Nebukadnezar, den koning van Babel, Mijn knecht; en zal ze brengen over dit land, en over de inwoners van hetzelve, en over al deze volken rondom; en Ik zal ze verbannen, en zal ze stellen tot een ontzetting, en tot een aanfluiting, en tot woestheden van de aioon.
De politieke macht van de Romeinse (vijandelijke) overheid ligt in de hand van deze Soeverein.
Johannes 19: 11 Jezus antwoordde: Jij [Pilatus] zou geen macht tegen Mij hebben, indien het jou niet van boven gegeven was:
Dus ook Hitler, Mussolini, Lenin, Paus Franciscus, Obama, Christen Unie. Of ze nou bidden om de leiding van de Heer of niet, Hij stuurt hen aan en alles verloopt volgens Zijn plan, waar geen berouw in past.

We kunnen wel verontrust naar de politiek kijken omdat met al die oorlogen de grenzen weer aan het verschuiven lijken. Het is echter die soevereine God, die deze grenzen bepaalt.
Handelingen 17: 26 Hij heeft uit een enkele het hele menselijke geslacht gemaakt om op de hele oppervlakte van de aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald,

Binnen Gods plannen als soevereine God passen de negatieve aspecten evenzeer als de positieve om tot Gods doel te komen. Dit houdt tevens het hele zuchten van de mensheid in. Dit houdt ook Gods handelen met de politici en de hele politiek in, ook al is dat in onze ogen nog zo’n warboel en wespennest. Maar er is een troost. Er is een uitzicht. Dit zal niet altijd zo blijven. Er zal een eind aan alle aardse strijd, al het aardse natuurgeweld, alle lichamelijke pijn, al het politiek gekonkel, al het ondoorzichtig geschuif van financiën komen. De soevereine God heeft in Zijn planning een einddoel voor ogen. Het is nou juist daar dat Gods berouw binnen dat andere kader naar voren komt. God, die wel berouw heeft.

In de zin dat God soms een andere weg opent, dat noemen Bijbelteksten Gods berouw. In de zin dat God het antwoord op ons falen biedt, ook als Hij dit in Zijn soevereiniteit reeds voorzien heeft, dan is dat antwoord een teken van Gods berouw. Een nieuw huishouden van God opstarten met daaraan verbonden een nieuwe roeping, is, al is zo’n roeping in Gods voorzienigheid iets van voor de grondlegging van de wereld, een duidelijk voorbeeld van Gods berouw. Maar het meest concrete feit van Gods berouw zal aanbreken als straks alle tranen van de ogen gewist zullen worden en er troost zal zijn voor iedereen.

Een verandering in omstandigheden, die overduidelijk door God bewerkt wordt, krijgt in de Bijbel dus de uitdrukking ‘Het berouw van God’ mee. God zet iets nieuws in beweging. Hij verandert de aardse situatie. Er is troost voor allen die geen uitkomst meer zien. God heeft berouw en Hij grijpt in. Als soevereine vorst had Hij dat ingrijpen allang zo gepland. Als Soeverein kent Hij dan ook geen berouw. Dit berouw van God zit dus wel in Zijn soevereine plan, hoewel op dat plan zelf geen berouw past.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende