U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Christus, de unieke Middelaar

Romeinen 1: 8-9 Allereerst dank ik DE GOD van mij DWARS DOOR JEZUS CHRISTUS voor jullie allen, omdat van jullie geloof gesproken wordt in de hele wereld. Want de God, die ik priesterlijk dien (rustend) in mijn geest (rustend) in het evangelie van de Zoon van Hem, is mijn getuige, hoe ik zonder ophouden u gedenk,

Waar Paulus mee van wal steekt alsof het de normaalste zaak van de wereld is, is dat hij de God aan het danken is, wat hij doet dwars door Jezus Christus heen. Zo staat het er letterlijk. Ik kan er ook niks aan doen. Paulus heeft ook wel gelijk dat het heel vanzelfsprekend is omdat Christus Jezus nu eenmaal de Middelaar tussen God en mensen is.
1 Timotheüs 2:5 Er is één God en één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,
Dat middelaarschap werkt dus van God naar de mens, maar eveneens van de mens naar God. Het gaat altijd via de Middelaar, de mens Jezus Christus.

Waarom begin ik nu weer zo vreemd alsof deze vermelding van Paulus over de God en over Jezus Christus heel raar zou zijn? Omdat dit zo helemaal niet gelezen mag worden volgens de meest geldende leer binnen de christenheid. Jezus Christus zelf zou God zijn en Paulus zou dus gelijk al God te pakken hebben als hij zich tot Hem zou richten. Nee, Paulus dankt de God en hij bedient zich daartoe van Jezus Christus als Middelaar om de God met zijn dank te bereiken. Dit is exact hetzelfde als wanneer Paulus de God dankt dwars door Jezus Christus heen omdat hij als ellendig mens aan het eind van zijn latijn is. Dan is precies ditzelfde het antwoord:
Romeinen 7:25 Ik dank de God DWARS DOOR JEZUS CHRISTUS, onze Heer!
1 Timotheüs 2:5 Er is één God en één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,

Je kan zeggen wat je wilt, maar er wordt zeker in de evangelische wereld wel veel nagedacht over het Middelaarschap van Christus Jezus. Ik wees er destijds zelf ook telkens op dat Hij de enige, echte, unieke Middelaar tussen God en mensen was toen ik als evangelist driftig in de weer was om de mensen op hun verantwoording te wijzen om een juiste beslissing te nemen. Het vreemde is dat ik met mijn ijver eigenlijk helemaal aan de inhoud van Christus dienst als Middelaar voorbij ging. Ik wees meer op Christus als een hulpmiddel, als een stuk gereedschap, een soort instrument, waar wij gebruik van kunnen maken. Hij was in mijn doen en laten als evangelist eigenlijk alleen maar iets, waar wij als zondige mensen gebruik van konden, maar ook zeker moesten maken om dan vrede met God te hebben.

Eén Middelaar tussen God en mensen, dat is de mens Christus Jezus. Maar wat betekent dat?
Daar waar wrijving is, daar waar de communicatie kapot loopt, daar waar de discussie zo verhit is geraakt dat verwijt op verwijt uitgespuugd wordt, daar waar overduidelijke vijandschap zich manifesteert, daar verschijnt iemand, die bemiddelend optreedt om de vrede of vriendschap weer te herstellen. Wij zijn in ons Nederlands taalgebied toch veel meer vertrouwd geraakt met de uitdrukking “bemiddelaar”. Zo´n mediator of bemiddelaar komen we nogal eens tegen tussen twee of meerdere partijen. Ook daar waar nooit ook maar een vriendschappelijke relatie geweest is, ook daar kan het moment aanbreken dat er een middelaar, die bemiddelend kan optreden, tussenbeide komt.

Ik wil proberen de studie niet onnodig extra ingewikkeld te maken. Daarom sla ik Mozes als middelaar van het oude verbond (Galaten 3: 19) en Christus Jezus als Middelaar van het nieuwe verbond (Hebreeën 8: 6, 9: 15 & 12: 24 over. In elk geval betroffen de tekstplaatsen, die daarover gaan, een bemiddeling tussen God en het volk Israël (en via het volk natuurlijk ook uiteindelijk naar de heidenen). Waar wij over nadenken is de bemiddeling tussen God en mensen (dus: Alle mensen). Daar is er maar één van, namelijk de mens Christus Jezus.

Tussen twee partijen staat dus de Middelaar voor alle mensen. Dat is de mens Christus Jezus. Naarmate onze studie in de Romeinenbrief vordert zullen we alles over de vijandschap van de mens tegen God ontdekken. Nee, God staat niet vijandig tegenover de mens, maar de vijandschap van de mens blijkt doorlopend in de wens, die men ook ijverig nastreeft, om alles autonoom zelf te doen. We zijn onze eigen redder. We zijn onze eigen weldoener. We zijn in onze eigen kracht zelfstandig God aan het dienen. We hebben zelfs niet door dat we daarmee feitelijk God helemaal negeren. We hebben geen God nodig om ons te besturen, om ons te leiden.

Deze vijandschap van de mens is uitermate sterk tot uiting gekomen bij de kruisiging van Christus. “Weg met Hem!!! Kruisigt Hem!!!” weerklonk het. We kunnen mooie overdenkingen schrijven of uitspreken of op onze muren hangen, maar willen we iets voor God doen en God tekent dan even rustig dat we dat zelf helemaal niet kunnen en dat Hij nou juist daartoe uit liefde Zijn Zoon gezonden heeft, dan klinkt opnieuw: “Weg met Hem!!!”

Romeinen 1: 8-9 Allereerst dank ik
DE GOD van mij DWARS DOOR JEZUS CHRISTUS voor jullie allen,
Hier ziet Paulus echter iets gebeuren onder deze gelovigen in Rome, iets, wat uitsluitend God dwars door Zijn Middelaar bij hen tot stand heeft kunnen brengen. Paulus gaat dan ook in het gebed via diezelfde Middelaar tot God, dwars door Jezus Christus.

Dit Middelaarschap kunnen we op diverse manieren terugvinden in de komende Bijbelteksten.

1/ Vader God heeft alles geschapen dwars door de Middelaar:
Johannes 1:10 De wereld is DWARS DOOR HEM (Christus Jezus) gemaakt;
1 Corinthiërs 8:6 Voor ons, één God, de Vader, vanuit Wie het al, en wij tot in Hem; en één Heer,
JEZUS CHRISTUS, DWARS DOOR WIE het al, en wij dwars door Hem.
Efeziërs 3:9 De God, Die het al geschapen heeft
DWARS DOOR JEZUS CHRISTUS;
Colossenzen 1:16-17 (Rustend) in Hem
(de eerstgeborene van alle schepselen, zie vers 15) is het al geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: het al is DWARS DOOR HEM en tot in Hem geschapen. En hij is vóór alle dingen en het al bestaat samen (rustend) in Hem.
Dus direct bij de schepping was daar het Woord als de Middelaar.

2/ God bereikt de mens dwars door de Middelaar:
Johannes 3:17 De God heeft Zijn Zoon in de wereld gezonden, opdat ….. de wereld DWARS DOOR HEM (Christus Jezus) gered zou worden.
Handelingen 2:22 Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus de Nazaréner, een man, door de God aan jullie bevestigd tot in krachten en wonderen en tekenen, die de God
DWARS DOOR HEM (Christus Jezus) in jullie midden gedaan heeft, zoals jullie zelf wel weten,
Handelingen 3:16 Het geloof dat
DWARS DOOR HEM (de Vorst van het Leven uit vers 15) is, heeft hem (de genezen lamme bedelaar) deze volmaakte gezondheid gegeven terwijl jullie er allemaal bij stonden.
Handelingen 10:36 Het woord dat Hij
(Vader God) aan de zonen van Israël gezonden heeft, toen Hij vrede verkondigde DWARS DOOR JEZUS CHRISTUS, deze is aller Heer, dat kennen jullie:
Romeinen 2:16 Op de dag, dat de God het verborgene van de mensen zal oordelen
DWARS DOOR JEZUS CHRISTUS, naar mijn evangelie.
Romeinen 5:9 Nu we gerechtvaardigd zijn
(rustend) in Zijn bloed, zullen wij DWARS DOOR HEM (Christus Jezus) gered worden van de toorn.
Romeinen 8:37 In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars
DWARS DOOR HEM (Christus Jezus) die ons lief heeft.
2 Corinthiërs 1:5 Zoals het lijden van de Christus overvloedig is tot in ons, zo is onze vertroosting ook
DWARS DOOR CHRISTUS overvloedig.
2 Corinthiërs 4:14 We weten dat Hij
(Vader God), Die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons DWARS DOOR JEZUS zal opwekken,
2 Corinthiërs 5:18 Alles is van de God uit, Die ons met Zichzelf verzoend heeft
DWARS DOOR JEZUS CHRISTUS,
Galaten 4:7 Jullie zijn een erfgenaam van God
DWARS DOOR CHRISTUS.
Efeziërs 1:5 Hij
(de God en Vader, vers 3) heeft ons tevoren DWARS DOOR JEZUS CHRISTUS tot in de zoonplaats voor Zichzelf bestemd,
Efeziërs 2:18
DWARS DOOR HEM (Christus Jezus) hebben wij beiden (rustend) in één Geest de toegang naar de Vader toe.
Filippenzen 1:11 We zijn vervuld met vruchten van de gerechtigheid, die
DWARS DOOR JEZUS CHRISTUS zijn.
Colosse 1: 19-20 Het is het welbehagen
(plezier) van God …….., om het al DWARS DOOR HEM (Christus Jezus) te verzoenen tot in Hemzelf, vrede makende dwars door het bloed van Zijn kruis, DWARS DOOR HEM (Christus Jezus), zowel wat op de aarde als in de hemelen is.
Titus 3:5-6 De heilige Geest, die Hij
(Vader God) rijkelijk over ons heeft uitgegoten DWARS DOOR JEZUS CHRISTUS, onze Redder;
Hebreeën 7:25 Daarom kan Hij
(Jezus als Hogepriester) ook tot in het uiterste redden wie DWARS DOOR HEM tot de God naderen,
Hebreeën 13:20-21 De God van de vrede nu …… maakt jullie volmaakt in elk goed werk tot in het doen van Zijn wil, terwijl Hij
DWARS DOOR JEZUS CHRISTUS in jullie werkt, wat voor Hem een plezier is.

3/ Evenals in onze uitgangstekst, Romeinen 1: 8, bereikt de mens God ook dwars door de Middelaar:
Romeinen 16:27 De eer tot in de aionen is aan de alleen wijze God, DWARS DOOR JEZUS CHRISTUS! Amen.
2 Corinthiërs 3:4 Wij hebben zo´n vertrouwen
DWARS DOOR DE CHRISTUS naar de God toe.
Colossenzen 3:17 Alles wat je doet, in woord of werk, doe het allemaal (rustend) in de naam van de Heer Jezus, de God en Vader dankende
DWARS DOOR HEM.
Hebreeën 13:15 We mogen voortdurend
DWARS DOOR HEM (Jezus Christus) een lofoffer brengen aan de God,
1 Petrus 1:21 Die
DWARS DOOR HEM (Christus) gelooft tot in God,
1 Petrus 2:5 Het offeren van geestelijke offeranden, die aangenaam zijn voor de God
DWARS DOOR JEZUS CHRISTUS.
1 Petrus 4:11 Als iemand spreekt, dan als uitspraken van God; als iemand dient, dan als vanuit kracht die de God verleent, opdat in alles de God verheerlijkt wordt
DWARS DOOR JEZUS CHRISTUS,
1 Johannes 4:9 God heeft Zijn eniggeboren Zoon tot in de wereld gezonden opdat wij zouden leven
DWARS DOOR HEM.

Elke tekst op zich is al meer dan een studie op zich waard. Een enkeling vis ik er nog even tussenuit.

Alles verzoend dwars door onze Middelaar.
2 Corinthiërs 5:18 de God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft DWARS DOOR JEZUS CHRISTUS,
Colosse 1: 19-20 Het al
DWARS DOOR HEM (Christus Jezus) te verzoenen tot in Hemzelf,

Allen gered dwars door onze Middelaar.
Johannes 3:17 De wereld DWARS DOOR HEM (Christus Jezus) gered.
Romeinen 5:9 Wij zullen
DWARS DOOR HEM (Christus Jezus) gered worden van de toorn.
Hebreeën 7:25 Redden wie
DWARS DOOR HEM tot de God naderen,

Hyperoverwinnaars dwars door onze Middelaar.
Romeinen 8:37 Meer dan overwinnaars DWARS DOOR HEM (Christus Jezus).

Leven dwars door onze Middelaar.
1 Johannes 4:9 Wij zouden leven DWARS DOOR HEM.

Laat die rijkdom rustig op je inwerken.
Het is alles uit God en dwars door onze Middelaar, de Zoon van God, Jezus Christus!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende