U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wie Is God?

Ik wil met jullie nadenken over wie God is. Gewoon, in het algemeen, zijn de meningen over wie God is zo verward en verwarrend. Er zijn zo ontiegelijk veel groepen, kerken, gemeenten en kringen alleen al binnen het christendom met al hun verschillende ideeën over wie God is (tienduizenden, misschien wel honderdduizenden) en dan voegen wij daar ook nog eens ons groepje aan toe.

Waarvoor is Christus Jezus ooit gekomen? Primair is de Heer op aarde verschenen om de hele mensheid het juiste beeld van God te presenteren. Daar hadden wij als mensheid geen flauwe notie van. Bekijk Zijn drieënhalf jaar durende dienst hier op aarde maar eens. De figuren die Hem het meest tegenwerkten hoorden tot de godsdienstige elite. Die waren woedend vanwege de hele voorstelling die Christus van God als Zijn Vader gaf. Wat Hij onderwees kwam in geen enkel opzicht overeen met de traditionele opvattingen over God, die zij erop nahielden.

Met de familiaire toon waarop de Heer over Zijn Vader sprak joeg Hij de geestelijke leiders van Zijn tijd behoorlijk op de kast. Hij had het over God als “Abba”. “Pappa”. Dat was in het dagelijkse leven een heel vertrouwd woord en is dat nog steeds, maar voor het religieuze publiek van de Heer was dit veel te familiair om dat binnen je relatie met God te hanteren.

God aanspreken als “Pappa”. Denk je eens in. Nog steeds is het zo dat de Jood, die nadenkt over God de naam van God en zelfs de titel God niet zomaar uitspreekt. Wat hebben die mensen toch verschrikkelijk veel overeenkomst met ons christenen!! In het oude testament staat gewoon “Yahweh”, oftewel de naam van God. Zij, de joden spreken zijn naam niet uit omdat het zo´n heilige naam is, die je niet zomaar kan uitspreken. Maar wat denk je van ons, christenen? De echte naam “Yahweh” is in onze Bijbels overal weg vertaald door de titel “Heere”, precies eender als dat de joden het vervangen hebben door de titel “adonai”, dat ook “meneer” betekent. Eén pot nat, dat jodendom in Jezus tijd (en ook nu nog steeds) en het christendom in onze tijd. Het grappige is dat inmiddels die titel “adonai” ook alweer zo hoog verheven is geraakt in het oordeel van de godsdienstige jood, dat ze die titel ook alweer vervangen hebben door “ha shem”, wat betekent “de naam”.

Tja, wat wordt het dan?
Joël 2:32 Het zal geschieden, al wie de Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden;
Of zoals het er letterlijk staat:
Joël 2:32 Het zal geschieden, al wie de Naam Yahweh zal aanroepen, zal behouden worden;
Of maken ze die laatste, wel heel vreemde sprong naar “ha shem”, wat de volgende dwaze vertaling zou opleveren:
Joël 2:32 Het zal geschieden, al wie de Naam van de Naam zal aanroepen, zal behouden worden;
Het is juist die hardnekkige weerstand tegen het uitspreken van Yahweh, uit zogenaamde eerbied, waardoor tot nu toe de naam Yahweh nog steeds niet is aangeroepen.

Godsdienst heeft zoveel eerbied dat men als de dood is om de naam van God ook concreet te gaan aanroepen of uit te spreken. Men ziet God als zo heilig, zo gescheiden van ons, dat je echt niet al te familiair met God kan omgaan. Daar is Hij veel te verheven voor. Je ziet het nog steeds, bijvoorbeeld op Facebook, dat Messias belijdende joden nooit voluit God schrijven. Als het toch nodig is dan maken ze er G-spatie-D van. Nooit God. Veel te familiair. Net zoiets geks als het christelijke HEERE met drie E´s. Heere betekent gewoon “meneer” en hoeveel E´s je er ook aan toevoegt, het wordt nooit de naam van God, in welke naam er nou juist redding is. De titel HEERE heeft echter in de godsdienst een aroma van hoogverheven heiligheid gekregen.

Wat ik schreef over het joodse geloof is niet om af te geven op de joden. Joden zijn prima mensen, die ook nog eens tot het aardse uitverkoren volk van God behoren. Daar ging het niet om. Waar ik over schreef is godsdienst in zijn algemene vorm, zoals die ook zo vertrouwd opduikt binnen het christendom, dat God ziet als veel te heilig voor ons om te naderen, veel te hoog verheven om door ons omgang mee te hebben, zodanig gescheiden van ons als mensen dat we echt niet zomaar een relatie met Hem zouden kunnen hebben. Men ziet God als hoog tronend in de hemel terwijl wij hier op aarde rondbanjeren.

Ik heb veel studies over God geschreven en over Zijn soevereiniteit en Zijn heerschappij als Plaatser. Ja, ik geloof dat Hij de Almachtige is en ik ben er ook nog eens enorm blij mee Hem zo te mogen kennen. In de godsdienst zie ik echter diezelfde termen terugkomen om aan te tonen dat Hij niks heeft met ons mensen. Waar Christus voor kwam was om nou juist aan te tonen dat God volkomen solidair naast ons staat. Ja, het gaat nog een heel stuk verder. Door Zijn Zoon, Christus Jezus, heeft God ons mensen terug aan Zijn hart gebracht. Christus Jezus kwam in deze wereld en in plaats van het vrome valse vooroordeel te bevestigen dat God zo gescheiden van ons is dat Hij helemaal geen enkele band met ons kan hebben, presenteert Christus Jezus God als de liefhebbende Pappa.

Binnen een wereld van vrome, godsdienstig lege rituelen, overstromend aan dodelijke grimassen van fanatiekelingen, daar kwam Christus Jezus binnen en overal waar Hij zich roerde ging er een genadebommetje af. Ja, zo is ´t maar net. Kwam Hij weer ergens waar menselijke grenzen waren opgetrokken, daar liet Hij weer zo´n genadebommetje vallen. Werden er weer eisen gesteld, daar ging er weer één! Weet je nog hoe de Heer de tafels van die kooplui in de tempel overhoop smeet? Stelt niks voor in vergelijking tot hoe Hij de tafels van de godsdienstige traditie omkieperde.

Ik kan je verzekeren dat nog altijd precies eender de Heer met Zijn genade actief is in de godsdienstige wereld van vandaag de dag. De bommetjes gaan af aan de lopende band. De reactie in de godsdienstige wereld is ook nog altijd geen draad veranderd. Men is nog altijd laaiend! Men wil niet horen wie God is. Ja, men wil best wel bevestigd worden in de opvatting dat God zo rein is dat Hij geen omgang kan hebben met dergelijke slechte mensen als wij zijn. Maar stel je God als God voor met Zijn uitgewerkte plan van redding van verloren schepselen, dan is er geen houden meer aan. Dan is men razend. “Godslasterlijk!”, krijg je dan naar je hoofd geslingerd.

Toen de Heer de valse voorstelling van God in Zijn tijd weerlegde, toen maakte hij God bekend als Vader, ja, als Papa! Wow! Wat Christus Jezus voortdurend benadrukte tijdens Zijn rondwandeling op aarde was dat Vader God liefde is. Wat Paulus benadrukte in Zijn bediening van genade is dat Vader God in Zijn geliefde Zoon ons met Zich verzoend heeft.
2 Corinthiërs 5:19 God was in Christus, de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun overtredingen hun niet toe te rekenen,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende