U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Na bekering toch nog de verkondiging van Christus?

Ik hoorde gisteren zomaar tot mijn stomme verbazing in een samenkomst waar ikzelf vol overtuiging voor kies omdat de Bijbel daar zo centraal staat de volgende prediking:
“We hebben het fundament van genade en nu hebben wij de verantwoording daar zelf verder op te bouwen”.

Een gedachte, die ik helaas als een dooretterend kankergezwel steeds meer onder evangelische gelovigen tegenkom. De genade zou er uitsluitend zijn om de redding van verloren zondaren tot stand te brengen. Zodra iemand dat gelooft, dan zou die persoon er weer helemaal alleen voor staan om weer in al zijn vleselijke kracht een goed leven voor God tot stand te brengen. Een boodschap om je gelijk een kogel door je kop te schieten. Ieder eerlijk gelovige weet dat hij/zij dat nooit goed ervan af zal brengen.

Wat zegt Gods Woord over prediking/verkondiging?
Handelingen 3:20 Jezus Christus, Die jullie te voren gepredikt is;
Handelingen 5:42 Zij hielden niet op Jezus Christus te verkondigen.
Handelingen 8:5 Filippus predikte hun Christus.
Handelingen 8:12 Filippus, die het blijde nieuws van de Naam van Jezus Christus verkondigde,
Handelingen 9:20 Hij predikte terstond Christus,
Handelingen 18:5 Paulus getuigde ervan dat Jezus de Christus is.
Handelingen 18:28 Hij bewees door de Schriften, dat Jezus de Christus was.
Romeinen 15:19 Ik heb de verkondiging van het blijde nieuws van Christus volbracht,
Romeinen 16:25 De prediking van Jezus Christus,
1 Corinthiërs 1:23 Wij prediken Christus, de Gekruisigde,
1 Corinthiërs 1:24 Wij prediken Christus, de kracht van God, en de wijsheid van God.
1 Corinthiërs 2:2 Ik heb me voorgenomen om niets anders te weten onder jullie dan Jezus Christus, Die gekruisigd is.
1 Corinthiërs 9:18 Ik predik het blijde nieuws van Christus vrij en gratis,
1 Corinthiërs 15:12 Christus wordt gepredikt dat Hij uit de doden is opgewekt,
1 Corinthiërs 15:15 Wij hebben van God getuigd dat Hij Christus opgewekt heeft,
2 Corinthiërs 2:12 Ik
(Paulus) kwam in Troas om het blijde nieuws van Christus te prediken,
Filippenzen 1:18 Christus wordt op allerlei wijze verkondigd; en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden.

Ik heb niet de hele Bijbel leeg geplozen over de prediking en verkondiging. Nergens, maar dan ook nergens staat de oproep of de daad van een verkondiging van de mens met zijn inzet. Integendeel, dat wordt zelfs verworpen.
2 Corinthiërs 4:5 Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heer;
De prediking is Christus Jezus en niets of niemand anders.

Nou is de linke soep in de christenheid dat men hier volmondig “Ja” en “Amen” op zegt, maar het beperkt tot de redding. Nadat iemand binnen gehaald is (op welke wijze dan ook) als gelovige wordt hem, alsof er van geen enkele bevrijding in Christus sprake is, opnieuw van alles en nog wat opgelegd. De argumentatie is vaak: “Nu moet hij/zij het wel kunnen, want nu is hij/zij een gelovige.”

Nee, Paulus bracht ook de gelovigen de boodschap van de heerschappij van Christus. Hij is hun leven en dat alleen werkt alles uit tot eer van God.
Romeinen 5:15 De genade van God en de gave in die genade is “door één mens Jezus Christus” overvloedig geweest over de velen.
Romeinen 5:17 Zij, die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, zullen in het leven heersen
“door de éne, Jezus Christus”.
Romeinen 6:4 “Zoals Christus” uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, “zo zullen wij” ook in nieuwigheid van het leven wandelen.
Romeinen 6:8 Aangezien wij nu
“samen met Christus gestorven” zijn, zo geloven wij, dat wij ook “samen met Hem leven” zullen;
Romeinen 13:14 “
Doe de Heere Jezus Christus aan” en “maak je niet druk om het vlees tot in begeerlijkheden”.
Romeinen 15:18 Ik zal het niet wagen om iets te zeggen wat “
Christus niet door mij gewerkt” heeft,
1 Corinthiërs 1:30 Vanuit God ben “
jij in Christus Jezus”, Die voor ons geworden is “wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing”;
1 Corinthiërs 2:16 Wij hebben het “
denken van Christus”.
1 Corinthiërs 4:17 “
Mijn (Paulus) wegen”, die “in Christus” zijn,
1 Corinthiërs 15:57 God zij dank, Die ons de “
overwinning” geeft “door onze Heer Jezus Christus”.
2 Corinthiërs 2:14 God zij dank, Die ons altijd doet “
triomferen in Christus”,
2 Corinthiërs 5:14 De “
liefde van Christus dringt ons”;
Galaten 2:20 “
Christus leeft in mij”; en wat nu mijn leven in het vlees betreft, “leef ik door het geloof van de Zoon van God”,
Efeziërs 2:10 Wij zijn Gods maaksel, “
in Christus Jezus tot in goede werken” geschapen, die God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden “wandelen”.
Filippenzen 1:21 “
Te leven” voor mij: “Christus”,
Filippenzen 2:5 Het “
denken is in jou”, dat ook in Christus Jezus is;
Filippenzen 4:13 “
Ik ben tot alles in staat rustend in Christus”, Die mij kracht geeft.
Colossenzen 1:28 Wij verkondigen Christus, terwijl wij ieder mens vermanen en ieder mens leren in alle wijsheid, om “
ieder mens volmaakt te stellen in Christus”.

Nog even terugkomend op de prediking, die ik gisteren hoorde:
“We hebben het fundament van genade en nu hebben wij de verantwoording daar zelf verder op te bouwen”.

Veel ontwikkelingen in de maatschappij werden ethisch doorgelicht. Eigenlijk zou ik het als mens ook volmondig kunnen beamen. Ethisch kom ik redelijk gelijk uit op veel punten. Alleen is ons ethisch oordeel en ons ethisch besluit om daarmee een bepaald gedrag te veroordelen en dus een beter gedrag na te jagen puur het eten van de boom van de kennis van goed en van kwaad. Daarmee mis je de boom van het Leven. Kijk, en nou juist dat mis schieten is precies wat de Bijbel zonde noemt. Dus: Prediking die zonde is.

Ons nieuwe leven is niet onze inspanning om ons beter te gedragen nu we in Christus uit genade gered zijn. Ons nieuwe leven is Christus zelf. Met minder neemt God geen genoegen. En nu ik die overvloeiende rijkdommen van Gods genade, ook in de dagelijkse praktijk, mag kennen, nu kan ik met zo´n ethisch denken en zo´n ethisch woord ook geen genoegen meer nemen. Wat heb je aan de boom van de kennis van goed en van kwaad als er zo´n verrukkelijk genot te genieten valt aan de Boom van het Leven, aan Christus? Ik wens iedereen dat genot toe en de predikers wens ik ook die overvloed van genade toe om dat met hun toehoorders te delen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende