U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Je Vijanden Liefhebben! Zomaar? Blind? Klakkeloos?

Lukas 6: 27 Heb je vijanden lief, doe goed aan jouw haters; zegen je vervloekers; bidt voor hen die jou smadelijk behandelen.
Romeinen 12:14 Zegen je vervolgers.
Romeinen 12: 17 Heb het goede voor met alle mensen.

Dit was het gedrag dat Jezus van Zijn volgelingen verwachtte tijdens Zijn rondwandeling op deze aarde. Dit was ook voor Paulus het normale gedrag, dat hij verwachtte bij zijn volgelingen. We komen er mooi mee weg als we zeggen dat alles wat tijdens het Nieuwe Verbond opgeschreven was, niet voor ons geldt. Maar ook al is onze roeping bovenhemels, we hebben nog altijd heel gewone aardse contacten, ook met mensen die soms best wel een beetje naar tegen ons kunnen doen. Ook wij hebben daar wel degelijk een wandel.
Colosse 4:5 Wandel met wijsheid bij hen, die buiten zijn,

Dus: Onze vijanden liefhebben als ze berouw tonen?
Dus: Goed doen aan onze haters als ze bijdraaien in hun commentaar?
Dus: Onze vervloekers zegenen als ze een paar vloeken terugnemen?
Dus: Bidden als ze ook eens iets aardigs doen?

Dus: Aardig zijn voor onze vervolgers als ze ons wat minder pesten?
Dus: Het goede voor hebben met alle mensen, die zich van hun wegen bekeren?

In de praktijk willen we wel tamelijk makkelijk vervallen in een dergelijke voor wat, hoort wat, mentaliteit. In ons normale doen vinden we helaas voorwaardelijke vriendelijkheid heel gepast. ‘Vanzelfsprekend’ vinden we het best passende woord voor een dergelijk conditioneel gedrag. Je kan toch zeker niet van ons verwachten dat we mensen, die ons tot de grond toe afbranden en niets van ons heel laten, niks anders dan liefde zouden tonen? We zijn dan christenen, maar je kan toch niet van ons vergen dat we over ons laten lopen? We hebben toch zeker ook onze rechten?

In Bijbelstudie weten we dit precies te plaatsen. We weten aan te tonen dat wij daar nooit, maar dan ook nooit, toe in staat zullen zijn. We verwijzen daarvoor naar Romeinen 7. Natuurlijk weten we dit als de gezindheid van God te plaatsen, maar ja, wij zijn God niet. We hebben best wel door dat dit leerstellig betrekking heeft op de wandel van de gelovige.

We wijzen dan ook op de genade van God, die in heel bijzondere situaties wellicht zoiets zou kunnen bewerken. Daarbij nemen we dan graag het voorbeeld van Corry ten Boom en de Duitse officier. Maar ja, dat zijn zulke unieke juweeltjes. Dat kan je toch niet als regel op onze praktijk plakken?

Ik voel het al aankomen. We zijn allemaal geneigd om dit als een wettische regel eerst aan onszelf op te dringen om het dan vervolgens als niet haalbaar af te wijzen. Wettisch denken (of het nou het opleggen of het afwijzen is) brengt ons onder een niet te dragen juk.

We hebben dus totaal niet door dat zowel de Here Jezus als Paulus op de volmaakte liefde van God wijst om ons Zijn genade in al zijn verrukking te doen proeven.

Soms leren we God beter kennen door wat Hij als onze logische praktijk tekent, waar Zijn overvloeiende rijkdommen van genade werken. Niemand, van de meest reformatorische tot de meest evangelische leraar aan toe, niemand legt uit dat die vijanden, die haters, die vervloekers, die vervolgers of die mensen die ons smadelijk behandelen eerst om vergeving moeten vragen.

Iedereen, van de meest reformatorische tot de meest evangelische leraar aan toe, beseft dat die vijanden nog steeds vijandig zijn wanneer men hen liefheeft, dat die haters nog steeds haten als men ze goed doet, dat die vervloekers nog steeds vervloeken als men ze zegent, dat men jou nog steeds smadelijk behandelt als jij voor ze bidt, en dat die vervolgers jou nog steeds vervolgen wanneer jij ze zegent. Jij hebt het goede voor met alle mensen. Punt uit!

Waar komt die liefde voor onze vijanden vandaan? Waar komt dat goeddoen aan die haters vandaan? Waar komt dat zegenen van die vervloekers vandaan? Waar komt dat bidden voor hen die jou smadelijk behandelen vandaan? Waar komt dat zegenen van die vervolgers vandaan? Wie is het die het beste voor heeft met alle mensen?

Onderwijzen we de mensen dat we de ander vergeven nog voordat ze erom vragen en onderwijzen we daarna dat men pas vergeving van God kan ontvangen wanneer men erom vraagt? Zou God inderdaad de lat voor Zichzelf lager hebben gelegd?
Romeinen 5:10 Toen wij nog vijanden waren, zijn we met God verzoend door de dood van Zijn Zoon,
2 Corinthe 5:19 God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen,

Colosse 1:21 Jullie, die eerst vervreemd en vijandig gezind waren, wat bleek uit jullie boze werken, heeft Hij nu weer verzoend,

Het verkondigen van het blijde evangelie betekent dat we de vergeving van alle zonden als een voldongen feit proclameren. Dat werk is door de Heer volbracht! Daar draagt verder geen berouw, boetedoening, bekering of wat dan ook aan bij. Wij hebben geen potentiële verkondiging van verzoening. Het is totaal niet afhankelijk van iets van ons. Alles is Gods werk.

O ja, heb het goede voor met alle mensen. Wat denk je wat hiervan de bron is? Inderdaad, God heeft het goede voor met alle mensen.
Lukas 3:6 Elk vlees zal de Redding/Redder van de God zien.
Johannes 3:17 God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem gered zou worden.
Johannes 4:42 Wij weten, dat deze echt de Redder van de wereld is.
Johannes 12:47 Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.
1 Timotheus 2:4 God wil, dat alle mensen gered
worden,
1 Timotheus 4:10 De levende God, die Redder is van alle mensen,
Titus 2:11 De genade van de God is verschenen, Reddend
alle mensen,
1 Johannes 4:14 De Vader heeft de Zoon gezonden als Redder van de wereld.

Wat een overvloeiende rijkdommen van genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende