U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Een Wake Up Call Voor God?

Inderdaad, een ietwat eigenaardige titel. Hoe kan ik zo godslasterlijk over God spreken? Zo sprak Elia over de Baäldienst.
1 Koningen 18:27 Toen het middag was geworden, begon Elia hen te bespotten en zei: Roept luider, want hij is immers een god. Hij is zeker in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op reis; misschien slaapt hij en moet wakker worden.

De aanleiding tot deze titel is het EO-programma dat Andries Knevel in het nieuwe jaar gaat draaien. De titel van het programma is op zich al kenmerkend. Die luidt: “Tweede Kamer Zonder God?” Eigenlijk kunnen we daar al gelijk ontkennend op reageren. Nee, er gaat niets buiten God om, dus ook de tweede kamer niet.

1 Kronieken 29:11 Van U, o Yahweh, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Yahweh,
Psalm 135: 5-6 Ja, ik weet, dat Yahweh groot is, dat onze Adonai boven alle Elohim is. Yahweh doet al wat Hem behaagt
[alles waar Hij zin in heeft] in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle waterdiepten;

Spreuken 16: 33 Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van Yahweh.
Spreuken 20: 24 Van Yahweh zijn de schreden van een man, maar een mens, hoe zal hij zijn weg doorzien?
Romeinen 11:36 Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen:

Het hele gebeuren in die tweede kamer neemt God zo in Zijn almacht en soevereiniteit ook eventjes mee. Maar dat lijkt Andries nou weer niet zo te bedoelen. Het wordt een driedelige talkshow, die op 2 januari a.s. begint, waarin nagedacht wordt over de betekenis van de uitslag van de laatste verkiezingen. De vraag van Andries is of dit het einde van God in de politiek betekent of dat dit een ‘wake up call’ is.

Aangezien het eerste deel van de vraagstelling over het einde van God handelt, moet in het tweede deel die ‘wake up call’ ook wel voor God bedoeld zijn. Hoe kan je feitelijk met al die Bijbelse grond voor Gods inbreng in alle zaken in deze wereld, oftewel Zijn Soevereiniteit, ervan uitgaan dat Gods laatste minuut in de Nederlandse politiek geslagen heeft?

Voor Andries is dit allemaal niet zo vreemd. Gods inbreng in de Nederlandse politiek loopt in zijn denken uitsluitend via de christelijke partijen in de Nederlandse politiek. Vandaar dat er interviews komen met de kopstukken van het CDA, CU en SGP, zoekend naar het antwoord op zijn prangende vraag: Is er in de politiek nog wel toekomst voor het christelijke?

In de vorige alinea was eventjes Andries Knevel zelf weer aan het woord. Maar nu het Woord zelf.
Genesis 2:17 Van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zullen jullie niet eten,
Ach, toch gedaan! We dachten kennis van goed en kwaad te krijgen en daar ook nog mee om te kunnen gaan. Sindsdien bepaalt de mens wat goed is en wat kwaad is. We nemen niet meer alles zo maar uit Gods hand aan. Wij oordelen.

Precies dat is wat politiek kenmerkt. In een dictatuur wordt van hogerhand opgelegd wat goed is voor het volk. Ook wordt bepaald wat kwaad is voor het volk. Het goede wordt gepromoot en het kwaad wordt via regels veroordeeld en aan banden gelegd. In een democratie bepaalt het volk wat goed en kwaad is. Dat kan binnen een democratie via christelijke partijen lopen. Niet dat zij wijzen op de Boom van het Leven, Christus zelf. Nee, zij hanteren de boom van de kennis van goed en kwaad om te oordelen en daar waar men zaken kwaad vindt te veroordelen en straffen op uit te denken. Ongelovigen, die niet eens het leven van Christus kennen, worden zware lasten opgelegd, die ze niet eens kunnen dragen en waar ze het nut ook niet van inzien (zondagsrust e.d.)
Mattheus 23:4 Zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders van de mensen,

De Bijbel noemt dit opleggen van regels de eerste beginselen van de wereld. Het past bij het wettisch gedrag, dat een logisch resultaat is van het je voeden met de boom van de kennis van goed en van kwaad. Waar de christenheid een heel eigen ethiek (kennis van goed en kwaad) heeft ontwikkeld is het heel begrijpelijk dat ze zich volgens deze eerste beginselen van de wereld gedraagt. Maar het heeft niets met God in het wereldgebeuren, de politiek of zelfs de tweede kamer te maken. God gaat daar Zijn weg, ook als daar uitsluitend atheïsten huizen.

Ons leven met God kenmerkt zich juist door het feit dat we afgestorven zijn aan die eerste beginselen van de wereld.
Galaten 4: 9-11 Nu jullie God hebben leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijn, hoe kunnen jullie nu weer terugkeren tot die zwakke en armelijke eerste beginselen van de wereld, waaraan jullie je weer vanaf het allereerste begin dienstbaar willen maken? Dagen, maanden, vaste tijden en jaren nemen jullie waar. Ik ben bang, dat ik mij vergeefs voor jullie ingespannen heb.

Ach, ach, Paulus is bang dat hij zich wellicht vergeefs voor Andries, de leden van het CDA, de CU en de SGP heeft ingespannen. Ze hebben geen flauw idee van hun rijkdom in de boom van het Leven, Christus zelf en blijven zich maar vergapen aan de boom van de kennis van goed en kwaad. De allereerste beginselen die deze boom in de wereld heeft ingesteld, het beoordelen of iemand deugt of niet deugt, dat is tot het hoogste goed van de christenheid verheven. Maar het hoort bij de wereld en ieder die een persoonlijke relatie met God in Christus heeft is daar nou juist aan afgestorven.

Men noemt het de zegen des Heeren dat wij in het welvarende westen geen vervolging kennen. Dat hebben we aan onze ‘christelijke’ politiek te danken (Je kan ook zeggen: te wijten).

Men kent de genade niet meer om voor Christus te lijden.
Filippi 1:29 Aan jullie is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,
2 Timotheus 1:8 Wees mee bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God,
2 Timotheus 3:12 Allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.
Dit zijn zomaar eventjes enkele beloften die bij de genade thuishoren.

De eerste ‘christelijke’ politiek begon toe Keizer Constantijn zich schijnbaar bekeerde en deze genade om voor Christus te lijden wegviel. Vanaf dat moment begon het gigantisch bloedvergieten in de naam des Heeren. Christenen kregen tegen de hele aard van Gods overvloeiende genade in voor het eerst macht. Dat hebben we nooit meer los willen laten.

Waar echter genade gaat heersen, daar openbaart Gods kracht zich weer in zwakheid. Daar is geen macht. Daar is geen elkaar be- of veroordelen op grond van de boom van de kennis van goed en kwaad. Daar is alleen het zich voeden met de Boom van het Leven, Christus zelf.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende