U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Het Zogenaamde 'christelijk' Medicijnkastje

Wat beulen we ons vaak af! Echt helemaal tevergeefs! In onze eigen kracht is het puur onbegonnen werk. Iedereen heeft wel iets dat hij of zij als ‘christelijk’ ervaart. Ik heb zo’n lijstje van dertig kenmerken uit de Bijbel zelf opgevist. Hier komen ze:
1/ Heiliging
2/ Liefde
3/ Wijsheid
4/ Rechtvaardigheid
5. Lankmoedigheid
6/ Goedertierenheid

7/ Geen afgunst
8/ Geen gepronk
9/ Geen opgeblazenheid
10/ Geen kwetsend gedrag
11/ Geen egotripperij
12/ Geen verbittering
13/ Geen verwijt

14/ Geen ongerechtigheid
15/ Eerlijkheid
16/ Vertrouwen
17/ Hoop
18/ Verdraagzaamheid
19/ Blijdschap
20/ Vrede
21/ Vriendelijkheid
22/ Goedheid
23/ Trouw
24/ Zachtmoedigheid
25/ Zelfbeheersing
26/ Ontferming
27/ Nederigheid
28/ Geduld
29/ Bezadigd
30/ Godvruchtigheid

Herken je het? Zitten hier een paar van jouw struikelblokken tussen? Laat ik eens met je meegaan. Je zoekt meer heiliging in je leven en je botst tegen je grenzen aan.

Wat is nu je volgende stap? Je vlucht naar de Heer. Je smeekt Hem om meer heiliging in je leven om daarna met vernieuwde kracht je in te zetten in jouw weg van heiliging. Een tijdje denk je dat het redelijk gaat totdat je weer op je grens stuit. En opnieuw klop je bij de Heer aan.

Precies hetzelfde heb je met al die andere kenmerken die hier in de lijst staan. Een broeder heeft je pijn gedaan en dat verwijt je hem. Zie punt 13 van de lijst. Je verdraagt dit niet van je broeder. Zie punt 18. Je raakt erdoor verbitterd. Zie punt 12. Je reageert daardoor kwetsend terug. Zie punt 10. Je hebt hevige problemen met punt 25 en pas dan merk je dat je gedrag niet spoort met de Bijbel. Je gaat naar de Heer om meer zelfbeheersing. Een tijdje denk je dat het redelijk gaat totdat je weer op je grens stuit. En opnieuw klop je bij de Heer aan.

Eigenlijk ga je met God om alsof Hij jouw ‘christelijk’ medicijnkastje is. Je komt heiliging tekort en dus open je het medicijnkastje en haalt daar uit een flesje heiligheid om op je gebrek te leggen. Je bent er schijnbaar tijdelijk mee geholpen. Maar wanneer je weer tekort schiet open je weer het kastje en laat wat heiliging uit het flesje op jouw tekort stromen.

In dat tweede geval ontdek je pas aan het eind van jouw aflopende weg in je omgang met je broeder dat je zelfbeheersing tekort schiet. Opnieuw zoek jij je toevlucht tot het medicijnkastje genaamd God. Je verzorgt jezelf met wat zelfbeheersing en je kan er weer een tijdje tegen. Maar wanneer jij weer (veel te laat) ontdekt dat je tekort schiet, dan open je het kastje opnieuw om nog wat extra zelfbeheersing om te wikkelen.

Nee! Nee! En nog eens Nee!!! Jij bent een nieuwe schepping. Christus is jouw leven. Dat leven heeft al die dertig bovenvermelde kenmerken. Lees de Bijbel er eens rustig op na.

Romeinen 6:22 Als vrucht hebben jullie je heiliging.
Romeinen 12:9 De liefde is ongeveinsd.
1 Corinthe 1: 30 Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en redding;

1 Corinthe 13:4-7 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.
Galaten 5:22 De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Efeze 4:24 De nieuwe mens is naar de wil van God geschapen in echte gerechtigheid en heiligheid.
Efeze 5:9 De vrucht van het licht bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid,

Colosse 3:12 Hebt dan aan gedaan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
Titus 2:11-12 De genade van God voedt ons op, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzaken, en bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,

God neemt geen genoegen met eventjes, voor een tijdje, wat meer opgelapte heiligheid. Hij verwerpt zo’n eigen namaakpoging van ons zelfs. Hijzelf heeft voor een volmaakt leven in Christus gezorgd.
Christus is jouw heiliging voor altijd. Hij heeft Zijn liefde in jouw hart uitgestort voor altijd. Zijn wijsheid leidt jou voor altijd. Jij bent een rechtvaardige voor altijd. Ga zo maar door……….

Ik hoor jouw protest wel. ‘Ja, maar in mijn omgang met mijn broeders en zusters en ook met de buitenwereld gedraag ik me vaak helemaal niet zo heilig! Dan moet ik toch aan God vergeving vragen en Hem vragen me te helpen om me wel zo heilig te gedragen?’ God ziet jou volmaakt in Christus. Naarmate wij meer onze positie in Christus zo gaan zien, naar die mate zien wij de echte werkelijkheid. Dat heeft God namelijk tot stand gebracht.

Naarmate we meer uit die echte werkelijkheid leven, naar die mate komt dat ook steeds meer uiterlijk openbaar. We kunnen Gods werking van genade niet omdraaien. Dat doen we echter wel als we van onze eigen prestatie uitgaan. Dan maken we God tot medicijnkastje om onze tekorten op te lappen.

God doet iets grandioos aan jou en mij in de Opgestane Christus Jezus. Dat is de werkelijkheid. Onze aandacht niet meer gericht op al die verschillende kenmerken, maar alleen op die Ene: Christus Jezus. Dat is overvloeiende genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende