U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Gods Tederheid laten werken

De boodschap van Gods overvloeiende genade is nou niet bepaald populair in de wereld. Niet in de ongelovige wereld. Niet in de wereld van de (voor ons) vreemde godsdiensten, zoals de Islam, Hindoeisme, Boeddhisme, Veelgodendom, Jodendom of de Natuurgodsdienst, zoals dat ik de moderne New Age weer opbloeit. Maar het is al evenmin populair binnen de godsdienst van het Christendom.

Een stap verder gaan en dan ook nog aantonen dat genade in het praktische leven concreet iets uitwerkt, dat is nog een heel stuk minder populair.

Velen die het woord ‘genade’ nog wel kunnen harden en die liederen als ‘Amazing Grace’ nog wel mee kunnen zingen, worden helaas toch met afgrijzen vervuld als ze ontdekken dat genade inhoudt dat je je eigen zwakheid erkent, ja daar zelfs blij mee bent omdat Gods kracht juist in onze zwakheid openbaar komt.

Maar in deze wereld geen positie innemen van macht of gezag, dat gaat zelfs velen, die genade praktisch omarmd lijken te hebben, veel te ver.

Altijd met zachtmoedigheid en tederheid antwoorden, dat kan toch zeker niet nu we in een God vijandige wereld leven?! Genade die zoiets uitwerkt laat met zich sollen! Zo’n genade zou dus zwijgen als de wereld gelovigen onrechtvaardig behandelt?! Wat een afgrijselijke genade!

Handelingen 5:41 Zij waren blij dat zij waardig geacht waren, om voor Zijn Naam smaadheid te lijden.

Romeinen 5:3 Wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat we weten dat de verdrukking lijdzaamheid uitwerkt;
Filippi 1:29 Aan jullie is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,
2 Timotheus 3:12 Allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.
Wie zegt ‘amen’ op dit soort beloften van God? Gods genade werkt dat we op deze aarde geen positie van macht of gezag innemen. Wel die positie innemen betekent genade aan de kant zetten.

Een heel simpel voorbeeld: Welke politieke macht legt zijn onderdanen geen regels op? Welke politieke macht hanteert genade? Welke politieke macht wijst de boom van de kennis van goed en kwaad (ethiek) af en wijst alleen naar de boom van het leven (Christus)?

Walke macht openbaart zich dus concreet in liefde en genade? Die macht zal verschijnen bij Christus wederkomst. Nu neemt ieder machtsmiddel (hoe schijnbaar christelijk ook) zijn eigen ethiek tot norm en legt dat de massa op.

Die derde stap van Gods overvloeiende genade is dus dat Christus in jou en mij Zijn zachtmoedigheid en tederheid uitwerkt. Hier zien we Christus zachtmoedigheid:

Mattheus 11:29 Leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart,
Mattheus 21:5 Zegt tegen de dochter van Sion: Zie, je Koning komt naar je toe,
zachtmoedig en rijdend op een ezel,
We krijgen enigszins een beeld van die zachtmoedigheid en tederheid in de volgende profetie:
Jesaja 42: 3 Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal Hij niet uitdoven;

Deze zachtmoedigheid en tederheid van Christus werkt nu Gods Geest in jou en mij uit.

Galaten 5:22 De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Doordat we met Christus bekleed zijn, zijn we ook met Zijn eigenschappen bekleed.
Colosse 3:12 Heb dan aangedaan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

Alles wat Paulus deed, had ‘genade’ als kenmerk.
1 Corinthe 15:10 Door de genade van God ben ik, wat ik ben, en Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, maar dat was ik niet, maar de genade van God, die met mij is.

Paulus dienst werd dan ook gekenmerkt door Gods zachtmoedigheid en tederheid.
1 Corinthe 4:21 Wat willen jullie? Ik kan met de roede naar jullie toe komen, of met liefde en in een geest van zachtmoedigheid?
2 Corinthe 10:1 Ik, Paulus, doe een beroep op jullie dwars door
de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus,
1 Thessalonica 2:7 Paulus gedroeg zich in jullie midden
vriendelijk, zoals een moeder haar eigen kinderen koestert.

Leraars die nog niet ontdekt hebben dat het onderscheid tussen man en vrouw is weggevallen in Christus, wijzen er terecht op dat de vrouw gekenmerkt mag zijn door tederheid en zachtmoedigheid.
1 Petrus 3:1-4 Vrouwen,…., jullie sieraad is niet uitwendig…., maar de verborgen mens van jullie hart, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.

Zulke onderscheid makers zien niet dat dit geldt voor elke mens van God.
1 Timotheus 6:11 Mens van God, … jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.
Dit is namelijk wat genade uitwerkt.

Telkens worden we opgeroepen om die genade van zachtmoedigheid en tederheid te laten functioneren.

Galaten 6:1 Als iemand op een overtreding betrapt wordt, dan helpen jullie, die geestelijk zijn, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op jezelf; jij kan ook zomaar in verzoeking komen.
Efeze 4:1-2 Ik roep jullie op om te wandelen waardig aan de roeping, waarmee jullie geroepen zijn, met alle nederigheid en
zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen,
2 Timotheus 2:24-25 Een dienstknecht van de Heer moet niet twisten, maar
vriendelijk zijn ten opzichte van iedereen, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende.

Gods tederheid en zachtmoedigheid is geen droog leerstuk, maar een praktische werking in ons contact met alle mensen.
Titus 3:1-2 Roep hen op dat ze…., vriendelijk zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen.

Zoals Gods heilsplan alle mensen op het oog heeft, zo werkt genade Zijn praktische zachtmoedigheid uit in jou en mij naar al diezelfde mensen. Besef goed, die tederheid en zachtmoedigheid uit je dus niet slechts aan vrienden, broeders en zusters, maar aan vijanden van Christus (zoals jijzelf trouwens ook was).

Zoals ik al zei: Er komt een tijd dat genade dit over de hele aarde zal bewerken.
Mattheus 5:5 Volkomen gelukkig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

Wat ons leven in het hier en nu betreft? Laat Gods tederheid maar werken. Geniet van die overvloeiende rijkdommen van genade.

Click hier voor nog een studie over dit onderwerp:
Zachtmoedigheid & Zelfbeheersing

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende