U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Alles Voor Ons!

Verkeerde titel hè. Luister je goed naar de gemiddelde prediking in de gemiddelde kerk op een gemiddelde zondag, dan kan het onderwerp van godsdienst niet anders zijn dan ‘Ons Alles Voor God’. Daar word je niet echt vrolijk van, wel vroom, huichelachtig en hoogmoedig.

Voor de eerlijke kerkganger betekent de zichzelf telkens herhalende Chant ‘Ons Alles Voor God’, dat hij oprecht moet constateren hier niet aan te kunnen voldoen. Bij deze meneer Eerlijk levert die boodschap dus duffe ellende op.

Voor de kerkelijke liefhebber van piëteit, rituelen, tradities en meer van dergelijke godsdienstige bombarie betekent deze zichzelf telkens herhalende Chant ‘Ons Alles Voor God’, dat hij al een heel eind op weg is in zijn grote toewijding tot vroomheid.

Voor de kerkelijke zondagsganger, die van maandag tot en met zaterdag vergeten is dat er ook nog een Leven aan zijn kerkgang vastzit is de zichzelf telkens herhalende Chant ‘Ons Alles Voor God’, een aanwijzing dat hij deze zondagochtend toch maar weer eventjes de juiste plek op de juiste tijd bereikt heeft en dat dankzij deze geweldige prestatie alles wel weer goed zit.

Voor de echte kerkstreber, de bolleboos onder het kerkvolk, de hoger dan hoogvlieger in hemelse sferen, de geestelijke gewadenjager, kortweg iemand met de hoogste ambities ergens in de klokkentoren, voor zo iemand betekent de zichzelf telkens herhalende Chant ‘Ons Alles Voor God’, dat hij toch feitelijk wel zeer ver verheven zit boven het gewone volk, de leken.

Ik kan me, als ik het vanuit deze voorgaande invalshoeken bekijk, best voorstellen dat de keuze van mijn titel nou niet bepaald de prijs binnen zal halen voor ‘Kerkslagzin 2012’. Toch vind ik in het feit dat God alles voor ons overheeft Zijn heerlijke, overvloeiende rijkdommen van genade terug, die deze andere kreet zo verschrikkelijk mist.

Echt Alles Voor Ons
Jozua 4:23 Yahweh, jullie God, heeft de wateren van de Jordaan voor jullie doen opdrogen, totdat jullie erdoor getrokken waren, zoals Yahweh, jullie God, gedaan heeft met de Schelfzee, die Hij voor ons heeft doen opdrogen, totdat wij erdoor getrokken waren,
Richteren 11:24 Zo nemen wij in bezit al wat Yahweh, onze God,
voor ons onteigent.

1 Samuel 14:6 Jonatan zei …: … Misschien zal Yahweh voor ons handelen, want Yahweh kan evengoed verlossen door weinigen als door velen.
Nehemia 4:20 Onze God zal
voor ons strijden.
Psalm 47:4 Hij
[Yahweh, de Allerhoogste vers 2] kiest ons erfdeel voor ons uit, de trots van Jakob, die Hij liefheeft.
Psalm 118:27 Yahweh is God, Hij heeft het
voor ons doen lichten.
Jesaja 26:12 Yahweh, U zult vrede over ons beschikken, want ook al onze daden hebt U
voor ons verricht.
Jesaja 33:21 Daar echter is Yahweh heerlijk
voor ons:
Lukas 22:19 Mijn lichaam, dat
voor jullie gegeven wordt;
Lukas 22:20 Mijn bloed, die
voor jullie uitgegoten wordt.

Romeinen 5:8 God bewijst Zijn liefde ten opzichte van ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.
Romeinen 8:26 De Geest zelf pleit
voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Romeinen 8:31 Als God
voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Romeinen 8:32 Hoe zal Hij, die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar
voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?
Romeinen 8:34 Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die aan de rechterhand van God is, die ook
voor ons pleit.
2 Corinthe 5:21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij
voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.
Galaten 3:13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door
voor ons een vloek te worden;
Efeze 5:2 Christus heeft jullie liefgehad en Zich
voor ons overgegeven als offergave en slachtoffer, God tot een welriekende reuk.

Colosse 1:5 De hoop, die voor jullie is weggelegd in de hemelen.
1 Thessalonica 5:9-10 Onze Here Jezus Christus, die
voor ons gestorven is,
Titus 2:13-14 Onze grote God en Redder, Christus Jezus, die Zich
voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.
Hebreeën 6:20 Binnen het voorhangsel, waarheen Jezus
voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchisedek hogepriester geworden tot in de aioon.
1 Petrus 1:4 Een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is
voor jullie,
1 Petrus 1:10 De
voor jullie bestemde genade,

1 Petrus 2:21 Christus heeft voor jullie geleden,
1 Petrus 5:7 Hij zorgt
voor jullie.
1 Johannes 3:16 Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij Zijn leven
voor ons heeft ingezet;

Alles staat een beetje door elkaar. Maar wat een helemaal te gekke genade! God doet gewoon alles voor Zijn aardse volk Israel! God geeft puur alles voor die Gemeentes van het Nieuwe Verbond! Alles geeft Hij weg, alles doet Hij voor ons, de Gemeente, het Lichaam van Christus. Hij heeft echt alles, alles gedaan voor de mensheid, de volkeren, de natiën, de anders gelovigen en de niet gelovigen. Alles begint bij Hem. Alles is door Hem. Zo is ook alles tot Hem.
Colosse 1:16-17 Alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem;

Alles voor ons! Wat een jubelend feest van genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende