U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Errorisme Bestrijding

Ben jij je al bewust van de erroristische bedreiging die over kerkelijk Nederland hangt? Weet je al wat je moet doen bij een erroristische dreiging? Om kerken en gemeenten, die van vitaal belang zijn voor het handhaven van de juiste leer binnen ons Nederlands geestelijk klimaat, hierop voor te bereiden is er een module ontwikkeld, die uitleg geeft over het Alerteringssysteem Errorismebestrijding Christelijke Kerken (AEbCK).

Het AEbCK is een waarschuwingssysteem voor Nederlandse Kerken, gemeenten en eventuele anderszins geestelijk gezonde kringen. Het systeem waarschuwt de autoriteiten binnen deze structuren. We denken met name aan Dominees, Predikanten, Bisschoppen, Priesters, Pastoors, Voorgangers, Oudsten en Diakenen, oftewel de gehele Kerkenraad, voor zover zij ook nog enig werkelijk gezag kunnen uitoefenen.

Het systeem is bedoeld om alle Nederlands Kerkelijke structuren, die nog zonder enige terughoudendheid of reserves zich geheel hebben uitgeleverd aan alle denkbare Kerkelijke dogma’s en getuigschriften, om hen te waarschuwen voor erroristische aanslagen, zoals leerstellige aanvallen op de drie-eenheid, Gods beperkte uitverkiezing, de hel, de menselijke vrije wil, Gods beperkte gezag, ons opzetten van het Koninkrijk op aarde en niet te vergeten: Onze eigen menselijke, positieve inzet voor God.

Een goede voorbereiding is essentieel voor het treffen van effectieve maatregelen. Heb jij je werkelijk grondig verdiept in de catechismus van je Kerk?

Kan jij de Geloofsbelijdenis en de Statuten van je Kerkgenootschap uit het hoofd opdreunen? Zo niet, neem die dan net zolang door tot die echt in je hart zijn afgedaald. Zo ben jij goed voorbereid bij een eventuele erroristische aanslag.

Enkele vragen om zelf te checken hoever jij voorbereid bent op een dergelijke aanslag.

1. Weet jij wat je moet doen bij een erroristische dreiging als bijvoorbeeld het gebruik van de grondtekst?
2. Heb je een antwoord op een direct erroristische inbreuk op de Geloofsbelijdenis zoals die door jouw Kerk verwoord is?

3. Hoe ga je om met een overduidelijk Bijbelse bewijsvoering, die een erroristische kijk op de zaak lijkt te rechtvaardigen?
4. Welke ondersteuning bied jij jouw Kerk in het indoctrineren van de enig juiste leer?
5. Hoe herken jij de Errorist?
6. Wat doe jij eraan om de invloed van de Errorist buiten jouw geloofsgenoten te houden?

Het Alerteringssysteem Errorismebestrijding Christelijke Kerken (AEbCK) heeft ten doel de kans op een erroristische aanslag te verkleinen of deze zelfs te voorkomen. Indien bijvoorbeeld een Errorist zich ophoudt in een zaaltje binnen dezelfde plaats, waar wij onze gezonde Kerkelijke diensten houden, dan kan door de AEbCK geconcludeerd worden dat er een verhoogde dreiging geldt. Kerkelijk kunnen we daar dan direct op inspringen met veiligheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld elk contact met Erroristen in de directe omgeving verbieden. Dit weten we vanzelfsprekend Bijbels te vangen onder mogelijke verontreiniging. Zo beperken we beduidend het risico op een erroristische aanslag.

De meerwaarde van ons AEbCK zit hem hierin dat bij een verhoogd errorisme dreigingsniveau er in de geestelijk gezonde Nederlandse Kerken, Gemeenten en Kringen uniforme maatregelen getroffen worden. Dat betekent dat we als geloofsgemeenschappen landelijk allemaal precies datzelfde bord voor de kop kunnen houden, niet hoeven te letten op eventuele Bijbelse lijnen, opdat we strak bij het oude blijven.

Natuurlijk heeft ons AEbCK ook allerlei lokale voordelen. Zo maakt ons AEbCK bij het opkomen van een plaatselijke nieuwe Errorist, die zich weer uitsluitend wenst te beperken tot de Bijbel, prachtig lokaal maatwerk mogelijk.

Het AEbCK richt zich voornamelijk op de Kerken, Gemeenten en Kringen met een duidelijke geloofsbelijdenis plus de onmisbare statuten. De focus ligt vooral op de enig juiste leer en hoe die door het gezag van de Kerk vorm krijgt. Toch wordt er door het AEbCK ook zo goed mogelijk door de ‘bril’ van de Errorist gekeken, waardoor we hem of haar voor blijven. We kennen de drift van de overtuigde Errorist om zoveel mogelijk slachtoffers te maken, waardoor mensen uitsluitend nog op de Bijbel aangesproken kunnen worden.

Okay, tot zover mijn satire. Mocht iemand denken dat er nu eindelijk gelukkig eens een halt geroepen wordt aan mensen (zoals ik), voor wie de Bijbel het enige uitgangspunt is. Nee. Ik heb alleen met veel plezier een aantal idiote ideetjes van onze Binnenlandse Veiligheidsdienst gepikt en die over gezet naar de Kerk.

Nee, we mogen in Nederland nog steeds heerlijk genieten van Gods Woord en Zijn rijkdommen van genade. Laten we ons daar dan ook maar voluit in storten. Geniet met volle teugen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende