U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Dan nu de geluksteksten in het Nieuwe Testament

We lopen nu in één keer alle teksten in het Nieuwe Testament over “Gelukkig Zijn” door.
Mattheüs 5:3 Gelukkig zijn de armen van geest; want voor hun is het Koninkrijk van de hemelen.
Mattheüs 5:4
Gelukkig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
Weer zo´n botsende tekst wanneer je dit als emotie leest.
Mattheüs 5:5 Gelukkig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.
Mattheüs 5:6
Gelukkig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
Mattheüs 5:7
Gelukkig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.
Mattheüs 5:8
Gelukkig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
Mattheüs 5:9
Gelukkig zijn de vredestichters; want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
Mattheüs 5:10
Gelukkig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want voor hun is het Koninkrijk der hemelen.
Weer zo´n botsende tekst wanneer je dit als emotie leest.
Mattheüs 5:11 Gelukkig ben je, als de mensen je smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen je spreken, om Mijnentwil.
Weer zo´n botsende tekst wanneer je dit als emotie leest.
Mattheüs 11:6 Gelukkig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden.
Mattheüs 13:16 Jullie ogen zijn
gelukkig, omdat zij zien, en jullie oren, omdat zij horen.
Mattheüs 16:17 Jij bent
gelukkig, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft jou dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Mattheüs 24:46 Die dienstknecht is
gelukkig, die zijn heer, als hij komt, zo bezig zal vinden.

Lukas 1:45
Gelukkig is zij, die geloofd heeft; want de dingen, die haar van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden.
Lukas 1:48 Van nu aan zullen alle geslachten mij
gelukkig prijzen.
Lukas 2:36 Er was Anna
(genade), een profetesse, een dochter van Fanuël (gezicht van God), uit den stam van Aser (geluk/rechtgezet); deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af.
Lees je deze namen letterlijk, dan heb je op zich al een geweldige boodschap van God te pakken.
Lukas 6:20 Jullie zijn gelukkig, armen, want voor jullie is het Koninkrijk Gods.
Weer zo´n botsende tekst wanneer je dit als emotie leest.
Lukas 6:21 Jullie zijn gelukkig, die nu hongeren; want jullie zullen verzadigd worden. Jullie zijn gelukkig, die nu wenen; want jullie zullen lachen.
Weer zo´n botsende tekst wanneer je dit als emotie leest.
Lukas 6:22 Jullie zijn gelukkig, wanneer de mensen jullie haten, en wanneer zij jullie afscheiden, en smaden, en je naam als kwaad verwerpen, om des Zoons des mensen wil.
Weer zo´n botsende tekst wanneer je dit als emotie leest.
Lukas 7:23 Gelukkig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden.
Lukas 10:23 De ogen, die zien, wat jullie zien, zijn
gelukkig.
Lukas 11:27-28
Gelukkig is de buik, die U gedragen heeft, en de borsten, die U hebt gezogen. Maar Hij zei: Ja, gelukkig zijn zij, die het Woord van God horen, en het bewaren.
Lukas 12:37
Gelukkig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden.
Lukas 12:38
Gelukkig zijn deze dienstknechten.
Lukas 12:43
Gelukkig is de dienstknecht, die zijn heer, als hij komt, zo bezig zal vinden.
Lukas 14:14 Jullie zullen
gelukkig zijn, omdat zij niet hebben, om u te vergelden; want het zal jullie vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen.
Lukas 14:15 Gelukkig is hij, die brood eet in het Koninkrijk Gods.
Lukas 23:29 Er komen dagen, waarin men zeggen zal:
Gelukkig zijn de onvruchtbaren, en de buiken, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben.
Johannes 13:17 Als jullie deze dingen weten, dan zijn jullie
gelukkig als je ze ook doen.
Johannes 20:29 Jezus zei tegen hem: Omdat je Mij gezien hebt, Thomas, heb je geloofd; zij, die niet gezien hebben, en het toch zullen geloven, die zijn
gelukkig.

Handelingen 20:35 Het is
gelukkiger om te geven, dan te ontvangen.
Handelingen 26:2 Ik
acht mezelf gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij vandaag voor u zal verantwoorden van alles, waarover ik van de Joden beschuldigd word;
Romeinen 4:6-9 Zoals ook David de mens
gelukkig verklaart, die God gerechtigheid toerekent, zonder werken: Zij zijn gelukkig, van wie de ongerechtigheden vergeven zijn, en van wie de zonden bedekt zijn; Gelukkig is de man, die de Heere de zonden niet toerekent. Geldt dit geluk nu de besnedene of ook de onbesnedene? Wij zeggen immers, dat aan Abraham het geloof tot gerechtigheid gerekend is.
Romeinen 14:22
Gelukkig is hij, die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt.
1 Corinthiërs 7:40 Zij is
gelukkiger als zij zo blijft, naar mijn gevoelen.
Galaten 4:15 Waarin
prezen jullie je toen gelukkig?
1 Timotheüs 1:11 Het Evangelie van de heerlijkheid van de
gelukkige God, dat mij toevertrouwd is.
1 Timotheüs 6:15 Welke op Zijn tijd vertonen zal de
gelukkige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren;
Titus 2:13 Verwachtende de
gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de groten God en onzen Redder Jezus Christus;

Jakobus 1:12
Gelukkig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen, die Hem liefhebben.
Jakobus 1:25 Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal
gelukkig zijn in dit zijn doen.
Jakobus 5:11 Zie, wij
prijzen hen gelukkig, die volharden.
1 Petrus 3:14 Als je lijdt om der gerechtigheid wil, dan ben je
gelukkig;
1 Petrus 4:14 Als je gesmaad wordt om de Naam van Christus, dan ben je
gelukkig; want de Geest der heerlijkheid, en de Geest van God rust op je.

Openbaring 1:3
Gelukkig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden van deze profetie, en die bewaren, wat daarin geschreven is; want de tijd is nabij.
Openbaring 14:13
Gelukkig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.
Openbaring 16:15 Ziet, Ik kom als een dief.
Gelukkig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelt, en men zijn schaamte niet ziet.
Openbaring 19:9
Gelukkig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.
Openbaring 20:6 Gelukkig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.
Openbaring 22:7 Zie, Ik kom haastig;
gelukkig is hij, die de woorden van de profetie van dit boek bewaart.
Openbaring 22:14
Gelukkig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom van het leven, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende