U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Tweede Deel Geluksteksten Oude Testament

Onze tekststudie over de Bijbelse basis van geluk zijn we in de vorige studie begonnen van Genesis t/m Psalmen. In deze vierde studie gaan we verder en komen uiteindelijk tot de conclusie over het Bijbels gebruik van het woord “Gelukkig Zijn” in het Oude Testament.

Spreuken 3:13 Welgelukzalig is de mens, die wijsheid vindt, en de mens, die verstandigheid voortbrengt!
Spreuken 3:18 Zij is een boom van het leven voor hen, die ze aangrijpen, en iedereen, die ze vast houdt, wordt
gelukzalig.
Spreuken 4:14
Treed (Hier zien we de grondbetekenis: Rechtop staan) niet op de weg van de bozen.
Spreuken 8:32 Nu dan, kinderen! hoort naar Mij; want
welgelukzalig zijn zij, die Mijn wegen bewaren.
Spreuken 8:34
Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren.
Spreuken 9:6 T
reedt (Hier zien we de grondbetekenis: Rechtop staan) in de weg van het verstand.
Spreuken 14:15 De slechte gelooft elk woord; maar de kloekzinnige merkt op zijn
gang (Recht gaan).
Spreuken 14:21 Die zijn naaste veracht, zondigt; maar die zich der nederigen ontfermt, die is
welgelukzalig.
Spreuken 16:20 Die op het woord verstandelijk let, zal het goede vinden; en die op Yahweh vertrouwt, is
welgelukzalig.
Spreuken 20:7 De rechtvaardige wandelt steeds in zijn oprechtheid;
welgelukzalig zijn zijn kinderen na hem.
Spreuken 23:19 Hoor, mijn zoon! en word wijs, en
richt (Hier zien we de grondbetekenis: Rechtop staan) je hart op de weg.
Spreuken 28:14
Welgelukzalig is de mens, die voortdurend vreest; maar die zijn hart verhardt, zal in het kwaad vallen.
Spreuken 29:18 Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot; maar
welgelukzalig is hij, die de wet bewaart.
Spreuken 31:28 Haar kinderen staan op, en roemen haar
welgelukzalig; ook haar man, en hij prijst haar,

Prediker 10:17
Welgelukzalig ben jij, land! Van wie de koning een zoon van de edelen is,.
Hooglied 6:9 Zo zullen zij haar
welgelukzalig roemen, de koninginnen en de bijwijven; en zij zullen haar prijzen.
Jesaja 1:17
Help (Hier weer de grondbetekenis: Zet rechtop) de verdrukte, doe de wees recht, handelt de twistzaak van de weduwe.
Jesaja 3:12 O Mijn volk! die u
leiden (De grondbetekenis: Rechtop zetten), verleiden u,

Jesaja 9:16
De leiders (Die rechtop zetten) van dit volk zijn verleiders, en die van hen geleid worden (rechtop gezet worden), worden opgeslokt.
Hier blijkt dat ook bij het recht zetten de vraag is: Wie is degene die recht zet? In wezen draait het erom dat God ons op de juiste plek zet. Maar in deze teksten zien we anderen die pretenderen recht te zetten, maar in feite misleiden. Dan is er in feite geen rechtzetting, oftewel het Bijbelse “gelukkig zijn”.

Jesaja 30:18 Daarom zal Yahweh wachten, opdat Hij jullie genadig is, en daarom zal Hij verhoogd worden, opdat Hij Zich over jullie ontfermt, want Yahweh is een God van het gericht; welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten.
Jesaja 32:20
Welgelukzalig zijn jullie, die aan alle wateren zaaien;
Jesaja 56:2
Welgelukzalig is de mens, die zulks doet, en des mensen kind, dat daaraan vasthoudt; die den sabbat houdt, zodat gij dien niet ontheiligt, en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen.
Daniël 12:12
Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.
Maleachi 3:12 Alle heidenen zullen u
gelukzalig noemen;
Maleachi 3:15 wij
achten de hoogmoedigen gelukzalig; ook die goddeloosheid doen,

Conclusie Oude Testament:
Het Hebreeuwse woord “Ashar” heeft dus alles met “recht zetten” te maken. Degene die recht gezet is wordt in de Bijbel “Gelukkig” genoemd. Dat is degene die recht gezet is. Je hebt in het Oude Testament de concrete voorstelling dat God recht zet en dat men daardoor “gelukkig” is in de Bijbelse zin van “recht gezet”. Het is zeer wel mogelijk dat men zich daarbij ook “gelukkig voelt” (in onze westerse betekenis van het woord), maar dat zit niet in het Hebreeuwse woord zelf.

Je hebt echter in het Oude Testament ook de voorstelling dat een ander dan God je recht zet. Qua Bijbels woordgebruik is men dan ook “gelukkig”, want men is recht gezet. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat ook maar iemand zich daarbij “gelukkig voelt”, behalve dan waarschijnlijk die rechtzetter zelf. Overduidelijk tekent zich hier het plaatje dat “Gelukkig zijn” Bijbels gezien veraf staat van die emotionele westerse benadering.

Toch zit er een grandioze boodschap in dit Hebreeuwse woordje “Ashar”. Gaan we namelijk naar het Griekse Nieuwe Testament, dan komen we daar de Griekse tegenhanger “Tithemi” tegen. Dar woord betekent eveneens “rechtzetten” of “plaatsen”. Dat is op zich nog niet zoiets verwonderlijks. Maar als je een concordant hebt, dan raad ik je nu aan om echt even te controleren wat ik hier neerpen. Dit werkwoord is een verlengde vorm van “Theo”. Die kennen we toch wel, neem ik aan? Dat is God. God is de Plaatser bij uitstek! Zij titel wijst in zijn geheel juist daar op.

God is de grote Plaatser! Hij is de Rechtzetter bij uitstek! Dit zet alles wat we hebben terug gevonden in het Oude Testament over het “Gelukkig zijn” en het “Recht gezet worden” weer in een totaal nieuw perspectief. Bij gelovigen die heel ontvankelijke emoties op dit gebied hebben zullen de emotionele sprongetjes wellicht al niet van de lucht zijn, terwijl mensen zoals ik, waarbij de emoties in een voortdurende staat van verwarring zitten, wellicht niets of hele andere dingen ervaren. Maar Gelukkig zijn we allemaal omdat dat namelijk helemaal niks met die emoties te maken hebben, maar met een levende en waarachtige God, die ons allen volkomen recht zet. In Zijn plan plaatst Hij ons precies daar waar Hij ons hebben wil. Hij volvoert perfect Zijn volmaakte plan in het leven van een ieder van ons, want Hij is de grote Plaatser. Wat een rust, ook in de chaotische wirwar van onze eigen emoties! Wat een geweldige zekerheid in ons leven!

Bepaal jij tot nu toe zelf de koers van je leven omdat je denkt dat zo´n leven je rust en overzicht geeft? No problem, God zet jou recht. Hij plaatst jou in de vrijheid. God werkt in jouw leven en Hij komt tot Zijn doel. Word je door andere mensen voortdurend recht gezet in je leven? Gebruiken ze wellicht daar zelfs vrome, godsdienstige bewoordingen voor? Zoiets als “pastorale toezicht over jou” o.i.d. No problem. God zet jou recht. Hij plaatst jou in de vrijheid. God werkt in jouw leven en Hij komt tot Zijn doel. O, ik kan me heel goed voorstellen dat als je die bevrijdende boodschap hoort, dat je hart dan emotioneel een sprongetje maakt, maar dat is niet het gelukkig zijn in je leven. Dat recht gezet worden door God, dat is het Bijbelse gelukkig zijn.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende