U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Een Type Van Israel Met Een Happy End

Markus 10: 21 Jezus, hem [de rijke jongeling] aanziende, had hem lief en zei tegen hem: Eén ding ontbreekt je, ga heen, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen, en je zult een schat in de hemel hebben, en kom hier, volg Mij.
In alles wijst deze rijke jongeling typologisch heen naar het rijke volk van God: Israel. In de wet bezit het volk Israel feitelijk alles.
Romeinen 2: 20 Jullie [Joden] bezitten in de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid,
Romeinen 9:4 Zij zijn Israëlieten, voor hun is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften;

Het is het volk Israel dat zijn rijkdom als een priesterdienst. zou delen met de arme heidenvolkeren.
Exodus 19:6 Jullie zullen voor Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk.

Het is dit volk Israel dat als Koninklijke priesters de heidenvolkeren de zeventig maal zeven keer vergeving zal aanbieden. Het delen van hun rijkdom.
Mattheus 18: 21-22 Petrus kwam bij Hem [Jezus] en zei: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg jullie, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.
Dit is de genade zoals God die het volk Israel zelf ook bewees. Voor de arme heidenen zijn zij de uitdelers van die genade.
Daniël 9:24 Zeventig weken Letterlijk: zeventig zevens] zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad,

In dit licht valt de vreemde botsende uitspraak in het Onze Vader ook simpelweg op zijn plek.
Mattheus 6:12 Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
Hier hebben we de priesterdienst van het volk Israel naar de heidenvolkeren. Zij delen van hun rijkdom uit aan de volkeren. Zij delen de rijkdom aan vergeving met de arme volkeren, zelfs zeventig maal zeven keer. Het bewijs van de wet, die in het hart geschreven is. Maar zover was het volk niet tijdens Jezus rondwandeling op aarde. Precies eender als dat deze rijke jongeling niet zover was.

Daar waar wel de rijkdom van het blijde nieuws naar de heidenen ging in de persoon van Paulus (eigenlijk de originele priesterdienst van Israel), daar ontstond juist het heftigste verzet van hun kant.
1 Thessalonica 2:16 Zij verhinderen ons om tot de heidenen te spreken tot hun redding, waardoor zij altijd de maat van hun zonden vol maken.

Dit volk, dat er zo van overtuigd was dat zij de geboden van God altijd stipt in ach hebben genomen, went zich bij het horen van dit resultaat van de wet in het hart vol droefheid van Jezus af. Evenzogoed blijft Jezus het volk liefhebben.
Mattheus 19: 20-22 De jongeling [het volk] zei tegen Hem [Jezus]: Dat alles heb ik in acht genomen; waarin schiet ik nog te kort? Jezus zei tegen hem [het volk]: Als je volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop je bezit en geef het aan de armen, en je zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij. Toen de jongeling [het volk] dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen [Dat is toch voor ons volk alleen?].

Daar tekent zich de typologische les van de rijke jongeling als beeld van het volk Israel tekst voor tekst af. De zelfvoldaanheid en zich rijk voelen in het bezit van de wet, terwijl het volk het wezen van de wet totaal niet door had.
Romeinen 9: 31-32 Israel, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van werken.

Rijk in eigen werk zonder de wet in het hart. Vandaar dat het eigenlijk ook een onmogelijke opgave was om de echte rijkdom te delen. Israel, zo rijk van zichzelf kon hier maar moeilijk Gods koninkrijk binnengaan.
Mattheus 19: 23-24 Jezus zei tegen Zijn discipelen: Let op wat Ik jullie zeg, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Ik zeg het nog eens, het is makkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.

Ineens een tekst waar wel veel studies over speculeren. Dat laat ik graag aan de deskundigen over. Of het hier nu om een poortje in de muur gaat of dat het hier daadwerkelijk om het oog van een letterlijke naald gaat, dat doet voor het hele betoog hier eigenlijk niet zo erg ter zake. Waar het om draait is dat het onmogelijk is om op rijkdom van eigen verdienste het koninkrijk van God binnen te gaan.

De discussie die hierop volgt is grappig. Het is geestig omdat het net een christelijke discussie lijkt. Heel veel christenen kijken naar verstokte atheïsten en vragen zich af: “Wie kan hiervan gered worden?” Meestal komen ze ook gelijk met hun antwoord “Niemand van die atheïsten kan gered worden!” Anderen hebben datzelfde idee natuurlijk juist weer bij andersoortige groepen, net naar gelang je kijk op de mens. Die discussie speelde ook hier.
Mattheus 19: 25 Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan dan gered worden?

Grijpt de Here Jezus nu bestraffend in over zo’n oordeel? Nee, Hij gaat met hen mee.
Mattheus 19: 26 Jezus zag hen aan en zei: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
Kijk, hoe dat bij mensen gezien wordt, dat is inmiddels de godsdienstige leer geworden. Optie twee, namelijk dat het reddingswerk bij God wel degelijk in goede handen is, die wordt feitelijk overal buiten beschouwing gelaten. Maar gelukkig, het reddingswerk ligt niet in handen van mensen, het ligt in handen van God. En daar zit het goed.

Wat een heerlijk slot aan deze geschiedenis van die vooraanstaande, geestelijke leider van het volk Israel, de rijke jongeling. Ook al denkt hijzelf dat hij zijn redding in eigen handen heeft en er nu dus naast grijpt, Jezus kijkt over alle grenzen heen en ziet de goddelijk, absolute mogelijkheid van zijn redding. In type wijst dit heen naar een heerlijke toekomst voor het volk Israel.
Romeinen 11:26 Zo zal heel Israel gered worden,

Het opvallende is dus dat dit een favoriet hoofdstuk in de Bijbel is geworden voor godsdienstige mensen die toch wel degelijk eigen werken als voorwaarde zien voor hun redding, terwijl de boodschap van dit hoofdstuk juist zo’n explosie van overvloeiende genade is. Wat een genot!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina