U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Genade Ook Het Beginsel Van Het Koninkrijk

Markus 10:17 Iemand [de rijke jongeling] liep op Hem [Jezus] toe, viel op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het leven van de aioon te beërven?
Het zijn de eigen werken waar de godsdienst verstokt aan verslaafd is. Zoals ik al eerder geschreven heb hebben de godsdienstige leiders van Israel de wet als middel opgevat om zelf aan de slag te gaan. Ze hebben er zelfs nog nadere bepalingen in de Talmoed aan toegevoegd. Vanaf nu spreekt de Heer hem aan op grond van de basis, die hijzelf inneemt. Bij eerlijke toepassing kan het wettisch denken hem toch uitdrijven naar Christus aangezien hijzelf tekort zal schieten.

Mattheus 19: 17 Indien je het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
De wet kon hem zijn toestand duidelijk maken en zijn hart bloot leggen. Zoals het volk Israel uiteindelijk als volk in zijn totaliteit Christus heeft afgewezen, zo verlaat deze jongeling, deze godsdienstige leider, bedroefd en vol zorg de Heer. Hij had gezegd dat hij zijn naaste liefhad, zoals dat in de wet stond. Wanneer de wet inderdaad in zijn hart was geschreven, dan had hij met alle plezier alles gedeeld, zoals dat in het komend Koninkrijk regel zal zijn. Hij kon het echter niet. Een direct plaatje van het antwoord van de Heer Jezus: “Wat vraag je Mij naar het goede? Eén is de Goede.” Een mens, en ook een godsdienstig mens, kan van nature niet doen wat God uit genade werkt.

Werkt God in genade dan dat ik alles verkoop? Zelf dus geen bezittingen meer heb? Alles deel met de armen? Zelfstandig dus, misschien samen met andere gelovigen, een nieuw soort economie opzet? Je vindt er in Paulus latere brieven niks meer van terug. Integendeel. Er blijken rijken te zijn, die ook gewoon rijk blijven (1 Timotheus 6: 17-18). Ook die rijken mogen uit genade leven.

Opnieuw heeft een verkeerd verwachtingspatroon van wat genade uitwerkt in de huidige tijd dus een beroerd effect. Mensen bij wie de wet niet in het hart geschreven is (wij dus), zullen er ook niks van merken dat typische koninkrijkskenmerken in hun leven openbaar komen. Wat zijn die kenmerken?
Handelingen 2:45 Telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden;
Handelingen 4:32-35 De menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook niet één zei, dat iets van wat hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, maar zij hadden alles gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Here Jezus, en er was grote genade over hen allen. Want er was ook niet één behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen; en aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte.

Aan de wet is een erfenis verbonden. Een deel voor het volk van de wet: Israel. Dat erfdeel is het koninkrijk van God op aarde. De vrede, die uitgaat vanuit Jeruzalem. Daar zal een radicaal nieuw economisch systeem aan verbonden zijn: Het delen van de goederen. Geen eigen bezit. Dit is geen communisme. Communisme is een opgelegd systeem vanuit menselijke hiërarchie. Dit is geen menselijk koninkrijk. Het is het koninkrijk van God. Dit is geen opgelegd economisch systeem. Het is de wet, die in de harten geschreven staat en die dan dus ook werkt.

Kunnen we op grond van dergelijke teksten een sociaal politiek systeem opleggen hier op aarde? Daar waar we de verschillende huishoudingen van God door elkaar halen, daar zou je in alle verwarring zoiets kunnen doen. Dat zou zelfs met de beste bedoelingen kunnen gebeuren. Het is echter gedoemd te mislukken omdat alleen Gods koninkrijk dit waar zal maken. God werkt in alles wat Hij zegt in Zijn Woord via genade en genade alleen!

Kom je er niet helemaal uit, dan heb ik nog een hele serie van 13 studies over dit Koninkrijk van God op mijn website:
Koninkrijk Van God

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende